جلوگیری از صدور کارت های هوشمند بی فایده

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات گفــت: صــدور برخــی کارتهــا بــا عن ـوان هوش ـمند ک ـه ب ـرای م ـردم هزین ـه در پ ـی دارد بیفای ـده اس ـت و چ ـرا صــادر میشــوند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی شـبکه خبـر، نصـرا... جهانگـرد بـا اشـاره بـه ارائـه خدمـات متعدد بـر بسـتر دولـت الکترونیـک افزود: البتـه الزم اسـت در ارائـه ایـن خدمـات دقـت نظـر الزم وجـود داشـته باشـد.

وی بـا اشـاره بـه کارتهـای مختلفـی کـه از سـوی سـازمانها و نهادهـای مختلـف بـا عنـوان هوشـمند صـادر میشـوند خاطرنشـان کـرد: مـا در دولـت بـا ایـن موضـوع مخالفیـم و در خصـوص ایـن موضـوع و هزینههایـی کـه بـر دوش مـردم میگـذارد ماحظاتـی داریـم و در مـواردی هـم مکاتباتـی داشـتهایم.

جهانگــرد ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال کارتهایــی ماننــد ســربازی یــا برخـی کارتهـای دیگـر کـه تنهـا یـک شـماره را در برمیگیرنـد هیـچ نیـازی بـه هوشمندسـازی ندارنـد و هوشمندسـازی آنهـا نفعـی نخواهـد داشـت، اما گاهی بـا هوشمندسـازی ایـن نـوع کارتهـا هزینههایـی بـه مـردم تحمیـل و سـرمایه ملـی حـرام مـی شـود.

رییـس سـازمان فنـاوری اطاعـات همچنیـن دربـاره شـرط رایـگان بـودن برخـی خدمـات دولـت الکترونیـک کـه اکنـون منجـر بـه درآمدزایی بـرای دولت ش ـده اس ـت گف ـت: ق ـرار ب ـر آن اس ـت ک ـه خدم ـات دول ـت الکترونی ـک ام ـور را بـرای مـردم تسـهیل کنـد و مـا بـا جدیـت بـه دنبـال ایـن امـر هسـتیم امـا گاهی بـرای ارائـه برخـی خدمـات تجهیـزات و زیرسـاختهایی الزم اسـت کـه هزینـه بـه دنبـال دارد و الزم اسـت بـرای پایـداری خدمـت شـرایطی فراهـم شـود کـه ایـن هزینههـا تأمیـن شـود.

وی ادامــه داد: مــا خــود نیــز بــا ایــن رونــد موافــق نیســتیم امــا بایــد نهــاد مربوطــه پاســخگو باشــد. بــر ایــن اســاس آنچــه از آن بــه عنــوان درآمــد یــاد میشــود درآمــد افــزوده بــه شــمار نمــیرود.

جهانگـرد همچنیـن بـه سـهم حـوزه فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات ( فـاوا ) در اقتصـاد کشـور اشـاره و تصریـح کـرد: بایـد ایـن سـهم در اقتصـاد افزایـش یابـد و بـر همیـن اسـاس تـاش میشـود در برنامـه توسـعه آتـی سـهم فـاوا در اقتصـاد کشـور رشـدی سـه تـا چهـار برابـری داشـته باشـد.

وی دربــاره آخریــن وضعیــت خدمــات دولــت الکترونیــک اظهــار داشــت : تحقــق دولــت الکترونیــک نیازمنــد همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط اســت ک ـه گاه ـی تص ـورات بخش ـی و ناق ـص درب ـاره آیی ـن نامهه ـای موج ـود مان ـع از همــکاری کامــل ســازمانهای مختلــف میشــود.

معــاون وزیــر ارتباطــات درعیــن حــال تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر از میـان 112 سـازمان مرتبـط حـدود 80 دسـتگاه ارائـه خدمـات بـر بسـتر دولـت الکترونیـک را آغـاز کـرده انـد، امـا بـه تدریـج ایـن خدمـات تکمیـل و گاهـی بـا یکدیگ ـر تجمی ـع و در قال ـب بس ـته ه ـای جدی ـد ارائ ـه خواهن ـد ش ـد.

وی دربـاره مشـارکت مـردم در سرشـماری اینترنتـی نیـز گفـت: مشـارکت مـردم در سرشـماری الکترونیـک رقمـی بالـغ بـر 46 درصـد بـوده اسـت.

معـاون وزیـر ارتباطـات در خصـوص بیسـت و دومیـن نمایشـگاه الکامـپ اعــام کــرد: در ایــن نمایشــگاه 25 هــزار متــری، ســه هــزار متــر فضــای نمایشــگاهی بــه خدمــات دولــت الکترونیــک اختصــاص یافتــه اســت.

جهانگـر تعـداد شـرکت هـای مشـارکت کننـده در الکامـپ را 400 شـرکت خصوصـی و 270 شـرکت کسـب و کارهـای نویـن (اسـتارتاپ) در نمایشـگاهT دانسـت و گفـت: 50 نهـاد دولتـی کـه سـرویس هـای منتخبـی ارائـه کـرده انـد خدمـات خـود را ارائـه خواهنـد کـرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.