برقرسانی 14 روستا با انرژیهای نو در خراسانجنوبی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســانجنوبی اعــام کــرد: 41روسـتای خراسـان جنوبـی از طریـق انرژیهـای نـو بـرق رسـانی شـده اسـت. بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان، محمدابراهیــم شــرکاء در مراســم افتتاحیــه دومیــن دوره ممیــزی ضوابــط اباغــی صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه برقرســانی 14 روســتا بــا انرژیهــای نــو از احـداث 56 نقطـه نیـروگاه خورشـیدی بـه قـدرت 220 کیلـو وات بـه صـورت ‪ON GRID‬ بـرای 23 مسـجد، 15 مدرسـه و 18 مشـترک در اسـتان خبـر داد کـه از محـل منابـع بنـد 69 و بنـد «ز» قانـون بودجـه سـاخته شـده اسـت.

وی بــه برقرســانی بــه تمــام ســایتهای مســکن مهــر بــا 32 هــزار واحـد پیـش بینـی شـده اشـاره کـرد و افـزود: بـا اقدامـات انجـام شـده میـزان انرژیهـای توزیـع نشـده بـه کمتـر از یـک دقیقـه "معـادل 24 ثانیـه در روز" بـه ازای هـر مشـترک کاهـش یافتـه اسـت.

مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی بـرق خراسـانجنوبی بـه راه انـدازی اولین گـروه خـط گـرم فرمـان از راه نزدیـک در مرکـز اسـتان اشـاره کـرد و از جـذب بیش از03میلیـارد ریـال ازاعتبـارات بنـد«ز» قانون بودجه گذشـته خبـر داد.

شـرکا، تعـداد مشـترکان بـرق در اسـتان را 345 هـزار و 365 مـورد اعـام ک ـرد و گف ـت: 202 ه ـزار و 706 مش ـترک ش ـهری و 138 ه ـزار و 668 مش ـترک روسـتایی و 4 هـزار و 621 مشـترک از نـوع سـنگین هسـتند.

وی، درصـد جمعیـت روسـتایی برخـوردار از نعمـت بـرق را 99.8 درصـد، چاههــای کشــاورزی برقــدار 95.7ار درصــد وجمعیــت شــهری برخــوردار از نعمـت بـرق را 001درصـد عنـوان و تأکیـد کـرد: تمامـی روسـتاهای بـاالی 10 خانـوار اسـتان بـرق رسـانی شـده اسـت.

ب ـر اس ـاس ای ـن گ ـزارش دومی ـن دوره ممی ـزی ضواب ـط اباغ ـی صنع ـت ب ـرق کشـور همزمـان بـا سراسـر کشـور در شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان برگزار شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.