انتصاب مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

افســانه محرابــی طــی حکمــی از ســوی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بهعنـوان مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک ایـن وزارتخانه منصوب شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از نسـاجی نیـوز، افسـانه محرابـی طـی حکمـی از ســوی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر صنایــع نسـاجی و پوشـاک ایـن وزارتخانـه منصـوب شـد.

وی دارای ســوابق اجرایــی و مدیریتــی در کارخانجــات تحــت پوشــش ســازمان صنایــع ملــی (کارخانجــات صنایــع اراک) از ســال 1371 الــی 1381 ب ـه عن ـوان مع ـاون مهندس ـی صنعت ـی - مدی ـر کنت ـرل کیفی ـت و مدی ـر س ـالن تولیــد، دفتــر نظــارت و ارزیابــی وزارت صمــت و دفتــر برنامهریــزی (رییــس گــروه سیاســتگذاری و برنامهریــزی صنعــت) بــه مــدت یکســال بعنــوان مشـاور اسـتاندار در امـور صنایـع در اسـتان خراسـان رضـوی و دفتـر آمـوزش و پژوهــش ( بهعنــوان معــاون مدیــرکل) و دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک (بهعنــوان معــاون مدیــرکل) اســت.

محرابــی دانشآموختــه مقطــع کارشناســی رشــته مهندســی نســاجی از دانش ـگاه صنعت ـی اصفه ـان و کارشناس ـی ارش ـد مدیری ـت تکنول ـوژی توس ـعه صنعتـی از واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران اسـت.

انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران هـم خبـر انتصـاب محرابـی را بـه سـمت مدیرکل ـی دفت ـر صنای ـع نس ـاجی و پوش ـاک وزارت صم ـت تأیی ـد ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.