سنگ اندازی تولیدکنندگان موتور کاربراتوری برای مصوبه دولت

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

وعــده توقــف شــمارهگذاری موتورســیکلتهای کاربراتــوری از مهرمــاه 95 از چندیـن مـاه قبـل، امیـد حـذف کامـل ایـن وسـیله دودزا را بـه ارمغـان آورده بـود کـه ناگهـان انتشـار اخبـاری مبنـی بـر تولیـد مجـدد نیـم میلیـون موتورسـیکلت کاربراتـوری چـون پتکـی بـود کـه بـر سـر همـگان فـرود آمـد و امیدهـا را نسـبت بـه اجـرای ایـن مصوبـه، ناامیـد کـرد.

اگرچ ـه س ـازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت معتق ـد اس ـت ک ـه ش ـمارهگذاری ایـن تعـداد موتورسـیکلت کاربراتـوری احتیـاج بـه مصوبـه جدیـد دولـت دارد اما طبیعتـا جامعـه انتظـار واکنـش قاطعانهتـری از دسـتگاه هـای متولـی، بـه ویـژه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت دارد. در ایـن میان مدیـر عامل شـرکت کنترل کیفیــت هــوای تهــران ضمــن انتقــاد شــدید از ســازندگان موتورســیکلتهای کاربراتـوری بـه خاطـر درخواسـت تـداوم چرخـه تولیـد ایـن وسـیله نقلیـه دودزا، راهکارهـای خـود بـرای بـرون رفـت از ایـن چالـش را تشـریح کـرد.

وحیــد حســینی، ضمــن ابــراز خرســندی نســبت بــه واکنــش مســووالن مختلــف شــهرداری و ســازمان محیــط زیســت در مــورد تولیــد تعــداد زیــادی موتوره ـای کاربرات ـوری، اظه ـار ک ـرد: در ش ـورای ش ـهر ته ـران نس ـبت ب ـه ای ـن مســئله تذکــر دادنــد همچنیــن معاونیــن شــهردار تهــران و ســازمان حفاظــت محی ـط زیس ـت موض ـع گرفت ـه و ب ـه ای ـن مس ـئله توج ـه داش ـتند.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــر اســاس مصوبــهای " منــع پــاک گــذاری موتورســیکلتهای کاربراتــوری از ابتــدای مهــر مــاه 95 " را تصویــب کــرد، گفــت: یکــی از بخشهــای ایــن مصوبــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه پــاک گــذاری موتورســیکلتهای کاربراتــوری کــه تــا زمــان ابــاغ مصوبــه ثب ـت س ـفارش ش ـدهاند، مج ـاز اس ـت. در حقیق ـت ب ـرای اینک ـه س ـازندهها متضــرر نشــوند در مصوبــه تصویــب شــد کــه پــاک گــذاری ایــن بخــش کــه ثبــت ســفارش شــدهاند تــا پایــان ســال 95 بــدون اشــکال اســت ولــی در همـان مصوبـه آورده شـده کـه اگـر در انبـار کسـی در سـال 95 موتـوری باقـی مانـد، تـا 96 نمیتوانـد آن را پـاک کنـد بنابرایـن ایـن بحـث مسـتقل از آن اســت کــه تعــدادی از ســازندگان، همــه ثبــت ســفارشها را پــاک گــذاری کــرده و در انبــار بــرای فروشهــای بعــدی جمــع کننــد.

مدیـر عامـل شـرکت کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه از مهرمــاه امســال پاکگــذاری موتــور کاربراتــوری متوقــف شــده ولــی تــا پیــش از ایــن تعــدادی ثبــت ســفارش شــدهاند کــه بــه نقــل از یکــی از مســوولین کشــور 430 هــزار تــا اســت، اظهــار کــرد: اگرچــه پیــش از ایــن عـدد 500 هـزار تـا شـنیده میشـد ولـی عـدد 430 هـزار تـا موثقتـر اسـت.

