افزایش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی از ترکیه

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

ایـن اقـدام کـه بـه گفتـه وزیـر دارایـی ۱.۳ میلیـارد لیـره بـه بودجـه ترکیـه خواهد افــزود، بــرای صنعــت خــودرو داخلــی ایــن کشــور مثبــت اســت زیــرا باعــث افزای ـش قیم ـت خودروه ـای لوک ـس واردات ـی خواه ـد ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری بین المللـی کاسـپین، ایـن افزایش در واکنـش بـه تقاضـای صنعـت خـودرو، روی تمـام خودروها به جـز خودروهای ارزان قیمـت اعمـال خواهد شـد. ناجـی اقبـال وزیـر دارایـی ترکیـه در جمـع خبرنـگاران در آنـکارا گفـت: مالیـات خودروهایــی کــه کمتــر از ۰۴ هــزار لیــره(۱۱ هــزار و ۸۷۵ دالر) قیمــت دارنــد، افزای ـش نخواه ـد یاف ـت. ایـن اقـدام کـه بـه گفتـه وزیـر دارایـی ۱.۳ میلیـارد لیـره بـه بودجـه ترکیـه خواهد افــزود، بــرای صنعــت خــودرو داخلــی ایــن کشــور مثبــت اســت زیــرا باعــث افزای ـش قیم ـت خودروه ـای لوک ـس واردات ـی خواه ـد ش ـد. وی افـزود، برایـن اسـاس خودروهایـی کـه ۰۴ تـا ۰۷ هـزار لیـره قیمـت دارنـد، حـدود سـه درصـد افزایـش قیمـت خواهنـد داشـت.

اقبــال افــزود: هــدف از ایــن افزایــش تعرفــه کســب درآمــد نیســت بلکــه اصـاح سـاختار معیـوب سیسـتم و انتقـال بـه یـک سیسـتم مالیاتـی جدیـد و منصفان ـه اس ـت.

تحــت سیســتم مالیــات کنونــی ترکیــه خودروهــای لوکــس وارداتــی بــا حجــم موتــور کمتــر در همــان بــازه مالیاتــی خودروهــای عــادی بــازار کــه بسـیاری از آنهـا در ترکیـه توسـط تویوتـا و رنـو یـا فـورد اتوسـان و توفـاش، شـرکت هـای سـرمایه گـذاری مشـترک بـا فـورد و فیـات تولیـد مـی شـوند، ق ـرار م ـی گیرن ـد.

براسـاس ایـن سیسـتم جدید تعرفـه، خودروهـای لوکـس وارداتی بـا موتور کـم حجـم نیز نسـبت بـه خودروهـای تولیـدی در ترکیـه گرانتر خواهند شـد.

ایــن تغییــرات مــورد اســتقبال واردکنندگانــی همچــون دوگــوش اتوموتیـو کـه برندهایـی همچـون فولکـس واگـن، آئـودی و بنتلـی را در ترکیـه مــی فروشــد، قــرار نخواهــد گرفــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.