آیا المپهای کممصرف سرطانزاست؟

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

درســت از زمانــی کــه المــپ هــای کــم مصــرف بــه جامعــه مصــرف معرف ـی ش ـد ح ـرف و حدی ـث های ـی نی ـز درب ـاره آنه ـا مط ـرح ش ـد؛ اینک ـه چقــدر ایــن گفتــه کــه "نــور ایــن المپهــا ســرطان زاســت" واقعیــت دارد ی ـا اینک ـه "آی ـا هم ـه ای ـن الم ـپ ه ـا خطرن ـاک هس ـتند ی ـا فق ـط المپه ـای س ـفید خطرن ـاک اس ـت" و همچنی ـن اینک ـه "س ـرطانزا ب ـودن ای ـن المپه ـا در صـورت شکسـته شـدن" چقـدر صحـت دارد و سـؤاالتی از ایـن دسـت کـه عضــو ســندیکای صنعــت بــرق بــه برخــی از ایــن ســؤاالت پاســخ داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از قـم نیـوز، پـدرام مهدیـان، عضـو سـندیکای صنعــت بــرق در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه المــپ ســازی در جمــع خبرنـگاران گفـت: مصـرف المـپ در کشـور حـدود 100 میلیـون تخمیـن زده م ـی ش ـود و در ح ـال حاض ـر حج ـم تولی ـد ای ـن کارخان ـه ۵.۳ میلی ـون ان ـواع المـپ کـم مصـرف از پنـج وات تـا 150 وات اسـت و المـپ هـای LED نیـز از ۵ تــا 150 وات در لیســت تولیــدات مــا قــرار دارنــد.

وی افـزود: طـی چنـد سـال گذشـته برخـی مـی خواسـتند المـپ هـای LED را کـه بـه قیمـت باالتـری بـه فـروش رسـانده و مـردم را راضـی بـه خریـد ایـن نـوع المـپ هـا کننـد لـذا بحـث سـرطان زا بـودن کـم مصـرف هـا را مطـرح کردنـد در حالـی کـه المـپ هـای کـم مصـرف همـان مهتابـی هایـی هسـتند کـه 70 سـال در کل دنیـا از جملـه اروپـا و امریـکا در حـال مصـرف هسـتند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ محصولـی تـا فایـده نداشـته باشـد در دنیـا فراگیــر نمــی شــود، ادامــه داد: آنچــه بــه عنــوان ســرطان زا بــودن المــپ هــای کــم مصــرف اشــاره مــی شــود اینکــه مــی گوینــد UV دارد، در حالــی کـه میـزان آن یـک پنجـاه تـا ۱۰.۰ حـد مجـاز اسـت و وزارت بهداشـت کانـادا نی ـز در س ـال 2009 طب ـق تحقیق ـی مفص ـل ای ـن موض ـوع را کا رد ک ـرده ت ـا نگرانـی مـردم برطـرف شـود.

ایــن عضــو ســندیکای صنعــت بــرق تأکیــد کــرد: قبــا جیــوه از طریــق دودکـش نیـروگاه هـا بواسـطه سـوخت هـای فسـیلی وارد اتمسـفر مـی شـد؛ بـه طـوری کـه بـه ازای هـر المـپ رشـته ای 100 وات معـادل عمـر یـک المـپ کـم مصـرف 10 میلـی گـرم جیـوه از طریـق نیـروگاه هـا وارد هـوا مـی شـد و از طریـق بـاران بـه زمیـن مـی باریـد و وارد چرخـه غذایـی و آب دریاهـا و رودهـا مـی شـد کـه بـا آمـدن المـپ هـای کـم مصـرف کـه مصـرف بـرق را یـک پنجـم کـرد، میـزان انتشـار دوده از طریـق نیـروگاه هـا بـه یـک پنجـم کاهـش یافـت یعنـی 10 میلـی گـرم تبدیـل بـه دو میلـی گـرم شـد. در المـپ کـم مصـرف هـم بیـن 2.5 تـا 3 میلـی گـرم جیـوه مصـرف مـی شـود یعنـی براینـد ایـن اسـت کـه اگـر یـک المـپ کـم مصـرف در دنیـا اسـتفاده مـی شـود پنـج میلـی گـرم مصـرف جیـوه در دنیـا پاییـن مـی آیـد. بنابرایـن بـا ورود تکنولـوژی المـپ کم مصـرف، میـزان جیـوه منتشـر شـده در محیـط زیسـت نصـف شـده اسـت.

