مغفول ماندن مشتری مداری در حوزه خدمات پس از فروش

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن وتجــارت در امــور خــودرو مــی گویــد، مشـتری مـداری در خدمـات پـس از فـروش مغفـول مانـده اسـت و صنعـت خــودرو در بخــش هــای مختلــف نیــاز بــه توســعه و تغییــر دارد تــا بتوانــد خواســت مــردم را اجابــت کنــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایـران اکونومیسـت؛ از دبیرخانـه چهارمیـن همایـش بیـن المللـی صنعـت خـودرو ایـران، سـعید مدنـی افـزود: بـی شـک حضـور برندهـای معتبـر خودرویـی در ایـران مـی توانـد موجـب ایجـاد تغییـر در صنعـت و بـازار خـودرو شـود.

وی افــزود: پــس از وضــع تحریــم هــای خودرویــی، ارتبــاط مــان بــا صنعـت خـودروی جهـان کـم و کمتـر شـد و ایـن اتفـاق بـرای انجـام تبـادالت فن ـی و تکنیک ـی مش ـکل س ـاز ش ـد.

مدنــی گفــت: تحریــم بهانــه ای شــد بــرای معرفــی نکــردن محصــوالت جدیــد توســط برندهــای حاضــر در بــازار ایــران و تنهــا اتفاقــی کــه ایــن شـرکای قدیمـی در ایـن مـدت رقـم زدنـد، حمایـت نصـف و نیمـه از تولیدات قدیم ـی ش ـان در ای ـران ب ـود.

وی افـزود: صنعـت خـودرو و تصمیـم سـازان در انتظـار فرصتـی بودنـد تــا ایــن ارتبــاط را دوبــاره برقــرار ســازند، زیــرا همــگان بــه ایــن امــر واقــف هسـتند کـه بیشـتر محصـوالت تولیـدی دو شـرکت بـزرگ خودروسـاز ایرانـی قدیمـی شـده در حالـی کـه در سـال هـای گذشـته سـطح توقـع هـای مـردم افزایــش چشــم گیــری یافتــه اســت و دیگــر پذیــرای هــر خــودرو و بــا هــر کیفیتــی نیســتند.

وی بـا تآکیـد بـر ایـن مطلـب کـه تـوان خودروسـازان داخلـی بـرای ایجاد تغییـر محـدود بـوده و کار زیـادی بـدون مشـارکت بـا برندهـای معتبـر پیـش نخواهــد رفــت، اضافــه کــرد: مــا بایــد بــر اســاس اهــداف کشــور بــا شــرکت هـای بـزرگ خودروسـازی همـکاری کنیـم و البتـه ایـن بـار بایـد یـک شـراکت و همـکاری حسـاب شـده انجـام شـود.

مدنـی گفـت: بـی شـک پـس از قدیمـی بـودن مـدل خودروهـا، مشـکل اصلـی صنعـت خـودروی ایـران خدمـات پـس از فـروش اسـت کـه در دو بعـد سیســتمی و تشــکیاتی و همچنیــن بعــد رفتــار بــا مشــتری نیازمنــد بهــره ب ـردن از تج ـارب خارج ـی ه ـا هس ـتیم.

مشـاور خـودرو وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـه برگـزاری چهارمیـن همایـش بیـن المللـی صنعـت خـودرو در 24 و 25 بهمـن مـاه امسـال اشـاره ک ـرد و گف ـت: ای ـن همای ـش برپای ـه ف ـروش و خدم ـات پ ـس از ف ـروش کلی ـد خواهـد خـورد و مـی توانـد موجـب افزایـش تجربـه و آگاهـی خودروسـازان نس ـبت ب ـه م ـدل ه ـای ارای ـه خدم ـات پ ـس از ف ـروش در جه ـان ش ـود.

وی اضافـه کـرد: برخـی از برندهـای حاضـر در ایـران بـرای قراردادهـای جدیــد، شــرط ایجــاد شــبکه اختصاصــی خدمــات را گذاشــته انــد کــه ایــن اتف ـاق م ـی توان ـد رقاب ـت در ب ـازار خ ـودرو را افزای ـش ده ـد.

مدنــی بــا انتقــاد از برخــی بداخاقــی هــا در حــوزه خدمــات پــس از فـروش، اظهـار داشـت: بایـد در کنـار افزایـش کیفیـت خدمـات و وارد کـردن تجهیــزات جدیــد، نــوع رفتارمــان را نیــز تغییــر دهیــم.

وی درپایــان خاطرنشــان کــرد: مشــتریان ایرانــی از برخــورد عوامــل شــرکت هــای خودروســاز در موضــوع خدمــات پــس از فــروش بیــش از نبــود یــک قطعــه ناراحــت مــی شــوند و ایــن نشــان از ایــن دارد کــه خودروسـازان مـا بایـد فکـری بـرای ایـن مهـم کـرده و فرهنـگ مشـتری مــداری را از خــود شــروع کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.