صدور مجوز کارخانه کمپوست بجنورد توسط کارگروه پسماند

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: کارگــروه پســماند اســتان قــرار اســت تــا تــا پایــان آذرمـاه مجـوز جانمایـی و احـداث کارخانـه کمپوسـت بجنـورد را صـادر کنـد.

علــی اصغــر مطهــری، بــا اشــاره بــه اینکــه در یکســال گذشــته موضــوع جانمایـی و احـداث کارخانـه کمپوسـت بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه مشـکاتی کـه در دفـن زبالـه هـا در بجنــورد و بــه تبــع آن در محــل باباموســی ایجــاد شــده مطالعــات کارخانــه کمپوس ـت انج ـام گرفت ـه اس ـت.

وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه احــداث کارخانــه کمپوســت بجنــورد در گذشـته مطابـق بـا مجوزهـا و جانمایـی انجـام شـده توسـط سـازمان حفاظت محی ـط زیس ـت در مح ـل مش ـخص ش ـده اجرای ـی نش ـده اس ـت، اف ـزود: ه ـم اکن ـون مطالع ـات خ ـاص کارخان ـه کمپوس ـت انج ـام و نقط ـه جدی ـدی جه ـت اح ـداث ارزیاب ـی نهای ـی ش ـده اس ـت.

وی خاطرنش ـان ک ـرد: س ـازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت گ ـزارش ه ـا را بررسـی و بـا اعـام نظرنهایـی موضـوع جانمایـی کارخانـه کمپوسـت و مراکـز دف ـن پس ـماند را در اس ـتان تفوی ـض اختی ـار ک ـرده اس ـت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: پــس از تفویــض اختیــار کمیتــه فنــی تشــکیل و جلســات گــزارش ارزیابــی هــم انج ـام ش ـده اس ـت ک ـه در نهای ـت کارگ ـروه پس ـماند ب ـا نظ ـر مع ـاون عمران ـی اسـتاندار، رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه و مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان مجــوز الزم صــادر خواهــد کــرد.

مطهــری بــا اشــاره بــه اینکــه زمینــی بــا مســاحت 20 هکتــار در طــرح مطالعاتـی مشـاور بـرای کارخانـه کمپوسـت پیـش بینـی شـده اسـت، تصریـح کـرد: مـکان دقیـق احـداث پـس از صـدور مجـوز اطـاع رسـانی خواهـد شـد.

وی افـزود: کلیـات طـرح جامـع پسـماند اسـتان در کارگـروه پسـماند تأیید شـده کـه بـه تبـع آن در شـورای برنامـه ریـزی نیـز بـه تصویب رسـیده اسـت.

وی گفـت: طـرح مطالعاتـی پسـماند اسـتان کـه بـه صـورت پروپـوزال در کارگــروه مطالعــات و پژوهــش کــه زیرگــروه شــورای برنامــه ریــزی قــرار دارد بای ـد تصوی ـب و پ ـس از آن ط ـرح جام ـع مدیری ـت پس ـماند اجرای ـی ش ـود.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان شـمالی بـا اشـاره بـه اینکـه طــرح جامــع پســماند اســتان نقشــه راهــی بــه منظــور تفکیــک از مبــدا و سـاماندهی زبالـه هـای در سـطح اسـتان محسـوب می شـود، اظهار امیـدواری کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه نقـاط مناسـبی بـرای دفـن پسـماند در اسـتان وجـود نــدارد طــرح جامــع مدیریــت پســماند در اســتان برنامــه مشــخص را بــرای س ـاماندهی از تولی ـد زبال ـه ب ـا بازیاف ـت و دف ـن آن مش ـخص کن ـد.

کارخانــه کمپوســت زبالــه شــهر بجنــورد در ســال 91 بــا حضــور وزیــر وقــت کشــور بــه بهــره بــرداری رســید کــه پــس از فعالیــت در یــک دوره 6ماهـه بـه علـت مخالفـت اهالـی روسـتاهای حاشـیه ایـن واحـد، فعالیـت آن متوقــف شــد.

ب ـا گذش ـت ح ـدود دو س ـال از رف ـع مش ـکل فن ـی ای ـن کارخان ـه پس ـماند در ش ـهر بجن ـورد و تأیی ـد س ـازمان محی ـط زیس ـت، ت ـداوم مخالف ـت اهال ـی باع ـث ش ـده ت ـا ش ـورای تأمی ـن ب ـا وج ـود رف ـع نق ـص فن ـی، اج ـازه فعالی ـت مج ـدد ب ـه ای ـن واح ـد تبدیل ـی نده ـد.

هـم اکنـون زبالـه شـهر بجنـورد در حاشـیه کـوه باباموسـی و چنـد نقطـه دیگـر پیرامونـی ایـن شـهر دفـن مـی شـود.

شــهر بجنــورد 210 هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ســرانه تولیــد زبالــه در ایــن شــهر 500 گــرم در روز اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.