ضربه سخت تحریم به صنعت پوشاک

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گـزارش عصـر، به نقل از نسـاجی نیـوز، منسـوجات ایرانـی در بـازار داخلی آنچن ـان ک ـه بای ـد و ش ـاید ب ـا اس ـتقبال روب ـهرو نمیش ـود؟ بررس ـیها گوی ـای ای ـن اسـت کـه یـک برابـر و نیـم متوسـط مـردم جهـان کیـف و کفـش و لبـاس میخریـم پـس چرا کارخانههای نسـاجی و طراحـان و تولیدکنندگان منسـوجات نمیتوانند دسـتکم نیمـی از ایـن بـازار پرسـود داخلـی را از آن خـود کننـد؟

مهنــدس احمــد کیمیایــی اســدی، نســاج و طــراح لبــاس بــا اشــاره بــه مش ـکات بس ـیار در صنع ـت نس ـاجی و طراح ـی لب ـاس در زم ـان تحری ـم ب ـه م ـا میگوی ـد: «صنع ـت پوش ـاک و نس ـاجی سالهاس ـت ت ـوان رقاب ـت ب ـا کش ـورهای دیگــر را از دســت داده اســت چــرا کــه قیمــت تمــام شــده در کشــورمان خیلــی باالتــر از کشــورهای دیگــر اســت و دلیــل اصلــی آن تحریــم و در ادامــه نبــود تکنولوژیهــای روز دنیاســت. کارخانههــای نســاجی کشــورمان ماشــینآالت جدیـدی ندارنـد و اگـر در یـک واحـد تولیـدی هـزار واحـد پارچـه تولیـد شـود این رقـم در کشـورهای دیگـر 10 تـا 100 برابـر ایـن میـزان اسـت نمونـهاش ترکیـه کـه گ ـوی رقاب ـت را از هم ـه رب ـوده اس ـت.

بعـد از تحریـم، قاچـاق ضربـه دیگـری بـه صنعـت پوشـاک کشـور زد. نزدیک بـه 90 درصـد از منسـوجاتی کـه وارد کشـور میشـود قاچـاق اسـت. وقتی لباسـی بــا قیمــت بســیار پاییــن وارد و بــا مقبولیــت خریــداران روبــهرو میشــود خــب معلـوم اسـت کـه صنعـت پوشـاک بـه مـرز ورشکسـتگی میرسـد.

امـا چـرا مـردم بـه دنبـال پوشـاک خارجـی حتی چینـی میرونـد و بـه کاالی ایرانـی روی خـوش نشـان نمیدهنـد؟ شـاید جـواب آن را خیلیهـا بداننـد. مـا برنـد معـروف داخلـی نداریـم و بـه روز نیسـتیم. پوشـاکی کـه تولیـد میکنیـم بـا س ـلیقه مش ـتریان هماهن ـگ نیس ـت و نمیتوان ـد آنه ـا را ج ـذب کن ـد. ترکی ـه ب ـا اسـتفاده از تکنولوژیهـای جدیـد نسـاجی و طراحیهـای متفـاوت موفـق شـده بـازار ایـران و خیلـی از کشـورهای دیگـر را تصاحـب کنـد و بـا اسـتفاده از همیـن صنعـت سـطح اشـتغال را افزایـش داده ولـی ایـن رونـد در ایـران معکـوس اسـت.

مـا در طراحـی مشـکل داریـم. طراحـان ایرانـی بایـد مـد را مطابـق با سـلیقه فرهنگـی مـردم کشـورمان طراحـی و برندسـازی کننـد کـه ایـن کار جز بـا حمایت نهادهـای دولتـی و خصوصـی امکانپذیر نیسـت.» پوشـاک چینـی و قاچـاق آنها بـه کشـور چماقـی شـده بـر سـر صنعـت نسـاجی و پوشـاک ایرانـی تـا جایـی کـه خیلـی از کارگاههـای تولیـدی را بـه ورطـه ورشکسـتگی کشـانده اسـت. تحریـم و قاچـاق دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و ضربـات سـختی بـر پیکـره صنایـع مختلف وارد کردنـد و اغـراق نیسـت اگـر بگوییـم پـس از صنعـت نفت، پوشـاک بیشـترین صدمـه را دیـد. حـاال خیلـی از مـردم، دیگر لبـاس ایرانـی نمیخرند. آنها دوسـت دارنـد پیراهـن و شـلوار و کفش و کاپشـن برندنمـای ارزان قیمت چینی بپوشـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.