توقف ثبت سفارش 5 برند اروپایی خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صبحانـه، مرکـز امـور اصنـاف و بازرگانـان وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در نامـهای بـه دفتـر مقـررات صـادرات و واردات ایـن وزارتخانـه در حالـی توقـف ثبـت سـفارش پنج برنـد واردکننـده خـودرو را از تاریخ 18 آذرمـاه درخواسـت کـرده کـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت مهلـت مقـرر بـرای دریافـت گواهـی فعالیـت از شـرکت مـادر را تـا تاریـخ 18 آذرمـاه سـالجاری قـرار داده بـود.

آنگونـه کـه بـه نظـر میرسـد دلیـل آنکـه مرکـز امـور اصنـاف بازرگانان پیـش از اتمـام موعـد مقـرر لیسـت شـرکتها و برندهـای واردکننـده واسـطهای را بـه دفتـر مقـررات اعـام کـرده، محـرز شـدن عـدم توانایـی ایـن شـرکتها در اخـذ مجـوز از شـرکت مـادر تـا تاریـخ معین بـوده اسـت.

برخـی از شـرکتهای نامبـرده در ایـن نامـه، واردکننـده واسـطهای برندهـای اروپایــی هســتند کــه بهرغــم فعــال بــودن ثبتســفارش تاکنــون نتوانســتهاند خودرویـی را وارد کشـور کننـد. ایـن در شـرایطی اسـت کـه ایـن شـرکتها مجـوز فعالیــت از اصنــاف بــرای فعالیــت در ایــران را دارا هســتند. بــا ایــن حــال ایــن شـرکتها تاکنـون نتوانسـتهاند در مذاکـرات بـا شـرکتهای مـادر موفقیتی کسـب کنند.آنگونـه کـه بـه نظـر میرسـد، شـرکتهای مـادر تمایلـی بـه ارائـه نمایندگی ب ـه ش ـرکتهای فعل ـی در ای ـران ندارن ـد.

از سـوی دیگـر ضعـف برخـی از ایـن شـرکتها بـرای ارائـه خدمات متناسـب بــا اســتانداردهای شــرکتمادر نیــز عامــل دیگــری اســت کــه موجــب شــده تــا برندهـای اصلـی حاضـر بـه ارائـه نمایندگـی خـود بـه ایـن شـرکتها نباشـند. بـه همیـن دلیـل نیـز مرکـز امـور اصنـاف طـی نامـهای خواسـتار توقف ثبتسـفارش آنهـا در تاریـخ مقـرر شـده اسـت.

در ایـن میـان امـا برخـی از دسـت انـدرکاران حـوزه واردات خـودرو معتقدنـد، بسـیاری از خودروسـازان معتبر جهانی در انتظار نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریـکا بودنـد تـا براسـاس فضـای جدیـد تصمیـم خـود درخصـوص ورود بـه بـازار ایـران را عملـی کننـد. بنابرایـن برخـی از آنهـا در شـرایط کنونـی کـه رییس جمهور جدیـد ایـاالت متحـده آمریـکا مشـخص شـده، بـاب مذاکـرات بـرای ورود بـه ایران را آغـاز کردهانـد کـه ایـن موضـوع فطعـا تـا 18 آذرمـاه بـه نتیجـه نخواهد رسـید. در هـر صـورت طـی ماههـای آتـی میتـوان انتظـار داشـت کـه ایـن شـرکتها بـرای ورود بـه بـازار ایـران مذاکـرات خـود را بـا شـرکتهای جدیـد آغـاز کننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.