سیمکارت جایگزین کارت بانکی میشود

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی از آمادهســازی زیرســاخت مــورد نیــاز بــرای بانکــداری بــر بســتر تلفــن همــراه خبــر داد و گفــت: در ایــن شــیوه کــه بــا شبیهســازی کارتهــای بانکــی انجــام میشــود، ســیمکارتهای مشــتریان جــای کارتهــای بانکــی را میگیــرد. طبــق گفتــه ایــن مقــام مســوول در قالــب ایــن طــرح، پایانههــای فروشــگاهی میتواننــد از طری ـق فناوریه ـای مختلف ـی چ ـون ارتباط ـات نزدی ـک (ان.اف.س ـی) ی ـا دوربیــن یــا بارکدهــای دو بعــدی و نظایـر آن بـا اپلیکیشـن یا سـیمکارت مشــتری تراکنــش را انجــام دهنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تیترشــهر، مهرمــاه امســال شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران از تفاهــم وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات و بانـک مرکـزی بـرای ارائـه خدمـات بانکــداری و پرداخــت الکترونیــک بــر بســتر تلفــن همــراه بــا همــکاری همــراه اول و شــرکت خدمــات انفورماتیــک خبــر داد.

در ایــن بــاره، ناصــر حکیمــی توضیــح داد: ایــن طــرح در قالــب پـروژه مشـترکی بیـن بانـک مرکـزی و اپراتورهـای تلفـن همـراه و بـر مبنای قواعــد بینالمللــی در دســت انجــام اس ـت ت ـا بت ـوان کارته ـای بانک ـی را روی ســیمکارتهای تلفــن همــراه شبیهســازی کــرد. او یادآورشــد: شبیهســازی روی گوشــیهای تلفــن همــراه، روی ســیمکارتها و نیــز شبیهسـازی روی ابـر (رایانـش ابـری) سـه شـیوه مرسـوم در دنیـا بـرای ایـن کار اســت.

رایانــش ابــری مدلــی بــر پایــه شـبکههای رایانـهای ماننـد اینترنـت اسـت کـه الگویـی تـازه بـرای عرضـه، مص ـرف و تحوی ـل خدم ـات رایانش ـی (شــامل زیرســاخت، نرمافــزار، بســتر و ســایر منابــع رایانشــی) بــا بهکارگیــری شــبکه ارائــه میکنــد. حکیمــی توضیــح داد: بــا توجــه بــه اینکــه گوشــیهای تلفــن همــراه ازسـوی سـازندگان بینالمللـی تولید میشـود کـه گاهـی ارتباطـات تجاری مسـتقیمی در داخـل کشـور ندارنـد، شــیوه نخســت بــرای شبیهســازی روی گوشـیهای مشـتریان در داخـل کشـور منتفـی اسـت و دو شـیوه دیگر جـزو برنامههـای مـورد نظـر بهشـمار مــیرود.

او ادامــه داد: یکــی از ایــن برنامههــا، شبیهســازی کارتهــای بانکــی روی ســیمکارت اســت کــه پ ـروژه مش ـترکی در ای ـن زمین ـه بی ـن زیرمجموعــه بانــک مرکــزی یعنــی شــرکت خدمــات انفورماتیــک و اپراتورهــای تلفــن همــراه پیگیــری میشـود. حکیمـی گفـت: بـا ایـن کار و از طریـق نرمافزارهایی (اپلیکیشـن) کــه بانکهــا، شــرکتهای ارائهکننــده خدمــات پرداخــت (پیــاس ) و دیگــر شــرکتها طراحــی میکننــد، میتــوان تراکنشهــای کارتــی را بــدون اســتفاده از کارت فیزیکــی و بــا اســتفاده از گوشــی و سـیمکارت انجـام داد. او تأکیـد کـرد: زیرســاخت ایــن کار آمــاده شــده و تــا پایــان ســال عملیاتــی میشــود. مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی دربــاره امنیــت پرداختهــا در ایــن شــیوه نیــز تأکیــد کــرد: ایــن شــیوه نســبت بــه کارتهــای کنونــی بانکــی کــه «مگنتــی» اســت، امنیــت بیشــتری دارد. حکیمــی گفــت: در شــیوه ارائــه خدمــات بانکــی روی ســیمکارت مشــتریان، تراکنشهــا روی ســیمکارت تعبیــه میشــود کــه مطابـق بـا اسـتانداردهای بینالمللـی بــوده و از امنیــت باالیــی نســبت بــه شــیوه کنونــی برخــوردار اســت.

او دربــاره اینکــه آیــا فراگیــری ایـن طـرح نیازمنـد تغییـر پایانههـای فروشـگاهی اسـت، پاسـخ داد: لزومـا نیـازی بـه ایـن کار نیسـت و میتـوان از پایانههــای فروشــگاهی کنونــی بــا اســتفاده از نرمافزارهــای نویــن بهرهبـرداری کـرد. بـه گفتـه حکیمی، پایانههــای فروشــگاهی میتواننــد از طری ـق فناوریه ـای مختلف ـی چ ـون ارتباطــات نزدیــک (ان.اف.ســی) ی ـا دوربی ـن ی ـا بارکده ـای دوبع ـدی و نظایـر آن بـا اپلیکیشـن یا سـیمکارت مشــتری تراکنــش را انجــام دهنــد. مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی تأکیــد کــرد: بــرای اجــرای طــرح بانکــداری الکترونیــک روی تلفــن همــراه، تغییــر نرمافــزار الزم اســت و نیــازی بــه ســختافزار جدیــد نیســت. حکیمــی در عیــن حــال گفــت: یکــی از مســائل اصلــی در اج ـرای ای ـن ط ـرح ای ـن اس ـت ک ـه تعویـض کارت هزینـه باالیـی دارد. او تأکیــد کــرد: مهمتریــن مزیــت ایــن طــرح اســتفاده از زیرســاختهای موجــود بــا حداقــل ســرمایهگذاری و ســیمکارتهایی اســت کــه مــردم روزانــه از آن اســتفاده میکننــد. مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی تأکیــد کــرد: کل زیرســاخت ایــن کار در بســتر گواهــی دیجیتــال بانــک مرکــزی انجــام میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.