دستاورد محققین سیمان زنجان: افزایش تناژ و کاهش سوخت کوره با استفاده از ضایعات ریخته گری در خوراک کوره

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

از شـهریور مـاه سـال جـاری تسـت صنعتی ســیلیس ضایعاتــی شــرکتهای ریختــه گ ـری ب ـه عن ـوان منبـ ع س ـیلیس در کـ وره س ـیمان زنجـ ان ب ـه کار گرفتـ ه شـ د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.