امضای یادداشت تفاهم برقی آلمانی ها با ایران

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

ایـران و شـرکت «مدیـو انـرژی» آلمـان یـاد داشـت تفاهمـی بـه منظـور احــداث دو نیــروگاه بــرق بــادی و خورشــیدی در جنــوب کشــور بــه ارزش حــدود 104 میلیــون دالر امضــا کردنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از بولتــن نیــوز، شــرکت بــرق منطقــهای خوزسـتان و شـرکت «مدیـو انـرژی» آلمـان دو یـاد داشـت تفاهـم بـه ارزش تقریبــی 104 میلیــون دالر بــرای ســاخت دو نیــروگاه بــرق خورشــیدی و بــادی در شوشــتر و بنــدر ماهشــهر امضــا کردنــد.

محمــود دشــت بــزرگ مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــهای خوزســتان در تشـریح جزییـات امضـای ایـن دو یـاد داشـت تفاهـم برقـی بـا ژرمنهـا، گفــت: در راســتای گســترش اســتفاده از فــن آوری انرژیهــای تجدیــد پذیـر، پـاک و جـذب سـرمایه گـذاران خارجـی، یاداشـت تفاهـم همـکاری در زمینـه سـاخت نیـروگاه خورشـیدی و بـادی بیـن شـرکت بـرق منطقـهای خوزس ـتان و ش ـرکت آلمان ـی مدی ـو ان ـرژی امض ـا ش ـد.

ایــن مقــام مســوول افــزود: ایــن یــاد داشــت تفاهــم همــکاری شــامل احــداث وبهــره بــرداری از نیــروگاه 20 مگاواتــی خورشــیدی در شوشــتر بــا ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــه ارزش 24 میلیــون یــورو، همچنیــن احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه بــادی بــه ظرفیــت 50 مــگاوات در ماهشــهر بــه ارزش 80 میلیــون یــورو اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذار آلمانــی در اجــرای ایــن پــروژه هــا متعهــد شــده تــا دانــش فنــی، فــن آوری، تجربــه، نیــروی متخصــص، ســرمایه و تمامــی توانمنــدی فنــی و اقتصــادی را بــه همــراه تجهیــزات کافــی بــرای ســاخت ایــن نیروگاههــای بــرق را فراهــم کنــد، تصریــح کــرد: بـرق منطقـه ای خوزسـتان تـاش کـرده تـا تمامـی بسـترهای الزم را بـرای جـذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی در صنعـت بـرق منطقـه بـه ویـژه در بخــش انــرژی هــای تجدیــد پذیــر فراهــم کنــد.

«آندریـاس النگبـرگ» سـرمایه گـذار آلمانـی هم در حاشـیه امضـای دو یاد داشـت تفاهـم همـکاری برقـی بـا ایـران، اعـام کـرد: بـا توجه بـه توانمنـدی و پیشـرفت ایـران وعاقـه منـدی بـه همـکاری در زمینـه سـاخت نیروگاههـای تجدیدپذیـر در ایـن منطقـه، مشـتاق هسـتیم هرچـه سـریع تـر کار را درایـن خصـوص آغـاز کنیـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.