افتتاح تصفیه خانه پردیس تا خرداد ماه

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در دور ششـم سـفر خود به اسـتان تهـران امـروز پیـش از عزیمت به شهرسـتان دماونـد از مراحـل پیشـرفت سیسـتم تصفیـه فاضـاب شـهر پردیـس بازدیـد کـرد.

معصومـه ابتـکار افـزود: در مرحلـه مطالعـات و طراحـی اولیـه ایـن پـروژه هـا بایـد مکانیابـی، ظرفیـت تصفیـه خانـه و نـکات فنـی مـد نظـر قـرار گیـرد.

ابتـکار در ادامـه بـا بیـان اینکـه متأسـفانه در مـوارد بسـیاری از جملـه طـرح ه ـای مس ـکن مه ـر ماحظ ـات زیس ـت محیط ـی رعای ـت نش ـده و در ابت ـدای کار دولـت یازدهـم مـا را بـا مشـکات زیـادی مواجه کـرد، اظهار داشـت: خوشـبختانه رویکـرد دولـت و مصوباتـی کـه در هیئـت دولـت بـه تصویـت رسـید در ایـن زمینـه بــود کــه نیازهــا و کمبودهــای مســکن مهــر را تأمیــن کنیــم، خصوصــا در نقــاط حسـاس ماننـد پردیـس که ارتباط مسـتقیم بـا پایتخـت و منابع تأمین کننـده آب ش ـرب پایتخ ـت دارد.

معـاون رییـس جمهـور افـزود: در ایـن راسـتا گام هـای مؤثری برداشـته شـده کـه یکـی از آنهـا همیـن پـروژه تصفیـه خانـه فاضاب شـهر پردیس اسـت کـه امید آن مـی رود تـا خـرداد مـاه سـال جـاری بخـش مایـع ایـن واحـد افتتـاح و بـه بهـره بـرداری برسـد.

وی بــا اشــاره بــه عقــب افتادگــی اجــرای ایــن پــروژه بــه ســبب مســائل مختلـف خصوصـا کمبـود منابـع مالـی، گفت: خوشـبختانه امـروز هم بخشـی از اعتبـارات در دولـت بـه تصویـب رسـیده و فطعـا بخشـی از ایـن اعتبارات توسـط وزارت نیـرو در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه تأمیـن خواهـد شـد و بـا وجـود همـه مشـکات و کمبـود منابـع مالـی کـه در حـال حاضـر دولـت بـا آن مواجـه اسـت، ای ـن پ ـروژه در ح ـال پیگی ـری و انج ـام ب ـوده و خوش ـبختانه تاکن ـون 75 درص ـد پیشـرفت داشـته اسـت.

وی در بخشــی از ســخنان خــود بــه اهمیــت مشــارکت مــردم و بخــش خصوصـی در خصـوص جمـع آوری و سـاماندهی موضـوع فاضـاب اشـاره کـرد و افـزود: طـرح هـای فاضـاب از مهمتریـن مؤلفـه زیسـت محیطی در شـهرهای بــزرگ محســوب میشــوند.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه در شــهرها اگــر سیسـتم جمـعآوری و تصفیـه فاضـاب وجـود نداشـته باشـد، بیمـاری و آلودگـی امـکان زندگـی در شـهر را از بیـن خواهـد بـرد، گفـت: بـرای تسـریع ایـن طرحهـا اسـتفاده از الگوهـای موفـق حائـز اهمیت اسـت، ایـن الگوها در شـهرهای مختلف کشـور بـا مشـارکت مـردم، دولـت و بخـش خصوصـی بـه اجـرا درآمـده و در حـال حاضـر نتایـج خوبـی هـم داشـته اسـت.

ابتـکار ادامـه داد: در طراحـی هـای جدیـد، تصفیـه خانهها به شـکلی طراحی میشـوند کـه امـکان تولیـد انـرژی و بـرق فراهـم شـده و باقیمانده تصفیـه خانه نیز بـه عنـوان کـود قابـل اسـتفاده اسـت، همچنیـن آب تصفیـه شـده ایـن واحدها نیز قابـل بازچرخانـی و اسـتفاده مجـدد بـوده و میتوانـد جهـت کشـاورزی، آبیـاری و مصـارف دیگـر اسـتفاده شـود و صرفهجویـی اقتصادی مناسـبی را بـه همـراه دارد.

معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در پایـان خاطـر نشـان کـرد: مهـم بـرای مـا ایـن اسـت کـه طبـق زمـان بنـدی، افتتـاح ایـن طـرح تـا خـرداد مـاه سـال جـاری اعـام شـده و امیدواریـم مـردم پردیـس شـاهد افتتـاح ایـن طـرح در زمـان مقـرر باشـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.