رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطالعات در دهه فجر

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

بـه گـزارش عصـر به نقـل از تـی نیـوز، نصـرا... جهانگـرد از رونمایـی فازهای دوم و سـوم شـبکه ملـی اطاعـات بـه ترتیـب در دهـه فجـر و روز ارتباطـات سـال 1396 خبـر داد.

معـاون وزیـر ارتباطـات اعـام آخرین وضعیت شـبکه ملی اطاعـات پرداخت و عنـوان کـرد: از دیـد مـا شـبکه ماننـد یـک انسـان اسـت کـه در ابتـدا متولد شـده، ام ـا ب ـه تدری ـج اندامه ـای آن رش ـد پی ـدا میکن ـد ب ـر همی ـن اس ـاس ش ـبکه مل ـی اطاعـات اکنـون ایجـاد شـده امـا بـه مـرور زمـان تکمیـل و منسـجم خواهد شـد.

رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات همچنیــن عنــوان کــرد: اکنــون ایــن شـبکه در حـال انجـام وظایـف خـود اسـت، امـا در گامهای بعـدی الزم اسـت این سـاختار تقویـت شـود بـه نحوی کـه بتـوان ظرفیتی بسـیار باالتـر از ترافیـک را در اختیـار کاربـران قـرار داد.

جهانگ ـرد ادام ـه داد: از س ـوی دیگ ـر الزم اس ـت ای ـن ش ـبکه ب ـه بخشه ـای مختلـف کشـور ماننـد صنعـت، خدمـات، اقتصـاد و فرهنـگ نفـوذ بیشـتری پیدا کن ـد و در کن ـار آن موضوع ـات امنیت ـی آن نی ـز م ـورد تفک ـر ق ـرار گرفت ـه و ب ـرای توســعه شــبکه برنامهریزیهــای الزم انجــام شــود.

وی افـزود: بـرای فـاز دوم ایـن شـبکه نیـز مـا دقیقـا میدانیـم کـه قـرار اسـت چ ـه اقدامات ـی انج ـام ش ـود. همچنی ـن انتظ ـار داری ـم در ای ـن مرحل ـه درب ـارهی سـاختار اقتصـادی بخـش از نظـر تعرفـه و هزینههـای مربـوط بـه بازیگـران ایـن بخـش اقدامـات الزم صـورت گرفتـه و در عیـن حـال تعـادل الزم در بـازار وجـود داشـته باشـد، چـرا کـه بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد بازیگـران حوزه فـاوا در کشـور بایـد شـرایطی فراهـم شـود کـه نوعـی مـدل اقتصـادی داشـته باشـیم کـه در عین تعـادل، تمـام بازیگـران احسـاس منفعـت کنند.

معـاون وزیـر ارتباطـات در پایـان بـه مباحـث حقوقـی شـبکه ملـی اطاعات اشــاره کــرد و گفــت: الزم اســت چرخــه حقوقــی ایــن شــبکه بــرای کاربــران، اپراتورهـا، صاحبـان محتـوا، امنیـت ملـی و شـهروندان محفـوظ بمانـد. بـه هـر صـورت اکنـون بـا تکمیل شـبکه ملـی اطاعـات این مـوارد هـم اکنـون در مراجع مختلـف در حـال پیگیـری قـرار دارد تـا در سرویسـی کـه در اختیـار مـردم قـرار میگی ـرد پیش ـرفت گام ب ـه گام را ش ـاهد باش ـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.