سیمان کردستان، بزرگ ترین واحد صنعتی استان کردستان

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

مدیر عامل سیمان کردستان: داشتن تکنولوژی تولید سیمانهای ویژه یکی از دالیل سرپا نگه داشتناینشرکتدربازارراکدامروزاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.