پشت پرده مشکالت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

پراکندگیواگذاریشرکت،بازنشستگیمدیران با تجربه دو موضوع اساسی و قابل بحث در این صنعتاستکهمیتوانریشهمشکالتفعلیرا درآنهاجست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.