وی ادامـه داد: تنهـا بخـش موتـور یـا engine وسـیله نقلیـه از چیـن ثبت سـفارش شـده یـا اینکـه سـاخته و ارسـال شـده و در گمرک اسـت و در شـرایط حاضــر حــرف اصلــی آنســت کــه ثبــت ســفارش 430 هــزار موتورســیکلت کاربراتـوری تـا قبـل از ابـاغ قانـون، یـک عـدد تعجـب برانگیـز اسـت.

حس ـینی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه بعی ـد اس ـت ف ـروش س ـاالنه ای ـن موتوره ـا بــاالی 500 هــزار موتــور باشــد، گفــت: چطــور ممکــن اســت طــی تنهــا دو مــاه ابتدایــی ســال 430 هــزار مــورد ثبــت ســفارش صــورت گرفتــه باشــد. روشـن اسـت کـه خبـر مربـوط بـه " قانـون توقـف پـاک گـذاری موتورهـای کاربراتــوری" یــک خبــر ســری نبــوده و ســازندگان از آن اطــاع داشــتند بنابرای ـن س ـازندگان از ای ـن فرص ـت قانون ـی اس ـتفاده ک ـرده و تع ـداد زی ـادی موتــور کاربراتــوری بــرای ســال آینــده ســفارش کردنــد.

وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم بــه هــر ترتیبــی اســت ایــن تعــداد موتــور کاربراتــوری پــاک نشــوند، گفــت: ثبــت ســفارش 430 هــزار موتــور غیرمعمـول بـه نظـر میرسـد. واقعیـت آنسـت کـه چینیهـا ایـن موتـور را تنهـا بـرای کشـور مـا تولیـد میکننـد و هیـچ کشـور جهـان سـومی غیـر از مـا در دنیــا حاضــر نیســت ایــن موتورهــا را از چیــن بخــرد.

رییـس هسـته پژوهشـی سـوخت، احتـراق و آالیندگـی دانشـگاه صنعتـی شـریف بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر بـا این مصوبـه جلـوی ایـن تکنولوژی فرســوده و آالینــده را گرفتهایــم و میخواهیــم ایــن رونــد را متوقــف کنیــم، گفـت: متأسـفانه در ایـن شـرایط عـدهای بـه خاطـر سـود خـود قصـد دارنـد 430 موتورس ـیکلت کاربرات ـوری را در انب ـار ب ـرای ف ـروش در س ـالهای آت ـی ذخی ـره کننـد تـا مبـادا یـک ریـال از سـودهای کانشـان کم شـود، آنهـم در ایـن وضعیت آلودگــی هــوا کــه مــردم آســیب جــدی از دود موتورهــا میبیننــد. ایــن رفتــار ظل ـم و س ـتم آش ـکار اجتماع ـی اس ـت و بای ـد ب ـه لح ـاظ اجتماع ـی پاس ـخگوی مـردم باشـند. اگرچـه آنهـا ادعـا کننـد کـه ایـن حرکتشـان قانونـی بـوده و طبق مصوبـه عمـل کردهانـد؛ امـا سـؤال اصلـی آنسـت کـه مگـر خـود و خانوادهشـان در ای ـن ه ـوا تنف ـس نمیکنن ـد؟.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تولیــد مجــدد موتورســیکلتهای کابراتــوری و پرکـردن انبارهـا از ایـن وسـیله، یـک مسـئله اخاقـی جـدی اسـت، گفـت: بـه عنـوان یـک شـهروند خواهـش مـن از وزارت صنعـت و سـازمان حفاظـت محیــط زیســت آنســت کــه چــارهای بــرای مقابلــه بــا شــمارهگذاری و ورود ای ـن موتوره ـا ب ـه کش ـور بیندیش ـند. ممک ـن اس ـت قیم ـت ی ـک engine یـا موتـور بـرای موتورسـیکلت کاربراتـوری تنهـا 100 یـا 200 هـزار تومـان باشـد بنابرایــن شــاید الزم باشــد ایــن تعــداد موتــور کــه ثبــت ســفارش شــدهاند توسـط دولـت از سـازندگان خریـداری شـده و معـدوم شـوند تـا وارد چرخـه بــازار کشــور نشــود. در اینصــورت هــم ســازندگان ضــرر نمیکننــد و هــم از ورود ایــن موتورهــا بــه کشــور خــودداری میشــود.

