حمایت از تولید داخلی برای جایگزینی واردات

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

هیـچ دولتـی در هیـچ دورهای نـگاه مسـاعدی نسـبت بـه واردات خـودرو نداشــته و همیشــه اســتراتژی «حمایــت از تولیــد داخــل بــرای جایگزینــی واردات» بهعنــوان راهــی بــرای پیشــرفت صنعــت خــودرو مطــرح بــوده اسـت. هرچنـد دولتهـا بـا توجـه بـه بحرانهـای ارزی و همچنیـن کاهـش قیمــت نفــت بــا ابزارهــای مختلــف مانــع از واردات بیرویــه خــودرو شــدند ب ـا ای ـن ح ـال ام ـا تفک ـر تولی ـد داخل ـی ب ـر تمام ـی مان ـع تراش ـیها در ای ـن

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری تحلیلـی «میهـن صنعـت»، در شــرایطی کــه تولیدکننــدگان داخلــی بــا تولیــد محصــوالت قدیمــی بــه ســود موردنظــر خــود میرســیدند و تمایلــی نیــز بــه عرضــه خودرویــی متفــاوت از آنچــه عرضــه میکردنــد نداشــتند و از ســوی دیگــر واردات نیــز بــا محدودیتهایــی روبــهرو بــود، اســتراتژی تولیــد داخــل بــه ســمت مونتــاژکاری یــا ســیکیدی کاری ســوق داده شــد.

هـر چند بسـیاری از خودروسـازان مطـرح دنیا نیز بـا مونتاژکاری توانسـتند مس ـیر واقع ـی توس ـعه صنع ـت خ ـودرو را بیابن ـد ب ـا ای ـن ح ـال ام ـا س ـیکیدی کاری در صنعــت داخلــی کشــورمان بــه رویــهای تبدیــل شــد کــه دل کنــدن از آن هماکنــون نیــز ســخت و دشــوار بهنظــر میرســد. در ایــن زمینــه بســیاری از مســووالن صنعتــی کشــور بــا ادعــای ایجــاد ارزش افــزوده، مونتــاژکاری را بهتــر از واردات خــودرو میداننــد، امــا در ایــن بیــن بســیاری از کارشناســان تآکیـد میکننـد کـه سـیکیدی کاری نهتنهـا دسـتاوری بـرای صنعـت خـودرو نداشـته؛ بلکـه ایـن صنعـت را چندیـن دهـه از نـوآوری و تکنولـوژی روز جهانـی عقـب انداختـه و باعـث شـکاف عمیـق دانـش فنـی و تحقیقاتـی صنعـت داخلی در مقایسـه بـا رشـد روز افـزون آن دررقبـای جهانـی شـده اسـت.

بــر ایــن اســاس مســووالن صنعتــی کشــور در حالــی همچنــان مونتـاژکاری را بـر واردات ترجیـح میدهنـد کـه در قراردادهـای پسـاتحریم نیـز سـیکیدی کاری همچنـان بـر فعالیـت هـای آتـی صنعـت خـودرو غالـب اســت حــال آنکــه مشــخص نیســت تکنولــوژی و دانــش روز خودروســازی چــه زمانــی قــرار اســت بــه صنعــت خــودروی کشــور مــا منتقــل شــود؟ از سـوی دیگـر تآکیـد بـر ایـن امـر منجـر بـه عـدم تأمیـن و تولیـد خـودرو بـرای بازارهـای جهانـی و کسـب سـهم درخـوری از ارزش افـزوده شـده اسـت. در هــر صــورت آنچــه مشــخص اســت سیاســتگذاران خودرویــی کشــور طــی یـک دهـه گذشـته بـا حمایـت از اسـتراتژی تولیـد داخـل بـرای جایگزینـی واردات کــه منتــج بــه ســیکیدی کاری شــد مســیری را در ایــن صنعــت پیمودنـد کـه نتیجـه آن هماکنـون نمـود پیـدا کـرده اسـت اگـر نگوییـم ایـن اسـتراتژی ناکارآمـد منجـر بـه سـیر نزولـی صنعـت خـودرو کشـور شـد، امـا بایــد بــه صراحــت بــه شــکاف عمیــق تکنولــوژی میــان صنعــت کشــور مــا و دیگــر خودروســازان جهانــی اقــرار کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.