راه اندازی واحدهای مدیریت پسماند در 5 اداره استان

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان از شــروع بــه کار واحدهــای مدیریــت پســماند در ســازمان جهادکشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان و دفاتــر امــور شــهری و روســتایی اســتانداری خبــر داد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ص ـدای دانش ـجو، محمدرض ـا محم ـدی ب ـا بیــان ایــن مطلــب در جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند اســتان گفــت: بــر ایــن اســاس دســتگاه هــای اجرایــی مذکــور کارشــناس مدیریــت پســماند خواهنــد داشــت کــه موضوعــات مرتبــط را پیگیــری خواهــد کــرد.

محمـدی در ادامـه ایـن جلسـه تأکیـد کـرد: بـر اسـاس مصوبـات قبلـی کارگــروه پســماند همــدان، دو نقطــه شــمالی و مرکــزی اســتان بــه منظــور تجمیــع دفــع پســماندهای خانگــی و عــادی اســتان در همــدان و مایــر در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا عـاوه بـر سـهولت دسترسـی، بـه منظـور سـرمایه گ ـذاری نی ـز توجی ـه پذی ـر باش ـد.

مع ـاون هماهنگ ـی ام ـور عمران ـی اس ـتانداری هم ـدان ه ـم در خص ـوص برخ ـی اعتراض ـات جامع ـه محل ـی درب ـاره تعیی ـن مح ـل دف ـع پس ـماند وی ـژه اســتان، اظهــار کــرد: افــراد معتــرض بــه اجــرای یــک طــرح در جریــان رونــد کار و کارشناســی و مطالعــات صــورت گرفتــه نبــوده بــه ایــن علــت اعت ـراض آنه ـا جنبــه عمل ـی ن ـدارد ب ـا ای ـن ح ـال ای ـن ط ـرح در نشس ـتی ب ـا حضــور فرمانــداران همــدان و مایــر، بخشــداران، اعضــای شــورای شــهر و کارشناســان نهادهــای مرتیــط بررســی و تعییــن تکلیــف مــی شــود.

محمودرضـا عراقـی تأکیـد کـرد: بایـد در مطالعـات و اجـرای طـرح هـای بـزرگ، مکانـی را پیـش بینـی کـرد کـه عـاوه بـر کمتریـن تبعـات اجتماعـی، اسـتانداردهای مربوطـه را داشـته باشـد.

وی بــا بیــان اینکــه محــل تعییــن شــده دفــع پســماند ویــژه اســتان از ســکونتگاه هــای انســانی فاصلــه دارد، از کارشناســان نهادهــای مربوطــه خواسـت بـا حضـور در روسـتاها بـه دغدغـه هـا و ابهامـات ایجـاد شـده بـرای مــردم پاســخ داده و آنهــا را قانــع کننــد.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری همــدان تأکیــد کــرد: هــر مکانـی بـرای دفـن پسـماند ویـژه انتخـاب شـود احتمـال اعتـراض و واکنـش مردمـی وجـود دارد بـا ایـن وجـود بایـد تبعـات اجـرای ایـن طـرح در مباحـث کارشناسـی لحـاظ شـود تـا بـا کمتریـن مشـکل مواجـه شـویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.