المپهــای کــم مصــرف پــس از شکســتن بــدون تمــاس دســت جمــع آوری و در کیســه هــای ســر بســته دفــع شــوند

وی ادامـه داد: بایـد بـه خاطـر داشـت کـه میـزان جیـوه اسـتفاده شـده در المـپ هـای کـم مصـرف5.2 تـا 3 میلـی گـرم یعنـی بـه انـدازه یـک نقطـه روی کاغـذ اسـت و تـا زمانـی کـه المـپ شکسـته نشـود نگرانـی وجـود نـدارد امـا پـس از شکسـتن توصیـه مـی شـود کـه بـدون تمـاس دسـت جمـع آوری شـده و در کیسـه هـای سـر بسـته دفـع شـود.

مهدیـان بـا اشـاره بـه اینکـه نمـی تـوان لزومـا بیـن المـپ کـم مصـرف و LED تفکی ـک قای ـل ش ـد و یک ـی را ب ـر دیگ ـری ارج ـح دانس ـت، اظه ـار ک ـرد: المــپ LED تحــول بــزرگ در صنعــت روشــنایی بــوده از جملــه باعــث بــاال رفتـن کارایـی و بازدهـی شـد یعنـی بـا مصـرف یـک وات بـرق حـدود 10 تـا 12 وات نـور دریافـت مـی کنیـم امـا بـا ورود المـپ رشـته ای میـزان دریافـت نـور بـه ۰۶ واحـد رسـید.

وی در ادامـه اجبـاری نبـودن اسـتاندارد عملکـردی و همچنیـن واردات محصـوالت بـی کیفیـت از چیـن و پاکسـتان را از جملـه آسـیب هـای وارده بـه ایـن صنعـت دانسـت و گفـت: در المـپ LED اسـتاندارد عملکـردی اجبـاری نشـده مثـا ممکـن اسـت المـپ ۰۲ وات بـه جـای ۰۵ وات فروختـه شـود البتـه ایـن قضیـه در مـورد المـپ هـای کـم مصـرف حـل شـده اسـت.

وی افـزود: حفـظ منافـع مصـرف کننـده نبایـد لزومـا منـوط بـه سـرطان زا بـودن شـود بلکـه بـا مصـرف المـپ هـای غیـر کـم مصـرف عمـا پول کشـور دور ریختـه مـی شـود و مصـرف بـرق نیـز بیشـتر اسـت. بایـد بدانیـم زمانـی ک ـه در المپه ـای LED پوش ـش فس ـفر از بی ـن م ـی رود و ن ـور آب ـی از خ ـودش سـاطع مـی کنـد، مضـر خواهـد بـود ضمـن اینکـه آنچـه قطعـی اسـت اینکـه یــک المــپ LED بــی کیفیــت و بنجــل وارداتــی ۰۵ برابــر بــه مصــرف کننــده زیـان مالـی وارد مـی کنـد.

وی ادامـه داد: طـول عمـر، میـزان و کیفیـت نـور نیـز اهمیـت دارد زیـرا ممکــن اســت اســتفاده کننــده مســموم شــود و انــرژی کافــی نگیــرد و 10 برابــر جیــوه ای کــه بابــت شکســتن المــپ ضــرر دارد، آســیب مــی رســاند. پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه مراکــز حاکمیتــی مثــل شــهرداری هــا و وزارت صنایـع بـرای جلوگیـری از شکسـتن المپهـا کمـک کننـد کـه ایـن المـپ هـا بازیافــت شــوند و در مقابــل مــردم تشــویق شــوند.

مهدیـان تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه صنعـت الکترونیـک در کشـور مـا اصـا پـا نگرفتـه اسـت بیشـتر اقـام مـورد نیـاز بـرای تولیدیـک المـپ وارداتی اس ـت. البت ـه در تم ـام دنی ـا م ـواد اولی ـه ل ـوازم الکترونی ـک از چی ـن وارد م ـی شــود. بواســطه حمایــت هــای وزارت نیــرو کــه در فاصلــه ســال هــای 80 تــا 88 المـپ کـم مصـرف بصـورت یارانـه ای داده شـد از ایـن المـپ هـا اسـتقبال خوبـی صـورت گرفـت و ایـران یکـی از کشـورهای پیشـرو در ایـن زمینه اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: بواسـطه رونـق اسـتفاده از المـپ هـای کـم مصـرف در کشـور 1.5 میلیـارد بشـکه نفـت در مصـرف انـرژی صرفـه جویـی شـده کـه 15 درصــد مصــرف کل کشــور اســت و البتــه فوایــد زیســت محیطــی نیــز کــه بدنبـال داشـته زیـرا نفـت کمتـری سـوزانده شـده و دی اکسـید کربـن کمتـری در اتمسـفر انتشـار یافتـه بنابرایـن منابـع کشـور نیـز بـه هـدر نرفتـه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.