چگونهبازارکشوربابرندهایتقلبیچینیاشباعشد؟

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

ســاالنه بیــش از 5 میلیــارد دالر پوشــاک قاچــاق وارد بــازار ایــران میشــود. در مقابــل ایــن حجــم کاالی قاچــاق، تنهــا حــدود 3 میلیــون دالر واردات رســمی از ســوی نمایندگیهــای رســمی برخــی برندهــای خارجــی صــورت می گیــر د .

بــه گفتــه مســووالن اتحادیــه حــوزه نســاجی و پوشــاک، ایــن صنعـت در ایـران رو به ورشکسـتگی مــیرود کــه مهمتریــن عامــل آن قاچاق پوشـاک اسـت. چنـدی پیش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت طــرح جدیــدی ارائــه کــرد کــه بــه موجـب آن قـرار شـد از عرضـه کاالی قاچـاق در سـطح واحدهـای صنفـی جلوگیــری شــود. بدیــن ترتیــب پوشــاکی کــه بــه صــورت قاچــاق در ســطح بــازار و بخصــوص برندهــای بنــام وجــود دارد، جمــعآوری و بــا فروشـندگان برخـورد شـود. طرحـی کــه بــه گفتــه بســیاری از فعــاالن اقتصـادی در حـوزه پوشـاک چنـدان موفـق نبـوده و بـا متخلفان و کسـانی کــه پوشــاک قاچــاق را وارد بــازار میکننـد، برخـورد جـدی و قاطعـی صــورت نگرفتــه اســت. گذشــته از ایـن کارشناسـان ایـن حـوزه عنـوان میکننــد تحریمهــای چنــد ســال گذشــته ضربــه مهلکــی بــر پیکــره صنعـت نسـاجی و پوشـاک وارد کرده اســت و ایــن صنعــت چنــد ســال زمـان نیـاز دارد تـا بـا کمـک دولـت و بخشهــای خصوصــی، بتوانــد روی پــای خــودش بایســتد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ای ـران، براس ـاس آماره ـا، کش ـورمان یکــی از مهمتریــن بازارهــای مصرفــی جهــان بــه شــمار مــیرود. ارزش بــازار نســاجی، پوشــاک و کفــش ایــران از تولیــد ناخالــص داخلـی 90 کشـور دنیا بیشـتر اسـت.

بــه گفتــه محمدمهــدی رییـسزاده، دبیـرکل انجمـن صنایع نســاجی کشــور، میــزان واردات پوشــاک بــه ایــران یــک و نیــم برابــر متوســط جهانــی اســت و بــا رشــد قاچاق پوشـاک در دهه 80 و رسـیدن آن ب ـه رق ـم بی ـش از 5میلی ـارد دالر، حــدود نیــم تــا یــک میلیــون شــغل در کشــورمان از بیــن رفتــه اســت. در حــال حاضــر 75 درصــد از کل کشــفیات پوشــاک قاچــاق در کشــور متعل ـق ب ـه چی ـن و 9 درص ـد متعل ـق بـه امـارات اسـت که ایـن کشـورها در صــدر صادرکنندههــای پوشــاک بــا برنــد جعلــی هســتند.

بـا پایـان تحریمهـا مدتـی اسـت شــرکتهای چینــی و ترکیــهای و حتــی اروپایــی بــرای گرفتــن مجــوز و راهانــدازی فروشــگاههای پوشــاک و کیــف و کفــش در ایــران، پشــت در وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت صــف بســتهاند. شــرکتهایی کــه میداننــد بازارشــان در ایــران داغتــر از هــر جــای دیگــری اســت. در ایــن میــان هــر از گاه فروشــگاههای جدیــدی بــا برندهــای تــرک و اروپایـی در کانشـهرها بویـژه تهـران بــاز میشــود. اگــر ســری بــه ایــن فروشــگاهها بزنیــد، میبینیــد کــه سرشــان حســابی شــلوغ اســت مخصوص ـا زمان ـی ک ـه ح ـراج خ ـورده باشــند.

فروشــگاههای بــزرگ و شــیک بــا دکوراســیونهای جدیــد کــه لنگهشــان را در پاســاژهای بــاالی شــهر میشــود پیــدا کــرد پــر اســت از مشــتری. در ایــن شــلوغی و ازدحــام جمعیــت وارد یکــی از فروشــگاههایی میشــوم کــه متعلــق بـه یکـیاز برندهـای ترکیـهای اسـت. قیمتهــای مناســبی دارنــد ولــی جنــس لباسهــا آنقــدر بیکیفیــت هسـتند کـه آدم از لمـس کردنشـان پشــیمان میشــود. خیلــی زود میفهمــم کــه هیچکــدام متعلــق بــه ایـن برنـد ترکیـهای نیسـتند و درواقع چینــی هســتند. لباسهــای درجــه ســه و چهــاری کــه بــه اســم لبــاس برنــد فروختــه میشــوند؛ نکتــهای کــه خیلــی از مشــتریها بــه آن توجــه نمیکننــد، مــارک چینــی پشــت یقــه اســت. خیلیهــا فکــر میکننــد پوشــاک خارجــی درجــه یــک میخرنــد.

برخــی از فروشــگاههای دیگــر ک ـه ب ـه ن ـام برن ـد ش ـرکتهای ترکی ـه و ایتالیــا ...و مشــغول فعالیــت هســتند یــا جنسهایشــان درجــه 2 و 3 اســت یــا اینکــه پوشــاک و کیــف و کفشــی کــه عرضــه میکننــد ســفارش از چیــن اســت و کیفیــت بســیار پایینــی دارنــد. از کیفیــت پوشــاک ایــن مجتمــع میگذریــم و ســری میزنیــم بــه فروشــگاهی بــا برنـدی از اسـپانیا در بلـوار میردامـاد. فروش ـگاهی ک ـه بیش ـتر مواق ـع س ـال تخفیــف وسوســه کننــدهای دارد. البــه الی محصوالتــش جنسهــای چینـی هـم میفروشـد. خبـری هـم از پوشــاک اســپانیایی نیســت ولــی همیشـه خـدا سرشـان شـلوغ اسـت. انــگار مــردم همــان اســم فروشــگاه برنــد برایشــان کفایــت میکنــد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.