تقویت صنعت خودرو چین یا تولید ملی؟

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

معـاون خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه مشـتریان تـا کجـا هزینـه کیفیـت پاییـن خودروهـای چینـی را پرداخـت کننـد، گفـت: کیفیـت بـد خودروهـای تولیـدی باعـث سـلب اعتمـاد مـرد بـه تولیـد ملی شـده اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، بیــژن پناهــی زاده گفــت: متأســفانه بعضــی از شــرکتهای خودروســاز حتــی در مونتــاژ خــودرو هــم بسـیار ضعیـف هسـتند و منافـع خـود را بـر منافـع مـردم ترجیـح مـی دهنـد و جوابگـو ضـرر و زیـان بـه جـان و مـال خریـداران نیسـتند و حاشـیه امنـی را از طری ـق ارتباط ـات ب ـرای خ ـود ه ـم فراه ـم نمــوده ان ـد.

وی افــزود: اخیــرا نیــز شــرکتهایی اقــدام بــه مونتــاژ خودروهــای چین ـی نمودن ـد و م ـردم در نمایندگ ـی ه ـا س ـرگردان نب ـودن قطع ـه هس ـتند و خدمــات مناســبی بــه آنهــا داده نمــی شــود.

دبیـر کارگـروه ویـژه اقتصـاد مقاومتـی بخـش خصوصـی گفـت: در کجـای دنیـا بـه جـز ایـران ایـن چنیـن خودروهـای بـی کیفیـت بـا ایـن قیمـت وارد و عرضـه مـی شـوند و ایمنـی مـردم را بـه خطـر مـی اندازنـد؟

معــاون خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، یــادآور شــد: از طــرف دیگــر خودروهـای بـی کیفیـت محیـط زیسـت را هـم بیـش از حـد آلـوده مـی کننـد کــه نمونــه بــارز آن آلودگــی شــهر تهــران اســت. مونتــاژ کننــدگان چنیــن خودروهایـی بایـد بـه مسـوولیت مدنـی خـود در قبـال مـردم عمـل نماینـد و در قب ـال تولی ـدات ب ـی کیفی ـت خ ـود پاس ـخگو باش ـند.

وی خاطرنشــان کــرد: نهادهــای نظارتــی هــم بایــد بیــش از پیــش بــه بحـث واردات و مونتـاژ خودروهـا وارد شـوند تـا مشـخص شـود چـه کسـانی در اتــاف ســرمایههای عظیــم مــردم دخیــل بودنــد و هســتند و در صــورت تشــخیص مراجــع تحــت تعقیــب قانونــی قــرار بگیرنــد.

پناهــی زاده در انتهــا گفــت: از نظــر مــن حتــی در آســیب رســیدن بــه جــان مــردم بعضــی از خودروســازها مقصــر هســتند زیــرا کســانی کــه بــه فکـر ایمنـی، سـامت و ثـروت ملـی مـردم کشورشـان در تولیـدات نباشـند ب ـا م ـردم دش ـمن هس ـتند و در جه ـت عک ـس اقتص ـاد مقاومت ـی گام ب ـر م ـی دارنــد زیــرا اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــی ضربــه زدن بــه منابــع ملــی کشــور نیسـت و هـر چـه زودتـر بایـد جلـوی خودروهـای تولیـدات دشـمنان جـان و م ـال م ـردم گرفت ـه ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.