تولید سوخت مایع از دیاکسید کربن

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بـه تازگـی واکنشگـری سـاخته شـده اسـت کـه میتوانـد از گاز دیاکسـید کربـن موجـود در هـوا، سـوخت مایـع تولیـد کند.

نتیج ـهی س ـوزاندن س ـوختهای فس ـیلی تولی ـد دیاکس ـید کرب ـن اس ـت کــه بــا ورود بــه هــوا بــه تشــدید پدیــدهی تغییــرات شــرایط اقلیمــی منجــر میشــود. اکنــون دانشــمندان فنانــدی و آلمانــی یــک نیــروگاه بــرق کوچــک توسـعه دادهانـد کـه میتوانـد بـا جـذب CO2 هـوا و تبدیـل آن بـه سـوخت، در مقابلـه بـا تغییـرات اقلیمـی کمک کنـد. این رآکتـور شـیمیایی و قابل حمـل، از انـرژی خورشـیدی اسـتفاده میکنـد و میتوانـد بـا جـذب دیاکسـید کربـن از هـوا و تولیـد هیـدروژن از طریـق فرآینـد الکترولیـز، سـوخت مایـع تولیـد کنـد.

مــا قبــا شــاهد تاشهایــی بــرای تولیــد اتانــول و متانــول و حتــی نانوالیــاف کربنــی از دیاکســید کربــن محیــط پیرامــون بودهایــم، امــا مزیــت سیسـتم متعلـق بـه شـرکت Ineratec ایـن اسـت کـه رویکـردی تجـاری دارد و هـدف از تولیـد آن، عرضـهی سـوخت بـه بـازار اسـت. گفتنـی اسـت ایـن پـروژه بــا نــام Soletair شــناخته میشــود.

سیس ـتم داخل ـی ای ـن رآکت ـور کوچ ـک، در س ـطح میکروس ـکوپی س ـاخته شـده اسـت تـا بـا قـرار گرفتـن در کانتینرهـا، امـکان انتقـال آن وجـود داشـته باشـد. این سیسـتم توسـط مؤسسـه فنـاوری کارلسـروهه آلمـان )KIT( سـاخته شــده اســت و توســط شــرکت زیرمجموعــه آن، ،Ineratec بــه مرحلــهی تجاریسـازی خواهـد رسـید. توسـعهدهندگان ایـن رآکتـور ادعـا میکننـد کـه برحسـب تقاضـا، میتوانـد بنزیـن، سـوخت دیـزل و نفـت سـفید تولیـد کنـد.

همچنیـن ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا تنظیـم رآکتور و بـا داشـتن مقادیر نسـبتا کـم گاز متـان حاصـل از سـوختهای فسـیلی و همچنیـن سـوختهای تجدیدپذیـر و یـا گازهـای حاصـل از تولیـد روغـن و بیـوگاز، بتـوان همـان نـوع از ترکیبـات سـوختی مایـع را تولیـد کـرد. دکتـر اینـگ تیـم بولتکـن ‪Ing. Tim(‬ )Boltken از شــرکت Ineratec اینگونــه توضیــح میدهــد:

مـا توانسـتهایم دسـتگاه هایـی از پیـش آمادهشـده و بـا تکنولـوژی کامـا جدیــد ارائــه دهیــم، دســتگاه هایــی کــه میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای تأسیسـات بـزرگ تبدیـل گاز بـه سـوخت مایـع باشـد.

وی بـاور دارد از ایـن سیسـتم میتـوان بـرای بـه دسـت آوردن سـوخت از تأسیسـات تصفیـهی فاضـاب یـا مـزارع کشـاورزی ارگانیـک اسـتفاده کـرد.

قـرار اسـت تـا پایـان ایـن سـال، یـک نیـروگاه آزمایشـی در مرکـز تحقیقات فنـی VTT در فنانـد کـه مسـوول توسـعه سیسـتم دریافـت ذرههـای هوا اسـت، آغـاز بـه کار کنـد. همچنیـن قـرار اسـت در سـال 2017 و در دانشـگاه تکنولـوژی الپیــن رانتــا )LUT( کــه مســوول توســعهی سیســتم الکترولیــز بــرای تولیــد هیـدروژن در ایـن واکنـش اسـت،آزمایشها ادامـه یابـد. تخمیـن زده میشـود اواسـط سـال ،2018 زمـان عرضـه ایـن سیسـتم بـه بـازار باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.