اقتصاد صنعت آب و برق نیازمند بازنگری جدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

وزیـر نیـرو : دولـت بایـد بـرای متحـول کـردن ایـن صنعـت، هزینـه هـا و درآمدهـای آن را بـه تعـادل برسـاند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار خبرگـزاری صـداو سـیما ، « حمیـد چیتچیـان» وزیـر نیـرو در همایـش سراسـری مدیـران ارشـد وزارت نیـرو بـا اش ـاره ب ـه تش ـکیل جلس ـات مک ـرر ش ـورای عال ـی آب در س ـه س ـال گذش ـته اظه ـار داش ـت: از ابت ـدای دول ـت یازده ـم ش ـورای عال ـی آب ح ـدود 20 ب ـار بــرای بررســی مشــکات آب کشــور تشــکیل جلســه داده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ه ـای پیــش از ایــن تنهــا 8 جلســه در ایــن مــورد برگــزار شــده بــود و ایــن نشــان دهنــده اهمیــت جایــگاه مســئله آب بــرای دول ـت اس ـت.

وی افـزود: در حـوزه صنعـت آب و بـرق کشـور دو مسـأله اصلـی وجـود دارد؛ اول خشکســالی هــای مکــرر و تغییــر اقلیــم بهوقــوع پیوســته در 15 ســال اخیــر و دیگــری؛ بحــث عــدم تعــادل میــان هزینــه هــا و درآمدهــای صنعــت آب و بــرق کشــور اســت.

وی تصریـح کـرد: بـا ایـن شـرایط و بـا وجـود چنیـن مشـکات حـادی، مجموعـه فعـاالن و کارکنـان صنعـت آب و بـرق کشـور توانسـته انـد بـا همـت و تـاش گسـترده خـود آب و بـرق پایـدار را بـرای مـردم تأمیـن کننـد.

وزیـر نیـرو گفـت: یکـی از مسـایل مـورد توجـه و محـوری وزارت نیـرو در سـال هـای اخیـر توجـه ویـژه بـه اقتصـاد مقاومتـی بـوده و هیـچ وقـت ایـن وزارتخانـه بـه ایـن مسـأله مهـم نـگاه صـوری نداشـته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه مدیریـت موفـق اوج مصـرف در تابسـتان اضافـه کـرد: در تابس ـتان امس ـال چنانچ ـه ب ـه روال گذش ـته عم ـل م ـی ش ـد، بای ـد بی ـش از 10 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه میشــد تــا میتوانســتیم بــدون تجربــه خاموشـی تابسـتان را پشـت سـر بگذاریـم؛ امـا بـا تـاش کارکنـان و خادمـان صنعـت آب و بـرق کشـور حـدود 3 هـزار مـگاوات اوج بـار اضافـی تابسـتان امس ـال کاه ـش یاف ـت.

وی تصریــح کــرد: چنانچــه بــه جــای اجــرای طــرح هــای اقتصــاد مقاومتـی و صرفـه جویـی در مصـرف بـرق سـعی مـی کردیـم بـه طـرح هـای صرفـا تولیـدی بـرای تأمیـن اوج تابسـتان اقـدام کنیـم بایـد حداقـل معـادل 4 هــزار مــگاوات نیــروگاه بــه بهــره بــرداری میرســید.

وزیـر نیـرو ادامـه داد: بـرای احـداث ایـن میـزان ظرفیـت جدیـد بایـد چیــزی حــدود 8 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه مــی شــد کــه بــا احتســاب هزینـه هـای توسـعه و انتقـال، ایـن هزینـه هـا بـه 10 هـزار میلیـارد تومـان میرســید امــا خوشــبختانه بــا اجــرای تدابیــر مختلــف و افزایــش راندمــان نیــروگاه هــا و صرفــه جویــی در مصــرف توانســتیم اوج بــار تابســتان را بــا کمتریــن هزینــه پشــت ســر بگذاریــم.

وی تأکیـد کـرد: مصـارف بـرق صنایـع کشـور در سـال جـاری در مقایسـه بـا سـال گذشـته حـدود 7.6 درصـد افزایـش یافتـه اسـت و مـا بـرای تأمیـن بـرق صنـای کشـور هیـچ مشـکلی نداریـم.

