ساخت برج فناوری به زودی در شرق تهران

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

مدیـر گـروه مرکـز رشـد و فنـاوری اطاعـات دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران گفـت: بـرج فنـاوری شـرق تهـران در مسـاحت 2 هـزار و 500 متـر مربـع بـه زودی سـاخته مـی شـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری صدا و سـیما، علـی اصغر بهشـتی در نشسـت خبـری معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـم و صنعـت بـا بیـان اینکـه هدف مـا رشـد 5 برابـری نسـبت بـه وضـع فعلـی اسـت افـزود: رسـیدن بـه این هـدف به اصـاح برخـی قوانین نیـاز دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه قـرار اسـت بـرج فنـاوری شـرق تهـران در زمینـی بـه مسـاحت2 هـزار 500و متـر مربـع سـاخته شـود گفـت: بخشـی از ایـن بنـا بـرای شـرکت هـای دانـش بنیـان و بخـش دیگـر بـرای توسـعه فیزیکـی مرکـز رشـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

بهش ـتی اف ـزود: ب ـرای حمای ـت از ش ـرکت ه ـای دان ـش بنی ـان قرارداده ـای نیابت ـی ب ـرای گرفت ـن مج ـوز منعق ـد م ـی کنی ـم و دانش ـگاه عل ـم و صنع ـت ه ـم ضمان ـت ه ـای الزم را ب ـه نیاب ـت از ش ـرکت ه ـای دان ـش بنی ـان ارائ ـه م ـی کن ـد.

وی بـا تأکیـد براینکـه مرکـز رشـد دانشـگاه قـرارداد را مـی بنـدد و ضمانـت هـای الزم را ارائـه مـی کنـد افـزود: ایـن اتفـاق باعـث رشـد شـرکت هـای دانـش بنیـان مـی شـود و نخسـتین قـرارداد هـم بسـته شـده اسـت.

منصــور ســلطانیه مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه علــم و صنعــت در ایــن نشسـت خبـری از 13 ثبـت اختـراع ملـی در ایـن دانشـگاه در سـال 94 خبـر داد.

وی گفـت: هـزار و 329 مقالـه ISI در سـال 94 منتشـر و 29 کتـاب فارسـی هم در ایـن دانشـگاه تألیف شـده اسـت.

سـلطانیه بـا اشـاره بـه اینکـه 4 کتـاب بیـن المللـی کـه انتشـارات معتبـر بین المللـی هـم آنهـا را چـاپ کـرده انـد افـزود: 12 کتـاب ترجمـه و 8 کتـاب گـردآوری نیـز از دیگـر فعالیـت هـای دانشـگاه علـم و صنعـت ایران اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.