ضعف زیرساختها مانع اجرای درست بانکداری الکترونیک

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

ریی ـس س ـازمان فن ـاوری اطاع ـات بان ـک ق ـرض الحس ـنه رس ـالت درب ـاره مشـکات بانکـداری الکترونیـک، گفـت: در حـال حاضر سیسـتم بانکی ایـران از بانک ـداری الکترونی ـک روز دنی ـا بهرهمن ـد اس ـت ام ـا زیرس ـاختهای الزم آن در کشـور وجـود نـدارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی پژوهشـکده پولـی و بانکـی بانک مرک ـزی؛ هوش ـنگ پوررنجب ـر دراینب ـاره اف ـزود: م ـا از نظ ـر تکنول ـوژی و انج ـام خدمـات الکترونیـک فاصلـه کمـی بـا دنیـا داریـم امـا مشـکل مـا بـر سـر وضـع قوانیـن و بسـترهای الزم بـرای اجـرای ایـن خدمـات در کشـور اسـت.

وی توضیـح داد: مهمتریـن مشـکلی کـه در این زمینه با آن مواجه هسـتیم، ضعـف قوانیـن و مقـررات در ایـن زمینـه اسـت. پیـش از ایـن تمـام معامـات و خدم ـات بانک ـی ب ـه ص ـورت فیزیک ـی و رو در رو انج ـام میش ـد و قوانی ـن خ ـاص خـود را میطلبیـد امـا امـروزه کـه بیشـتر خدمـات بانکـی بـه صـورت الکترونیکی انجـام میشـود، نیازمنـد قوانیـن و مقـررات جدیـد اسـت کـه متأسـفانه سیسـتم بانکـی کشـور فاقـد ایـن قوانین اسـت. بـه عنوان مثـال امضـا دیجیتـال در قوانین کشــور مــا مــورد قبــول نیســت، در حالــی کــه در تمــام دنیــا اســتفاده از امضــا دیجیتـال رونـدی مرسـوم اسـت.

بـه گفتـه رییـس سـازمان فنـاوری اطاعـات بانـک قـرض الحسـنه رسـالت، نبـود پایـه اطاعاتـی شـهروندان یکـی دیگـر از مشـکاتی اسـت کـه باعـث شـده تـا ایـن نـوع بانکـداری در کشـور مـا کارایـی الزم را نداشـته باشـد.

وی ادامــه داد: نبــود اطاعــات الزم افــراد بــرای انجــام فعالیــت هــای الکترونیک ـی باع ـث ایج ـاد خل ـل در رون ـد فعالیته ـا میش ـود ک ـه اگ ـر ای ـن ام ـر اصــاح نشــود، بــه طــور جــدی بــا مشــکات مواجــه خواهیــم شــد.

پوررنجبـر تصریـح کـرد: ضعـف فرهنگـی و امنیتـی از دیگـر مشـکات ایـن سیسـتم اسـت بـه نظـر مـن بایـد هرچـه سـریعتر ایـن امـر اصـاح شـود زیـرا تـا زمانـی کـه مـردم اعتمـاد الزم بـرای اسـتفاده از ایـن سیسـتم را نداشـته باشـند، نمیتوانی ـم ش ـاهد رواج آن در کش ـور باش ـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.