برخورداری گیالن از پتانسیل انرژی خورشیدی و بادی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامـل شـرکت سـهامی بـرق منطقـهای گیـان گفت: اسـتان گیـان از نظـر انـرژی خورشـیدی و بـادی از پتانسـیل عظیمـی برخوردار اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا منطقــه گیــان، مهنــدس عظیــم بلبلآبـادی، مدیرعامـل شـرکت سـهامی بـرق منطقـهای گیـان اظهـار کـرد: اسـتان گیـان از نظـر انـرژی خورشـیدی و بادی از پتانسـیل عظیمـی برخوردار اس ـت.

وی در خصــوص وضعیــت انــرژی خورشــیدی در گیــان، افــزود: شــرکت ســهامی بــرق منطقــهای گیــان بــا همــکاری ادارهکل هواشناســی اســتان گیــان، کارهــای کارشناســی و مطالعاتــی الزم را انجــام دادنــد و در بخــش جنوبـی اسـتان، تابـش انـرژی خورشـیدی بسـیار مناسـبی وجـود دارد و این در حالـی اسـت کـه اسـتان گیـان در طـول سـالهای گذشـته جـزء اولویتهـای ســرمایه گــذاری انــرژی خورشــیدی نبــود. ولــی بــا پیگیریهــای شــرکت ســهامی بــرق منطقــهای گیــان و اقدامــات انجــام شــده، رویکردهــا در ایــن راس ـتا تغیی ـر ک ـرد .

بلبلآبـادی گفـت: در منطقـه منجیـل - لوشـان بـه سـمت دیلمـان نـه تنها روزه ـای آفتاب ـی ب ـا ش ـدت خوب ـی وج ـود دارد بلک ـه تاب ـش وی ـژهای ب ـه دلی ـل وزش بـاد منطقـه و هـوای تمیـز، مـورد شناسـایی قـرار گرفـت .

وی اضافــه کــرد: دو شــرکت توانمنــد اروپایــی بــرای ایجــاد 40 مــگاوات انـرژی خورشـیدی، هـر شـرکت 20 مـگاوات در بخـش جنوبـی اسـتان گیـان س ـرمایه گ ـذاری خواهن ـد کردن ـد .

مدیرعامـل شـرکت سـهامی بـرق منطقـهای گیـان بـا بیـان اینکـه ظرفیت پتانســیل 3 هــزار مــگاوات انــرژی بــادی در اســتان گیــان وجــود دارد کــه توانمنـدی بسـیار مطلوبـی اسـت، تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا تـوان انـرژی بـادی کل کشـور 40 هـزار مـگاوات اسـت کـه طبـق آمـار سـازمان انرژیهـای نـو حداقــل 20 هــزار مــگاوات آن اقتصــادی میباشــد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.