فراهم شدن بستر سرمایه گذاری خارجی در قزوین

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

اســتاندار بــا ســرمایه گــذار ایتالیایــی در حــوزه انــرژی خورشــیدی و تولیــد پنــل و ســلول هــای خورشــیدی دیــدار و گفتگــو کــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور؛ «کارملیتــو دنایــو» مدیــر عامــل شــرکت دنیکــن ایتالیــا و هیــأت اقتصــادی ایتالیایــی کــه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه انــرژی خورشــیدی و تولیــد پنــل و ســلول هــای خورشــیدی در اســتان حضــور یافتــه انــد بــا اســتاندار قزویــن دیــدار و گفتگــو کردنــد.

فریــدون همتــی در ایــن دیــدار گفــت: خوشــبختانه رابطــه تجــاری و اقتصـادی کشـورمان بـا ایتالیـا روبـه افزایـش بـوده و ظرفیـت هـای زیـادی بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی دو طــرف وجــود دارد.

اســتاندار بیــان کــرد: امــروز حتــی آمریکایــی هــا اولیــن کســانی هسـتندکه عاقـه دارنـد در فعالیـت هـای اقتصـادی بـا ایـران مشـارکت کننـد چــون در گذشــته بیشــترین آســیب را دیدنــد.

همتــی گفــت: شــرکت هــای اروپایــی شــاخص ماننــد هنــکل آلمــان، نس ـتله س ـوییس، ب ـل فرانس ـه در ای ـران س ـرمایه گ ـذاری ه ـای گس ـترده ای انجـام داده انـد و ایـن سـرمایه گـذاری هـا در محیـط پسـابرجام گسـترده تـر ش ـده اس ـت و ای ـن رون ـد همچن ـان روب ـه تزای ـد اس ـت.

وی بیــان کــرد: دردوران پســابرجام حــدود 500 میلیــون دالر ســرمایه گـذاری خارجـی دراسـتان محقـق شـده وهمچنـان شـاهدحضور متقاضیـان بیشـتری هسـتیم کـه ادامـه دارد.

همتــی در ادامــه بــه حمایــت هــای دولــت از ســرمایه گــذاری هــای خارجــی اشــاره و تصریــح کرد:امــروز قانــون، دولــت و مــردم بــر ایــن بــاور هســتند کــه از ســرمایه گــذار خارجــی حمایــت کننــد و ســرمایه گــذاران خارجــی از جمایــت همــه جانبــه برخوردارنــد.

اس ـتاندار یادآورش ـد: از س ـرمایه گ ـذاران ب ـا تم ـام ق ـدرت حمای ـت م ـی کنیـم و بـا بسترسـازی مناسـب دغدغـه کارآفرینـان را حـل مـی کنیـم و در ایـن راسـتا تمایـل داریـم رابطـه ایـران و ایتالیـا در حـوزه اقتصـادی بیشـتر ش ـود.

در ادامــه کارملیتــو دنایــو مدیــر عامــل شــرکت دنیکــن ایتالیــا اظهــار داش ـت:ر ادام ـه کارملیت ـو دنای ـو مدی ـر عام ـل ش ـرکت دنیک ـن گف ـت: نق ـاط مشـترک زیـادی بیـن ایتالیـا و ایـران وجـود دارد و همـکاری خوبـی بـا هـم خواهیــم داشــت.

وی افـزود: اجـرای طـرح نیـروگاه خورشـیدی شـروع کارهـای بزرگتـر در کشـور ایـران و اسـتان قزویـن

اسـت و امیدواریـم پـس از مطالعـه و بررسـی ظرفیـت هـای ایـن منطقـه شـاهد سـرمایه گـذاری بیشـتری در پـروژه هـای اقتصـادی و تولیـدی باشـیم.

کارملیتـو دنایـو خاظرنشـان کـرد: برنامـه مـا احـداث دو کارخانـه تولیـد پنــل هــای خورشــیدی و ســلول هــای خورشــیدی اســت کــه در راســتای یکدیگ ـر م ـی توان ـد 1000 م ـگاوات ب ـرق تولی ـد ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.