بـه گفتـه حسـینی، راه دیگـر آنسـت کـه میتـوان ثبـت سـفارش موتورهـا یـا engine را کـه بـه کشـور چیـن داده شـده لغـو کـرده و دولـت خسـارت آن را پرداخـت کنـد. اگرچه طـی سـالهای گذشـته، سـازندگان موتورسـیکلتهای کاربراتـوری بـه قـدری از محـل فـروش آن سـود خالـص بـه دسـت آوردهانـد که ایـن میـزان ضررهـا بـرای آنهـا ضـرری محسـوب نمیشـود امـا بـا ایـن وجـود حاضـر نیسـتند از سـود خالـص و بـادآورده ایـن موتورهـا بگذرنـد.

مدیرعامــل شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه مقاومــت کــردن ســازندگان موتــور ســیکلت کاربراتــوری در برابــر ایــن مصوبـه دولـت، امـری طبیعـی اسـت، گفـت: ایـن ثبـت سـفارشها بخشـی از ایــن مقاومتهاســت و متأســفانه ســناریوی دیگــر در زمینــه مقابلــه بــا ایــن مصوبــه، میتوانــد ایــن باشــد کــه ســازندگان بــه فکــر تولیــد موتــور بــی کیفیــت انژکتــوری بیفتنــد. وظیفــه خــود میدانــم کــه بــه همکارانــم در س ـازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت توصی ـه کن ـم ک ـه مب ـادا جل ـوی تولی ـد موتــور کاربراتــوری را بگیریــم و بعــد بــا تولیــد موتورســیکلت انژکتــوری نامرغـوب بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه صـد رحمـت بـه کاربراتـوری؛ بنابرایـن وظیفــه ســنگین و مهــم ســازمان اســتاندارد، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت صنعــت اســت کــه در صــدور مجــوز پــاک گــذاری دقــت کامــل را داشــته باشــند.

وی تأکیــد کــرد: قیمــت موتورســیکلت کاربراتــوری 2 میلیــون تومــان اســت انتظــار داریــم قیمــت موتورســیکلت انژکتــوری بــه دلیــل پیچیدگیهــای آن 3 تــا 3.5 میلیــون تومــان باشــد امــا اگــر انژکتــوری بــا قیمـت 2 میلیـون و 200 هـزار تومـان وارد بـازار شـد مطمئـن باشـید کـه ایـن موتــور انژکتــوری خطرناکتــر از کاربراتــوری اســت.

ایـن عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه صنعتـی شـریف در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در شـرایطی کـه تولیـد موتـور کاربراتـوری 10 سـال بـه طـول انجامیـد اگــر االن اجــازه دهیــم کــه ملغمــهای بیــن کاربراتــوری و انژکتــوری ایجــاد شـود 10 سـال دیگـر زمـان میبـرد تـا جلـوی آن را بگیریـم و در ایـن مـدت معلــوم نیســت چــه سرنوشــتی بــر ســر هــوای کشــور بیایــد، تأکیــد کــرد: مســوولین مربوطــه بایــد ماننــد عقــاب بــاالی موضــوع نشســته و نظــارت کننــد و اجــازه ندهنــد کــه کوچکتریــن سندســازی و عددســازی در تولیــد موت ـور انژکت ـوری اتف ـاق بیفت ـد. بای ـد محک ـم و قاطعان ـه بایس ـتیم و بگویی ـم حـاال کـه توانسـتهایم بـا ایـن مصوبـه قـوی، ریشـه موتورسـیکلت کاربراتـوری را بزنیـم ورژن جدیـد موتـور بایـد طبـق اسـتاندارد کامـل تولیـد شـود.

