تأثیرات عضویت در WTO براقتصاد و اشتغال کشور

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

یـک کارشـناس اقتصـادی بـا اشـاره بـه اینکـه عضویـت در سـازمان تجـارت جهان ـی صنع ـت خ ـودرو کش ـور را ب ـه ط ـور کل ـی منه ـدم خواه ـد ک ـرد گف ـت: ب ـا عضویـت در ایـن سـازمان بـه جهـت اینکـه کشـوری بـا اقتصـاد آسـیبپذیر داریم یقینـا در بسـیاری از صنایـع ضـرر میکنیـم.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تسـنیم «پویـا»؛ یکـی از سـازمان هـای مهـم دنیا بانـک جهانـی اسـت کـه در شـهر برتـون وودز آمریـکا و بـا توافـق بیـن انگلیـس و آمری ـکا پای ـه گ ـذاری ش ـد. کار بان ـک جهان ـی ایج ـاد توس ـعه ب ـه کم ـک اح ـداث تاسیسـات زیربنایی، جاده سـازی، دانشـگاه و ... اسـت اما برخی از کارشناسـان در مـورد اصـل نیـت بازیگـران اقتصـاد جهانـی تردیـد دارنـد و معتقدنـد کـه آنانبـا غـرض ورزی تعییـن کننـده سـهم هـر کشـور از اقتصـاد جهانـی هسـتند. در ایـن رابطـه بـا دکتـر محمدرضا اسـماعیلی کارشـناس اقتصاد ایـران گفت و گـو کردیم. اشکالعمدهیطرحهایتوسعهایبانکجهانیچیست؟ اشـکال طـرح هـای توسـعه ای بانـک جهانـی ایـن اسـت کـه صنایـع شـما را مسـتقیما توسـعه نمـی دهـد بلکـه بسترسـازی میکننـد تـا ظرفیـت تجـارت باال رود و کاری بـه اینکـه تجـارت کشـور وامگیرنـده رشـد پیـدا میکنـد یا خیر نـدارد. چه ساز و کاری شما را به این نتیجه می رساند؟ اگــر بــه پرداخــت وام هــای آنهــا دقــت کنیــد مــی توانیــد بــه ایــن نتیجــه برس ـید. اکن ـون اگ ـر کش ـوری باب ـت راه س ـازی از بان ـک جهان ـی درخواس ـت وام کنـد، در اکثـر مـوارد بـا آن موافقـت مـی شـود؛ چراکـه راهسـازی بسـتر تجـارت جهان ـی را فراه ـم مــی آورد ام ـا اگ ـر بع ـد از گرفتــن وام مث ـا ب ـه عن ـوان کش ـور ایـران بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه اکنـون، زیـر کشـت نیشـکر بـردن زمیـن هـای خوزســتان و ســاخت کارخانــه نیشــکر در اولویــت اســت و بخواهــد ایــن وام دریافت ـی را در آنج ـا بای ـد س ـرمایه گ ـذاری کن ـد، ب ـه ای ـران ای ـن اج ـازه را نم ـی دهن ـد. از بان ـک جهان ـی م ـی پرس ـیم مگ ـر هدفت ـان توس ـعه کش ـور م ـا نب ـود؟ اکنــون کارشناســانمان ایجــاد کارخانــه نیشــکر را بــرای توســعه ضــروری تــر قلمـداد مـی کننـد چـرا اجـازه نمـی دهیـد؟! آنهـا وقیحانـه پاسـخ مـی دهنـد که بـرای تجـارت جهانـی مختـل اسـت چراکـه شـما از مصـرف کننـده بـه تولیـد کننــده شــکر نبایــد مبــدل شــوید و شــما فقــط بایــد ایــن وام را خــرج جــاده س ـازی کنی ـد ک ـه بع ـدا بتوانی ـد راحت ـر ش ـکر وارد کنی ـد.

فراینـد نظارتـی بانـک جهانی چگونه اسـت کـه وامها در راسـتای اهدافشـان خرج شــود؟

فراینـد بانـک جهانـی در ایـن مـورد اجرایـی اسـت بـه ایـن صـورت کـه 10 درصـد، 10 درصـد و همزمـان بـا پیشـرفت پـروژه وام مـی دهـد. مـا حتـی ایـن حـد از یادگیـری را نیـز از بانـک جهانـی نداشـته ایـم و نتوانسـتیم ایـن مـدل را در نظـام بانکـی خودمـان اجـرا کنیـم کـه وامهـا در جـای دیگـر خـرج نشـود. مثا شـخصی ادعـای ایجـاد شـرکت دانـش بنیـان دارد و درخواسـت وام دارد کـه مـا مـی توانیـم از ایـن الگـوی بانـک جهانـی اسـتفاده کنیـم و 10 درصـد بـرای نقشـه کشـی و بعـد 10 درصـد بـرای زیـر سـاخت و همیـن طـور بـه تدریـج وام دهیـم . اینجـا حتـی گاهـی یکجـا وام مـی دهنـد و طـرف بـرای کار دیگـری اسـتفاده مـی کنـد حداقـل مـا ایـن تکنیـک را از بانـک جهانـی نتوانسـته ایـم اسـتفاده کنیـم. اگـر عضویتمـان در ایـن سـازمان فراگیری همیـن تکنیک نیز بـود ارزش داشـت.

سـازمان هایـی نیـز همچـون سـازمان تجـارت جهانـی وجـود دارد کـه عضـو آن نیسـتیم؛ ایـن عـدم عضویـت را چگونـه ارزیابـی مـی کنیـد؟

عــدم عضویــت در ســازمانی ماننــد ســازمان تجــارت جهانــی خوشــحال کننـده اسـت و مـن هنـوز مدافـع نظریـه عـدم عضویـت در ایـن سـازمان هسـتم کــه از ســال 1995 تشــکیل شــده اســت.

دولـت فعلـی اصـرار دارد کـه جمهوری اسـامی ایـران عضو سـازمان تجارت جهانـی شـود. در شـرایطی کـه اصـا ایـن عضویت به صاح کشـورمان نیسـت.

اکن ـون از س ـازمان های ـی ک ـه عضوش ـان هس ـتیم تجرب ـه کس ـب کنی ـم و ب ـا بررس ـی محاس ـن و معای ـب عضوی ـت ای ـران در نهاده ـای اقتص ـادی بینالملل ـی حداقـل چشـم بسـته بـه دنبـال عضویـت در سـازمان تجـارت جهانی نباشـیم که بـرای مـا منافعـی نـدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.