درخواست تعرفه صفر برای پنبه

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

ریی ـس انجم ـن صنای ـع نس ـاجی گف ـت: در ح ـال تهی ـه فهرس ـتی از تعرف ـه واردات مــواد اولیــه صنعــت نســاجی بــرای ارائــه بــه دولــت هســتیم تــا تعرفــه واردات برخــی مــواد از جملــه پنبــه صفــر شــود.

محمــد مــروج اظهــار داشــت: بــرای حمایــت بیشــتر از صنعــت داخــل، فهرسـتی از تعرفـه واردات مـواد اولیـه صنعـت نسـاجی در حـال تهیـه اسـت تـا براس ـاس آن از دول ـت بخواهی ـم ک ـه در تعرف ـه واردات ای ـن م ـواد بازنگ ـری کن ـد.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر تعرفـه واردات پنبـه از ازبکسـتان 10 درصـد اسـت کـه ایـن مسـئله تولیدکننـدگان ایرانـی را از رقابـت بـا شـرکتهای خارجـی بـاز مـیدارد.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 40 درصـد نیـاز کشـور بـه پارچـه از طریـق واردات از کشــورهایی ماننــد هنــد و پاکســتان تأمیــن میشــود و در چنیــن شــرایطی تعرفــه واردات پارچــه خــام و پارچــه تکمیلشــده یکــی اســت.

مـروج توضیـح داد: ایـن مسـئله باعـث شـده کـه تجـار بـرای واردات پارچـه رنگشـده اقـدام کننـد، زیـرا تعرفـه پارچـه خـام و رنگـی بـه یـک انـدازه تعییـن ش ـده و در نتیج ـه ای ـن موض ـوع باع ـث بی ـکاری ش ـاغان در واحده ـای چ ـاپ و رنگـرزی شـده اسـت.

وی تأکیـد کـرد: تعرفـه واردات پارچـه خـام بایـد کاهـش یابـد تـا از اشـتغال داخـل حمایـت شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.