10 درصد کاهش تلفات برق در شبکه توزیع

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

وزیر نیرو: شرکت های توزیع ما قدمهای بزرگی برداشتهاند و توانستهاند میزان تلفات را از 15 درصد به 11 درصد کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.