محیط زیست موضوع دست دوم نیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه بحرانهـای امـروز کشـور نبایـد بـه محیـط زیسـت بـه عنـوان موضـوع دسـت دوم بپردازیــم چــرا کــه حتــی اگــر امــروز هــم بــه ایــن مقولــه بپردازیــم بــاز خیلــی دی ـر اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، معصومــه ابتــکار در ســومین هــم اندیشـی سیاسـتگذاران منابـع آب، بـا تأکیـد بـر اینکـه اگـر اقتصـاد مقاومتـی در کشــور مــا خــوب اجــرا شــود در بســیاری از زمینههــا ماحظــات زیســت محیطــی رعایــت شــده و بــه اقتصــاد ســبز دســت خواهیــم یافــت، گفــت: اقتصــاد اگــر مؤثــر، درونزا و متکــی بــر محیــط زیســت باشــد رشــد ســبز را ب ـرای خ ـود ترس ـیم خواه ـد ک ـرد.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، افــزود: ایــن تصــور کـه حقابـه طبیعـت را گرفتـه و جـای دیگـری صـرف کنیـم و در ایـن هنگام از طبیعــت انتظــار ســرویس داشــته باشـیم نـه علمی و نـه منطقی اسـت.

معـاون رییـس جمهـور بـا اشـاره بــه نــگاه برخــی بــه بحــث امنیــت غذایــی و خودکفایــی در گنــدم، افـزود: ایـن نـگاه در برخـی اسـتانها بــه قــدری مخــرب بــوده کــه هــم اکنـون باعـث شـده اسـتان فـارس بـه عنـوان یکـی از مناطـق کاشـت گنـدم تـا 12 مـورد از تاالبهـای دائمـیاش را از دســت بدهــد.

رییس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا تقدیـر از اقـدام وزارت نیرو در سـال 93 کـه بـرای نخسـتین بـار حقابـه زیسـت محیطـی را اباغ کـرد، گفت: امـا متأسـفانه زاینـده رود و گاوخونـی از ایـن حقابه محروم هسـتند.

وی تصریــح کــرد: ســفرههای آب زیرزمینــی اســتان فــارس بــه عنــوان مهمتریـن اسـتان اجرایـی سیاسـت خودکفایـی گنـدم از خـط قرمـز عبـور کـرده و بختــگان بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن چهرههــای آن خشــک شــده اســت.

ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه از 14 تــاالب اســتان فــارس 12 تــاالب آن خشـک شـده اسـت، افـزود: متأسـفانه بخـش کشـاورزی را توسـعه دادهایـم کــه نهایتــا بــه ضــرر ایــن بخــش تمــام خواهــد شــد چــرا کــه اگــر تاالبهــا آسـیب ببینـد کشـاورزی، آب و اقتصـاد آسـیب خواهنـد دیـد. اگـر اقتصـاد مقاومتــی را در نظــر بگیریــم، نمیتوانیــم ایــن رونــد را ادامــه دهیــم.

وی بـا تأکیـد براینکـه بایـد اقتصـاد کشـاورزی بـه شـیوه زندگـی ایرانیـان تغیی ـر یاب ـد، تصری ـح ک ـرد: خودکفای ـی گن ـدم بای ـد ب ـا روشه ـای س ـازگار ب ـا تغییـرات آب و هوایـی اتفـاق بیفتـد.

ابتــکار دربــاره اقتصــاد دوار یــا چرخشــی، گفــت: اقتصــاد دوار خطــی نیسـت و بـر عکـس اقتصـاد قهـوهای که بعـد از مصـرف هـر کاالیـی دور انداخته میشـود در ایـن اقتصـاد محصـول تولیـد شـده یـا بـه طبیعـت بازمیگـردد و ی ـا ب ـا بازیاف ـت در چرخ ـه صنع ـت و تولی ـد مج ـددا اس ـتفاده میش ـود.

وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه 10 میلیــون موبایــل در کشــور بــه دلیــل مصرفگرایــی و تکنولوژیهــای بــه روز کنــار گداشــته میشــود، گفــت: بایـد بـا تغییـر اصـاح مصـرف طـوری رفتـار کنیـم کـه بـا کوهـی از زبالههـای الکترونیکـی مواجـه نشـویم چـرا کـه دور انداختـن در اقتصـاد دنیـای امـروز نــه علمــی و نــه اقتص ـادی اس ـت.

