شروع حرکت ملی HSE در مازندران

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مهنــدس محمــدی دبیــر کنفرانــس ملــی HSE در خصــوص ضــرورت رعایــت ایمنــی در ساختوســازهای کشــور گفــت: مشــکل عمــده حــوادث ســاختمانی از کمبــود آمــوزش و فرهنگســازی، فصلــی بــودن کارگــران، و عــدم وجــود نظــام جامــع HSE در صنعــت ســاختمان نشــات میگیــرد.

وی در ایــن خصــوص گفــت: در حــال حاضــر ناآگاهــی کارگــران در خصــوص اهمیــت رعایــت مســائل ایمنــی بــه معضــل بزرگــی در کشــور تبدیلشـده اسـت ایـن اقشـار در زمـان حضـور مجریـان و ناظریـان خـود را ملـزم بـه اسـتفاده از وسـایل ایمنـی میکننـد امـا در نبـود ایـن مهندسـین تعمـدا یـا از سـر ناآگاهـی تمایلـی بـه اسـتفاده از از ابزارهـای ایمنـی ندارنـد.

تاکام ـی تأکی ـد ک ـرد: متأس ـفانه کارگ ـران و برخ ـی از فعالی ـن مرتب ـط ب ـا عرصـه سـاخت و سـاز بـه اهمیـت واقعـی ایمنـی واقـف نبـوده و ایـن مباحـث را شـوخی تلقـی مـی کننـد. در حالیکـه یـک لحظـه غفلـت ممکـن اسـت یک عمـر پشـیمانی بـه بـار بیـاورد یـا خـدا ناکـرده منجـر بـه فـوت طـرف شـده و خسـارات معنـوی جبـران ناپذیـری بـه خانـواده و اطرافیـان وارد نمایـد.

محمــدی تاکامــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازندگان گفــت: ایمنــی صرفــا ابـزار و لـوازم در اختیـار کارگـزان نیسـت و سـازندگان موظفنـد کـه بـر اسـاس مبحــث دوازدهــم مقــررات ملــی ب ـا اح ـداث س ـازه ه ـای حفاظتــی شــرایط ویــژه ای بــرای عابــران در پیــاده روهــای مجــاور ســاختمان در خصــوص خطـرات ناشـی از پـرت شـدن مصالـح بـه معابـر و سـقوط در گـودال هـا در زمـان سـاخت یـا تخریـب فراهـم نماینـد. در حالیکـه فراوانـی آسـیب هـای ناشــی از ایــن موضــوع درصــد باالیــی از خســارت هــای ســاخت و ســاز را تشـکیل مـی دهـد.

دبیـر کنفرانـس ملـی HSE در صنعـت سـاختمان بـه محیـط زیسـت بـی نظیـر مازنـدران اشـاره کـرد و گفـت : مازنـدران ذخیـره گاه گونـه هـای متنـوع زیســتی جانــوری و گیاهــی اســت. ســطح آب آن بــاال و در معــرض آلودگــی اسـت خـاک آن خاصلخیـز و بـا ارزش اسـت و دههـا ارزش اقلیمـی کـه ایـن اســتان دارد باعــث شــده تــا در ایــن همایــش تأکیــد ویــژه ای بــر محیــط زیسـت داشـته باشـیم و ضمـن فرهنـگ سـازی و برپایـی کارگاه آموزشـی ، بـا انعقـاد تفاهـم نامـه سـه جانبـه راه و شهرسـازی - محیـط زیسـت و نظـام مهندسـی سـعی مـی کنیـم بـا انجـام یـک برنامـه مـدون خسـارات سـاخت و سـاز بـر محیـط زیسـت را بـه حداقـل برسـانیم.

قائممقــام مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران موضــوع بهداشــت در صنعـت سـاختمان را دارای اهمیـت ویـژه خوانـد گفت: آب آشـامیدنی سـالم، ســرویس هــای بهداشــتی ، کمــک هــای اولیــه و ســایر مــوارد بهداشــتی از جملـه مـواردی اسـت کـه بایـد در کارگاه هـای سـاختمانی نظـام منـد شـود و در ایــن کنفرانــس نیــز کارگاه جنبــی در ایــن خصــوص خواهیــم داشــت .

محمــدی تاکامــی بــه پایلــوت شــدن مازنــدران در خصــوص مباحــث ایمنـی گفـت: ناپایداریهـای جـوی، بـاال بـودن سـطح آب، نامناسـب بـودن مکانیــک خــاک، فصلــی بــودن کارگــران و مــوارد اینچنینــی دالیــل عمــده ای اســت کــه باعــث شــده تــا خطرپذیــری نیــروی انســانی و همینطــور محیطزیســت در ساختوســازهای اســتان مازنــدران بــاال بــرود.

تاکامــی در ادامــه افــزود: وزارت راه و شهرســازی بــه دلیــل فعالیــت هـای صـورت گرفتـه در مبحـث دوازدهـم مقـررات ملـی و بـا تشـریح شـرایط اســتان و ظرفیتهــای علمــی و اجرایــی اســتقرار ایــن دبیرخانــه را بــه اســتان مازنــدران واگــذار کــرد.

دبیـر کنفرانـس ملـی HSE در صنعـت سـاختمان بابیـان اینکـه فعالیـت هـای دبیرخانـه بـا هماهنگـی سـتادهای کشـوری در دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط انجـام مـی شـود خاطرنشـان کـرد: وزارتخانههـای راه و شهرسـازی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت درمــان و علــوم پزشــکی، ســازمان حفاظـت محیـط زیسـت و سـازمان ملـی پدافنـد غیرعامـل بـه دلیـل اهمیـت بـاالی ایمنـی در ایـن موضـوع دخیـل هسـتند.

وی در ادامـه گفـت: در ایـن خصـوص جلسـاتی در سـطح ملـی بـا عنـوان شــورای سیاســتگذاری و در ســطح اســتان بــا عنــوان شــورای راهبــردی بـرای پیشـبرد اهـداف دبیرخانـه برگـزار شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.