چرخهای نساجی ایران سخت میچرخد

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، در بـازار داغ احیـا صنایـع مختلـف، ایـن روزهـا صنایـع نسـاجی نیـز در مسـیر توسـعه و رشـد نیازمنـد نگرشـی نو هسـتند. مسـووالن معتقدنـد تنهـا راه نجـات صنعت نسـاجی نوسـازی و بهسـازی اسـت.

نسـاجی، صنعتـی مهـم در میان صنایع کشـور اسـت کـه روزگاری پـس از نفت یکـی از مهمتریـن و ارزآورترین صنایع کشـور محسـوب می شـد.

نگاهـی بـه تاریخچـه صنعـت نسـاجی نشـان مـی دهـد از ابتـدای خلقت بشـر نـخ و پارچـه و نسـاجی بـا زندگـی انسـان هـا عجیـن بـوده ؛ چـرا کـه پـس از خـوراک دومیـن نیـاز بشـر پوشـاک بـوده اسـت و انسـان هـای نخسـتین اولیـن نسـاج هـای روی زمیـن بودنـد کـه بـا گیاهـان طبیعـی اولیـن لبـاس هـا و تـن پـوش هـا را بـرای خود ســاختند.

صنعـت نسـاجی در کشـورهای توسـعه یافته هـم از دیرباز نقـش تعیین کننده ای در رشـد و شـکوفایی صنعتـی آنهـا ایفـا نموده و این کشـورها بخشـی از موفقیت هـای خـود را مدیـون گسـترش این صنعت هسـتند.

در ایــن رابطــه انقــاب صنعتــی نیــز بــا ماشــینی شــدن تولیــد منســوجات آغـاز شـد و صنعـت نسـاجی زمینـه رشـد سـایر صنایـع را فراهـم آورد . نـه تنهـا در کشـورهای صنعتـی بلکـه در برخـی کشـورهای در حـال توسـعه نیز ایـن صنعت که مرتبـط بـا تأمیـن نیازهـای اولیه انسـان اسـت، موتور توسـعه صنعتی این کشـورها محسـوب مـی شـود.

تاریخچـه صنعـت نسـاجی در ایـران هـم به هـزاران سـال قبل بـر می گـردد که اهمیـت ایـن صنعت را بیـش از پیش نمایـان می کند.کاوش های باسـتانی شـوش نش ـان م ـی ده ـد در ای ـران ط ـی بی ـش از ۵ ه ـزار س ـال پی ـش م ـردم ب ـه نس ـاجی و بخـش هـای مرتبـط بـا آن مشـغول بـوده اند.

کشــور مــا صنعــت نســاجی بســیار قدیمــی داشــته و ایــن صنعــت یکــی از مهمتریـن صنایـع در اشـتغال زایـی، ایجـاد فرصـت هـای شـغلی جدید، صـادرات و واردات ...و بـوده اسـت. واحدهـای تولیـدی نسـاجی از دیربـاز بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن و پایدارتریـن صنایـع کشـور مطـرح بودند. بـه گونـه ای که درگذشـته ای نـه چنـدان دور، بهتریـن وضعیـت را در میـان صنایـع کشـور از لحاظ مزیت نسـبی داشـته انـد.

بـراسـاسطبقـهبنـدیهـایانجـامشـدهمحصـوالتنسـاجیدارایسـهگروه صنعتی هسـتند. گروه منسـوجات شـامل آماده سـازی و ریسـندگی الیاف نسـاجی وبافندگـیمنسـوجات،عملیـاتتکمیلیمنسـوجات(رنگـرزی،چاپوتکمیـل)، تولید کاالهای نسـاجی تکمیل شـده باسـتثنای پوشـاک، تولید انواع قالی و قالیچه، تولید طناب، ریسـمان، نخ قند و توری، تولید سـایر منسـوجات طبقه بندی نشـده در جاهـای دیگـر، تولیـد انـواع پارچـه و کاالهای کشـباف و قاب بـاف، گروه پوشـاک و عمل آوردن پوسـت خز شـامل تولید پوشـاک باسـتثنای پوشـاک از پوسـت خزدار، عمـل آوردن و رنـگ کـردن پوسـت خـزدار و سـاخت انـواع کاالهـا از پوسـت خـزدار و درنهایـتگـروهدباغـی،چـرم،کیـف،کفـشوچمـدانکـهشـاملدباغـیوپرداخت چـرموسـاختچمـدان،کیـفدسـتیواجنـاسمشـابه،زیـنویـراقمیشـود.

