تکاپوی تولیدکنندگان داخلی پوشاک برای بقا

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گفته کارشناسـان بازار، حلقه مفقـوده در صنعت پوشـاک ایران برندسـازی اسـت. اگـر تولیدکننـده ایرانـی با توجـه بـه تعرفههـای بـاالی واردات پارچـه بتواند محصولـی را در حـد اسـتاندارد تولیـد کننـد جـای تقدیـر دارد امـا برای برندسـازی نیـاز بـه حمایـت دولـت اسـت. دولـت بایـد تولیدکننـدگان برتـر را شناسـایی کند و بـه آنها تسـهیاتی جهـت برندسـازی ارائـه دهد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از کسـب و کار ، در حـال حاضـر تولیدکننـده ایرانـی بـا سـهم 35 درصـدی در تأمیـن پوشـاک جامعـه و با مشـکات بسـیاری کـه دارد، بـرای بقـا و مانـدن در عرصـه تولیـد تکاپـو میکند امـا اگر بتـوان بـه تولیدکنندگان کمــک کــرد کــه محصــوالت خــود را راحتتــر و بــا هزینــه کمتــری بــه دســت مصرفکننــده برســانند، فضــا را بــرای عرضــه کاالی خارجــی تنــگ کردهایــم. کارشناسـان معتقدنـد فـروش صحیـح در بازارهـای داخلـی نوعی صادرات اسـت چراک ـه برط ـرف کــردن نیازه ـای داخل ـی ب ـا محص ـوالت تولی ـد داخ ـل، مان ـع از خــروج ارز بــرای واردات کاالهــای خارجــی میشــود.

تولیدکنن ـدگان پوش ـاک در کش ـور بای ـد م ـورد حمای ـت ق ـرار گیرن ـد وتوس ـط دول ـت ب ـه آنه ـا کم ـک ش ـود ت ـا بتوانی ـم در تولی ـد پوش ـاک ب ـرای مص ـرف و نی ـز صــادرات حمایتهــای الزم را داشــته باشــیم.

بــرای رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارجــی و بــرای اینکــه بتــوان در کشــور و جهـان حرفـی بـرای گفتـن داشـت و از همـه مهمتـر بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز بــازار ضــرورت دارد کــه تمــام اســتانداردهای جهانــی در تولیــدات پوشــاک در ایـران بـه عنـوان اولویـت مدنظـر قـرار گیـرد. از سـوی دیگـر بـرای اینکـه شـرایط بـرای حضـور بیشـتر تولیدکننـده داخلـی مهیـا شـود، بخشـی از پوشـاک کـه قرار اسـت در ایـران عرضـه شـود، بایـد عـاوه بـر رعایـت اسـتانداردهای مربـوط بـه بومیسـازی، هویـت ایرانـی اسـامی را کنـار خـود داشـته باشـد و طراحیهـا بـر ایـن اسـاس انجـام شـود. بخـش دیگـر نیـز کـه مربـوط بـه صـادرات اسـت، بایـد براســاس اســتانداردهای جهانــی و براســاس حضــور در بازارهــای بینالمللــی مدنظـر قـرار گیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.