وی گفـت: امسـال صنعـت بـرق بـا آمادگـی بیـش از 98 درصـد اوج بـار تابسـتان را پشـت سـر گذاشـت و ایـن عـدد را مـی تـوان بـا پیشـرفته تریـن کشـورهای دنیـا از ایـن منظـر مقایسـه کـرد.

چیــت چیــان خاطرنشــان کــرد: رویکــرد صنعــت آب و بــرق مهیــای ظرفیتســازی بــرای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی اســت و هــم اکنــون نیــز حــدود 10 هــزار و 800 مــگاوات نیــروگاه جدیــد ازجانــب بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت.

وی اظهــار داشــت: صنعــت بــرق دولــت یازدهــم در حالــی کار خــود را شــروع کــرد کــه بیــش از 20 هــزار میلیــارد تومــان بدهــی روز داشــت و بــا توجــه بــه تفــاوت میــان هزینــه و درآمــد ایــن صنعــت، رقــم بدهــی بــه 32 هـزار میلیـارد تومـان رسـید، امـا خوشـبختانه ایـن دولـت بـا اتخـاذ تدابیری چـون انتشـار اوراق و اسـناد خزانـه و کاهـش سـهم یارانـه هـای وزارت نیـرو توانسـت رقـم بدهـی هـا را بـه همـان 20 هـزار میلیـارد تومـان برسـاند.

وی تأکیــد کــرد: امیدواریــم بــا تدابیــر کــه دولــت در ســال آتــی اتخــاذ کـرده بتـوان رقـم ایـن بدهـی را بـه کمتـر از 10 هـزار میلیـارد تومـان رسـاند.

وی اضافــه کــرد: اقتصــاد صنعــت آب و بــرق نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت و دولــت بایســتی بــرای متحــول کــردن ایــن صنعــت و رســیدن بــه یـک ارزش افـزوده مناسـب در آن جهـت حصـول اهـداف اقتصـادی کشـور، هزین ـه ه ـا و درآمده ـای ای ـن صنع ـت را ب ـه تع ـادل برس ـاند.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح هــای تعــادل بخشــی و ارتقــای بهــرهوری کشــاورزی بایســتی دوبــال پــرواز یــک پرنــده و در جهــت هــم باشــند، گفــت: افزایــش راندمــان مصــرف آب در بخــش کشــاورزی و صرفهجویــی در مصــرف نبایــد صــرف توســعه ســطح زیرکشــت شــود، بلکــه بایــد ایــن آب در طبیعــت باقــی بمانــد تــا تعــادل از دســت رفتــه آب زیرزمینــی و آبهــای ســطحی احیــا شــود.

وی ی ـادآور ش ـد: دول ـت ب ـرای ارتق ـای سیس ـتم ه ـای آبی ـاری کش ـاورزی مبلغـی معـادل 2500 میلیـارد تومـان اختصـاص داده اسـت، امـا این رقـم برای سدسـازی وزارت نیـرو چیـزی حـدود 800 میلیـارد تومـان اسـت. در حالـی کـه ایـن رقـم در سـال 90 چیـزی حـدود 3500 میلیـارد تومـان بـوده اسـت.

وی تأکیــد کــرد: وزارت نیــرو تنهــا خــود را ملــزم بــه رفــع نیازهــای روزمـره مـردم در ایـن صنعـت نمـی دانـد، بلکـه آمادگـی ایـن را دارد تـا در رفــع مشــکل آلودگــی هــوا در کانشــهرهای کشــور وارد شــود.

وی افـزود: مشـکل آلودگـی هـوا در کانشـهرها یـا ناشـی از دود وسـایل نقلیــه اســت و یــا میــزان انــرژی ای کــه در ســاختمان هــای کشــور بــرای گرمایـش اسـتفاده مـی شـود، وزارت نیـرو آمادگـی دارد بـا قیـم منطقـی و در صورتـی کـه مـردم همـان مبلغـی را کـه در حـال حاضـر بـرای خریـد بنزیـن یا نفـت و گاز مـی پردازنـد دریافـت کنـد و در عـوض بـرق کلیـه وسـایل حمـل و نقــل هیبریــدی و گرمایشــی ســاختمان هــای کشــور را تأمیــن کنــد و مــا دیگـر شـاهد آلودگـی هـوا در کشـور نباشـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.