معـاون رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه انسـان بـا سـاخت پاسـتیک و م ـواد ش ـیمیایی چرخ ـه طبیع ـت را ب ـر ه ـم زده اس ـت، اف ـزود: در اقتص ـاد ســبز هیــچ چیــزی در چرخــه محیــط زیســت تخریــب پذیــر نیســت، اگــر کاالیـی را نتوانیـم بـه شـکل کمپوسـت وارد طبیعـت کنیـم بایـد بـا بکارگیـری فنـاوری جدیـد از بـدو تولیـد آن بـرای تـک تـک اجـزا و قطعـات آن چرخـه بازگش ـت ب ـه طبیع ـت را در نظ ـر بگیری ـم.

وی تأکیـد کـرد: امـروز اقتصـاد در دنیـا بـه جایـی رسـیده کـه بـه تـک تـک منابـع زمیـن اهمیـت قایـل شـده و آنهـا را ارزشگـذاری میکنـد، حتـی بـرای فلـزات نیـز ارزش قایـل شـدهاند چـرا کـه آنهـا بـه ایـن بـاور دسـت یافتهانـد کـه اگـر نتوانیـم فلـزات و ثروتهـای ارزشـمند را از چرخـه تولیـد برگردانیـم دیگـر ذخایـری در دنیـا و کشـورها وجـود نخواهـد داشـت.

ابتــکار دربــاره اقدامــات اقتصــادی ســایر کشــورهای جهــان گفــت: اروپــا تــا ســال ‪25 ،2020‬ درصــد از رشــد اقتصــادی خــود را از بازیافـت بـه دسـت خواهـد آورد، یعنــی از زبالــه بــه رشــد اقتصــادی دســت خواهــد یافــت، آنهــا میخواهنــد بــا برگردانــدن همــه چی ـز ب ـه چرخ ـه مص ـرف و طبیع ـت از دســت دادن حتــی کوچکتریــن منبــع و ذرات جلوگیــری کننــد.

رییس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت افـزود: در بسـیاری از مناطق کشـور بـا مدیریـت پسـماند، بازیافت و اســتفاده مجــدد روبــرو هســتیم چـرا کـه از ابتـدا بـرای مصـرف خـود برنامهریــزی نکردهایــم. ریی ـس س ـازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت ب ـا بی ـان اینک ـه اقتص ـاد س ـبز، دو منحنـی آلودگـی و تخریـب را در گـذر از طبیعـت تنظیـم میکنـد، افـزود: در اقتصـاد سـبز ردپـای انسـانها بـر اسـاس آلودگـی حـذف و یـا بـه حداقـل میرســد از ایــن رو کشــور بــا رشــد ســبز مواجــه میشــود، عــاوه بــر ایــن اقتصـاد سـبز مشـاغل سـبز را بـه وجـود مـیآرود.

وی بـا اشـاره بـه نشسـتهای بینالمللـی و سـفر اخیـر خـود بـه بلژیـک کـه نشسـت مهمـی بـا اتـاق بازرگانـی و بزرگتریـن مؤسسـه صنعتـی بلژیـک داشــت، گفــت: بلژیــک در حــوزه اقتصــاد بــا محیــط زیســت کار میکنــد، انــرژی پــاک، اقتصــاد دوار، مدیریــت پســماند و غیــره در فعالیــت هــای اقتصـادی بلژیـک کامـا مشـهود اسـت و باعـث شـده کـه ایـن کشـور بـه حـوزه مه ـم رش ـد اقتص ـادی مب ـدل ش ـود.

معــاون رییــس جمهــور بــا انتقــاد از طرفــداران اقتصــاد قهــوهای کــه محیــط زیســت را محیــط ایســت و منابــع طبیعــی را موانــع طبیعــی میداننــد، گفــت: اندیشــه اینهــا بــه چندیــن دهــه پیــش بــاز میگــردد، اگــر محدودیتــی اعمــال میکنیــم بــرای بــه حداقــل رســاندن خســارتها و اســتقرار نــگاه علمــی در حاکمیــت و در نهایــت رشــد ســبز کشــور اســت.

ابتــکار بیــان داشــت: امــروزه بایــد بــا مشــاغل ســبز بــه ســمت تحقــق اهــداف توســعه پایــدار حرکــت کنیــم البتــه بخشــی نیــز بــه حکمرانــی برمیگــردد، بــا حکمرانــی پایــدار بــا همپیمانــی بیــن بخــش دولتــی، خصوصــی و دانشــگاهی شــکل میگیــرد.

وی افـزود: شـورای عالـی آب در ایـن دوره احیـا شـده و بـه یـک سـاز و کار قـوی در حـوزه آب مبـدل شـده، در مسـائلی کـه مشـکل داریـم بیشـتر کار کنیـم تـا رشـد سـبز را در اقتصـاد خـود محقـق کـرده و بـه پویایـی برسـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.