زباله های بیمارستانی، دشمن محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

در کشــورهای در حــال توســعه، سیاســتهای مربــوط بــه بازیافــت زبالههــای بیمارســتانی بخوبــی اجرایــی نشــده اســت. نتایــج ایــن موضــوع بارهــا توســط ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام شــده اســت. بــر اســاس گزارشهــا، برخــی کارمنــدان بیمارســتانها نســبت بــه جداســازی و بازیافــت زبالههــای بیمارســتانی اطاعــات کامــل ندارنــد. ایــن موضــوع باعــث میشــود برنامهریــزی بــرای مدیریــت پســماندهای بیمارســتانی بــا مشــکات عدیــدهای مواجــه شــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل ازجــام جــم آناین،کمتوجهــی بــه موضــوع پســماندها و زبالههــای بیمارســتانی میتوانــد بــرای بیمــاران، کارمنــدان بیمارسـتان و محیطزیسـت مشـکات و خطـرات جبرانناپذیـری بـه وجـود آورد. در بیمارســتانها دســتورالعملهایی بــرای کاهــش تولیــد زبالــه و مدیریـت زبالههـا وجـود دارد کـه ممکـن اسـت در بیمارسـتانهای مختلـف و کشـورهای دیگـر متفـاوت باشـند. مدیریـت زبالههـای بیمارسـتانی نسـبت بــه زبالههــای شــهری از حساســیت باالتــری برخــوردار اســت و بــه دلیــل قــدرت آلودگــی شــدیدتری کــه دارد، میتوانــد بــه عنــوان عامــل انتشــار بیماریهــای مهلــک مطــرح باشــد. پانســمانهایی کــه بــه خــون افــراد آلــوده شــده اســت یــا ســرنگهایی کــه بــرای درمــان اســتفاده شــدهاند، میتواننـد خـود منشـا شـیوع آلودگیهـا و عفونتهـا بـه افـراد دیگـر شـوند چــون بــا آب، خــاک و هــوا در تمــاس هســتند.

مدیریـت زبالههـای بیمارسـتانی موضوعـی اسـت کـه از باالتریـن ردههـا در یــک بیمارســتان شــروع میشــود و تــا کارمندانــی کــه بهطــور مســتقیم روی ایــن کار نظــارت میکننــد، ادامــه دارد.

آمــوزش مســتمر افــراد و کارمنــدان نســبت بــه کاهــش تولیــد زبالــه، جداسـازی و مراقبـت از زبالههـای آلـوده و تجهیـزات پزشـکی دور ریختنـی کــه در جریــان درمــان آلــوده شــدهاند بایــد بهطــور مــداوم در دســتور کار بیمارســتانها قــرار داشــته باشــد. ایــن زبالههــا میتواننــد آبهــای زیــر زمینـی، خـاک و هـوا را آلـوده کننـد کـه عواقـب آن خـارج از کنتـرل میشـود.

دســتورالعملهای مشــخصی بــرای ایــن کار وجــود دارد، امــا ایــن کــه دســتورالعملها تــا چــه انــدازه اجرایــی و بــه کارمنــدان منتقــل شــوند، موضـوع مهمـی اسـت کـه عمومـا بـه دلیـل هزینـه مسـتقیم و غیرمسـتقیمی کــه دارد مــورد بیتوجهــی قــرار میگیــرد یــا بــه صــورت ســطحی انجــام میشــود. در بســیاری از کشــورها قوانیــن و لوایــح مشــخصی وجــود دارنــد کــه بیمارســتانها و مراکــز درمانــی را ملــزم میکننــد نســبت بــه مدیریــت زبالههــا و پسماندهایشــان اقدامــات مؤثــری انجــام دهنــد.

از طرفـی مقامـات محلـی و شـهرداریها نیـز ملـزم میشـوند در ارتبـاط بــا زبالههــای بیمارســتانی و مراکــز درمانــی، همکاریهــای الزم را بــا ایــن مراکـز داشـته باشـند. بهطـور کلـی چهـار روش در مدیریـت پسـماند در دنیـا اسـتفاده میشـود کـه شـامل دفـن، سـوزاندن، یافتـن مـورد مصـرف دیگـر و عـدم تولیـد زبالـه در مبداسـت.

در روشهــای نویــن تنهــا 2 درصــد از زبالههــا دفــن میشــوند کــه خط ـری ب ـرای محیطزیس ـت ندارن ـد. در روشه ـای جدی ـد از زبالهه ـا ب ـرای تولیــد انــرژی بــرق اســتفاده میشــود یــا بعــد از بیخطرســازی بازیافــت میش ـوند. ب ـرای مث ـال در س ـنگاپور 38 درص ـد از زبالهه ـا ب ـرای تولی ـد ب ـرق اســتفاده میشــوند کــه ایــن مقــدار در آمریــکا 13 درصــد اســت و در اروپــا 26 درصــد. زبالــه ســوزها بیشــتر از ســایر مــوارد در ارتبــاط بــا زبالههــای بیمارســتانی اســتفاده میشــوند.

زبالههــای بیمارســتانی در کشــورهای اروپایــی و توســعه یافتــه بــه عنــوان خطــری مهلــک و کشــنده شــناخته میشــوند و قوانیــن ســفت و سـختی وجـود دارد کـه باعـث میشـود نظـارت دقیـق و شـدیدی روی ایـن کار صــورت بگیــرد. قوانیــن مشــخصی در اتحادیــه اروپــا وجــود دارد کــه دســتورالعملهایی بــه روز و شــفاف ارائــه میکنــد.

در فنانـد براسـاس قوانیـن موجـود، کارمنـدان بیمارسـتانها ملـزم هسـتند از تولیــد زبالههــا تــا حــد ممکــن جلوگیــری کننــد و بــرای کاهــش خطــرات زبالههـای موجـود هـم اقدامـات مشـخصی انجـام میشـود. مقامـات محلـی نیـز ب ـر فرآین ـد جم ـعآوری ی ـا از بی ـن ب ـردن زبالهه ـا نظ ـارت وی ـژه دارن ـد. عموم ـا در کشـورهای پیشـرفته موضـوع نظـارت بر جداسـازی و دفـع زبالههای بیمارسـتانی بشـدت دنبـال میشـود و ایـن کار از مهمتریـن اقداماتـی اسـت کـه تفـاوت ایجـاد میکنــد. هــر چنــد وقــت یکبــار، موضــوع آلودگیهــای شــدید آبهــای زیــر زمین ـی ی ـا محیطزیس ـت توس ـط زبالهه ـای بیمارس ـتانی خبرس ـاز میش ـود ک ـه عمومـا در کشـورهای در حـال توسـعه هسـتند. از آنجـا کـه در کشـورهای در حـال توسـعه، موضـوع نظـارت بسـیار ضعیـف انجـام میشـود فقـط میتـوان بـا تقویت ایـن بخـش، نتایـج مطلـوب و قابـل قبولـی بـه دسـت آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.