تیر چراغ هوشمند Totem ؛ محصولی کارآمد برای شهرهای مدرن

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

ایــن روزهــا و بــا پیشــرفتهتر شــدن شــهرها، نیــاز بشــر بــه انــرژی تجدیدپذیــر و همینطــور منبعــی مناســب و ســریع بــرای شــارژ دســتگاه هـای مختلـف همچـون خودروهـا، بیـش از پیـش احسـاس میشـود. حـال اسـتارتاپی نیویورکـی بـا نـام توتـم ،)Totem( تیـر چراغـی بـا همیـن نـام را توســعه داده کــه میتوانــد تمامــی مــوارد ذکرشــده را بــه صــورت یکجــا در اختی ـار م ـردم ق ـرار ده ـد. بهع ـاوه، تی ـر چ ـراغ هوش ـمند Totem ظاه ـری بســیار زیباتــر از تیرهایــی کــه امــروزه در خیابانهــا میبینیــم، دارد.

تیــر چــراغ هوشــمند Totem بــا توجــه بــه نیــاز کاربــران، توانایــی ترکیــب پنلهــای خورشــیدی بــا منابــع ذخیرهســازی انــرژی، سیســتم ش ـارژ خودروه ـای الکتریکــی ب ـا روش ـنایی هوش ـمند و ش ـبکه وای فــای ب ـا ماژولهــای 4G را دارد. درواقــع Totem بــرای اســتفاده در خیابانهــا، مــدارس، دانشــگاهها و حتــی فروشــگاهها ســاخته شــده و طراحــی هوشــمندانه آن، توجــه بســیاری از افــراد را بــه خــود جلــب کــرده اســت.

اگــر بــه تصاویــر ضمیمهشــده دقــت کنیــد، مجموعــهای دایــرهای شــکل از گلبرگهــا در بخــش باالیــی توتــم قــرار گرفتــه کــه محلــی اصلــی قرارگیــری پنــل خورشــیدی 5 کیلوواتــی اســت. اینکــه انــرژی مــورد نیــاز Totem از چــه راهــی تأمیــن میشــود، بــه تنظیمــات و فرآینــده توســعه آن مربـوط اسـت امـا در حالـت کلـی، Totem میتوانـد مـازاد نیـروی بـرق تولیدشـده را وارد شـبکه اصلـی کـرده و یـا در صـورت نیـاز از آن اسـتقاده کنـد. درواقـع ایـن سیسـتم بـا هـدف پخـش بهینـه و مناسـب نیـروی بـرق در شـهرها طراحـی شـده اسـت.

نیــروی مــازاد انــرژی نیــز در باتریهــای تعبیهشــده در ســتون اصلــی ذخیــره خواهــد شــد. بهعــاوه ظرفیــت 50 کیلوواتــی ایــن باتریهــا میتوانـد عملکـرد صحیـح Totem در صـورت قطـع شـبکه را تضمیـن کنـد. همچنیـن ماژولهـای 4G و وای فـای نیـز در سـتون اصلـی قـرار گرفتهانـد. هرچنــد ســرویسهای ایــن شــبکه در اختیــار شــرکتهای شــخص ثالــث قـرار خواهـد گرفـت و هنـوز اطاعاتـی از نحـوه ارائه آن منتشـر نشـده اسـت.

بهگفتــه ســازندگان، نســخه اول از تیــر چــراغ هوشــمند Totem ، توانایــی شــارژ دو خــودروی الکتریکــی بــه صــورت همزمــان را دارد. چراغهــای LED نیــز بــا مجهــز بــودن بــه سنســورهایی بــرای تشــخیص تاریکـی، در بخـش پایینـی پنـل خورشـیدی قـرار گرفتـه و در صـورت نیـاز میتواننـد نـور کافـی را در اختیـار کاربـران قـرار دهنـد. در نهایـت، نسـل اول از تیــر چــراغ هوشــمند Totem قــرار اســت اواســط ســال 2017 وارد بــازار شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.