ADSL منسوخ شد VDSL بگیرید

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، مخابـرات منطقـه تهـران بـا توجـه بــه منســوخ شــدن خدمــات ADSL گفــت: جدیــد تریــن روش فعلــی اینترنــت پرسـرعت بـه مشـترکان خانگـی بـا مصرف خـاص VDSL اسـت کـه تا سـرعت 70 مـگ را ارائـه مـی کنـد.

کامـران کاظمـی معـاون تجـاری منطقـه تهـران بـا اشـاره بـه جدیدتریـن خدمــات مخابــرات اظهــار داشــت: ســرویس VDSL تــازه تریــن روش ارائــه خدمـات اینترنـت پرسـرعت بـه مشـترکان خانگـی اسـت کـه متوسـط سـرعت 50 م ـگ ت ـا 70 م ـگ برثانی ـه را ب ـه مش ـترکان ارائ ـه م ـی ده ـد.

معـاون بازاریابـی و فـروش منطقـه تهـران افـزود: بـا توجـه بـه اینکه سـرعت سـرویس هـای معمـول خانگـی نیـاز مشـترکان را بـرآورده مـی کند این سـرویس مناس ـب کاربران ـی اس ـت ک ـه ب ـه واق ـع ب ـه س ـرعت ه ـای باالت ـر از ع ـرف خانگ ـی نیـاز دارنـد و بـرای مثـال ایـن سـرعت را بـرای سـرویس هایـی از جملـه IPTV یـا دوربیـن هـای امنیتـی اسـتفاده مـی کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه تعـداد مشـترکان ایـن سـرویس محـدود پیش بینی شـده گف ـت: بازاریاب ـی و ف ـروش در ای ـن س ـرویس ب ـا م ـورد مص ـرف آن ه ـدف گ ـذاری شــده اســت و بــه ازای 8 میلیــون تلفــن در حــال کار در منطقــه تهــران و البــرز حداکثـر 500 هـزار مشـترک VDSL پیـش بینـی شـده اسـت.

بــه گفتــه کاظمــی علــی رغــم منســوخ شــدن تکنولــوژی ADSL ســرویس VDSL هنـوز در جهـان بـه عنـوان راهـکاری کـم هزینه و گذرا اسـتفاده می شـود و منسـوخ شـده نیسـت امـا یـک سـرویس گذراسـت و رونـد جهانـی ارایه سـرویس اینترنـت بـر روی فیبـر نـوری اسـت.

مخابراتازقیمتوتعرفههایاینسرویسخبریمنتشرنکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.