حســینی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بحــث بعــدی کــه بایــد بــه مــوازات بحــث تولیــد موتــور ســیکلت انژکتــوری در کشــور پیگیــری و دنبــال شــود بحــث معاینــه فنــی موتورهــا اســت، گفــت: معاینــه فنــی آالیندگــی موتورســیکلت کاربراتــوری کامــا یــک کار بــی معنــا اســت چــون اساســا نمیت ـوان موت ـور کاربرات ـوری را معاین ـه فن ـی ک ـرد. در ای ـن موت ـور میت ـوان بـا یـک پیـچ گوشـتی ژیگلـور را چرخانـد تـا در معاینـه فنـی پـاک نشـان دهـد و بع ـد دوب ـاره س ـر جای ـش ق ـرار گرفت ـه و تبدی ـل ب ـه ی ـک وس ـیله آالین ـده و کثیـف شـود امـا در شـرایط حاضـر کـه موتـور بـه موتـور انژکتـوری کاتالیسـت دار تبدیــل میشــود بایــد مراکــز و قانــون معاینــه فنــی موتورهــا را در قــدم ســوم ایــن پــروژه ایجــاد کنیــم.

رییــس هســته پژوهشــی ســوخت، احتــراق و آالیندگــی دانشــگاه صنعتـی شـریف بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر همیـن موتورهـا تعمیـر و بـه درسـتی نگهـداری نشـوند، تعویـض روغـن آن صـورت نگیـرد و بـا کاتالیسـت معیـوب تــردد داشــته باشــد تبدیــل بــه یــک وســیله آالینــده میشــوند، گفــت: درسـت نیسـت بـا ایـن زحمتـی کـه بـرای تصویـب ایـن مصوبـه کشـیده شـده و زحماتـی کـه بـرای تولیـد موتـور انژکتـوری کشـیده میشـود دوبـاره ایـن وسـیله در دسـت مـردم بـه یـک دسـتگاه آالینـده تبدیـل شـود بنابرایـن الزم اســت زنجیــره موتورســیکلت انژکتــوری حفــظ شــود و از آنجــا کــه تدویــن معاینـه فنـی نیـاز بـه یـک تـا دو سـال کار حقوقـی و قانونـی دارد، ایـن بحـث ب ـه م ـوازات بح ـث تولی ـد موتورس ـیکلت انژکت ـوری پیگی ـری ش ـود.

حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث دیگــر در ایــن مــورد آنســت کــه چطـور ایـن موتورهـا را وادار بـه انجـام معاینـه فنـی کنیـم، گفـت: بایـد سـاز و کاری تعریـف شـود تـا بتوانیـم صاحبـان موتورهـا را وادار بـه انجـام معاینـه فنــی کنیــم کــه فطعــا کار حقوقــی ســنگینی را میطلبــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســیاهه انتشــار آالیندههــای تهــران 20 درصــد آلودگــی مرکــز شــهر تهــران ناشــی از موتورسیکلتهاســت، ادامــه داد: هیــچ جــای دنیــا تــا ایــن حــد اســتفاده از موتورســیکلت رایــج نیســت. در کشــورهای دیگــر از موتورســیکلت تنهــا در مــواردی انــدک ب ـرای جادهگ ـردی و کوهن ـوردی اس ـتفاده میش ـود ول ـی در ای ـران ب ـا موت ـور زندگــی میکنیــم، کار میکنیــم، بــرای جابجایــی حلقــه الســتیک، طاقــه پارچـه، و غـذا از موتـور اسـتفاده میکنیـم، حتـی موتورسـیکلت سـرویس مــدارس فرزندانمــان نیــز هســت؛ بــرای همیــن در ایــران بایــد در موضــوع موتورســیکلت جدیتــر ورود کنیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.