بـر کسـی پوشـیده نیسـت که بـا توجه بـه سـابقه طوالنـی تولیـدات محصوالت نسـاجی در کشـور، وجـود پتانسـیل هـای تولیـدی فـراوان و بخصـوص نیـروی کار متخصــص، وجــود تقاضــای فــراوان بــرای ایــن محصــوالت در داخــل و خــارج از کشـور، وجـود ارزش افـزوده بـاال در محصـوالت نسـاجی، تعـداد زیـاد واحدهـای فعـال در ایـن بخـش، اشـتغال زایـی بـاال و ... بدسـت آوردن جایـگاه واقعی صنایع نسـاجی کشـور، مسـتلزم شـناخت مزیـت هـای نسـبی و رقابتـی موجـود در ایـن صنعـت در کشـور اسـت.

ام ـا وضعی ـت ای ـن صنع ـت ب ـا وج ـود ای ـن هم ـه زی ـر ش ـاخه و گس ـتردگی در حـال حاضـر گاه در ابهامـی عجیـب فـرو رفتـه اسـت. در مقاطعـی اخبـار متعددی از توسـعه صنایـع نسـاجی منتشـر مـی شـود و زمانـی دیگـر مسـووالن و فعـاالن کارخانجـات نسـاجی فریـاد بـر مـی آورنـد کـه ایـن صنعـت ورشکسـته اسـت.

نظـرات کارشناسـان حـوزه نسـاجی از وضعیـت ایـن صنعـت متفـاوت اسـت. عـده ای نسـاجی را صنعتی ورشکسـته مـی دانند و معتقدند طی سـالیان گذشـته صنعـت نسـاجی ایـران رونـد نزولی داشـته اسـت.

از سـوی دیگـر گروهـی از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه نسـاجی پیشـرفت ه ـای خوب ـی در س ـال ه ـای تص ـدی دول ـت یازده ـم داش ـته و توانس ـته اس ـت پل ـه هـای ترقـی را یکـی پـس از دیگـری طـی کند و بـرای ایـن مدعـای خـود واحدهای نسـاجی را مثـال مـی زننـد کـه هـم اکنـون بـا بیشـترین ظرفیـت تولیـد در حـال فعالیــت بــوده و بــا دقــت در توســعه و بهســازی صنعتــی خــود توانســته انــد بــر مش ـکات غلب ـه ک ـرده و چ ـراغ صنع ـت نس ـاجی را در کش ـور روش ـن نگ ـه دارن ـد.

ای ـن گ ـروه از صاح ـب نظ ـران معتقدن ـد مش ـکل خاص ـی در صنع ـت نس ـاجی کشـور وجـود نـدارد و آینـده روشـنی چشـم انتظـار ایـن صنعـت مهـم و ارزشـمند در ای ـران خواه ـد ب ـود.

مازنـدران کـه یکـی از قطـب هـای صنعـت نسـاجی در کشـور بـه شـمار مـی رود ایـن روزهـا بـا افـت و خیـز هـای زیـادی در صنعـت نسـاجی روبروست.شـاید مشــکاتی کــه مازنــدران در زمینــه نســاجی دارد بــا مشــکاتی کــه در اصفهــان گریبانگیر نسـاجان اسـت فرق داشـته باشـد و از سـویی هیچ کدام از این مشـکات در قزویـن مشـاهده نشـود.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت مازنـدران امـا از روزهـای خـوب در آینـده صنعـت نسـاجی مـی گویـد و اظهـار مـی دارد: خوشـبختانه بـا وجـود همـه مشـکات صنایـع نسـاجی مازنـدران روی پـای خـود ایسـتاده انـد.

محم ـد محم ـد پ ـور عم ـران ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه مش ـکات فع ـاالن نس ـاجی مازنــدران نقدینگــی، نوســازی و قاچــاق اســت خاطــر نشــان مــی کند:تاکنــون مشــکات 30 واحــد بــزرگ نســاجی بررســی شــده و راهکارهایــی بــرای ایــن مشــکات اندیشــیده ایــم.

بـه گفتـه وی برندهـای ایرانـی خوبـی در اسـتان مازنـدران فعالنـد کـه در حـال افزایـش سـهم خـود در بـازار کشـور هسـتند .

محمــد پــور بــا بیــان اینکــه مشــکل اصلــی صنعــت نســاجی در مازنــدران قاچـاق و فعالیـت هـای برندهـای خارجـی غیـر مجـاز در این اسـتان اسـت خاطر نشـان مـی کند:مازنـدران مقـام اول سـاماندهی برندهـای غیـر مجـاز در صنعـت نس ـاجی را داراس ـت و بخ ـش عم ـده ای از ای ـن برنده ـا مجب ـور ب ـه عرض ـه کاالی ایرانـی بـا تابلـوی جدیـد و جایگزینـی برندهـای ایرانـی شـده انـد و سـایر واحدها نیــز در حــال بازرســی و راســتی آزمایــی هســتند تــا ریشــه قاچــاق در حــوزه نس ـاجی در مازن ـدران خش ـکانده ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.