نشان ارج و آزمایش در خدمت مشتریان خارجی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

جنـرال الکتریک و اریسـتون خواهــان ســرمایه گــذاری در ایــن کارخانههــای لــوازم خانگــی شــدند در حالــی کـه سـرمایه گـذاران داخلـی ایــن دو برنــد را فرامــوش کردهانــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.