گرانی لوازم خانگی شایعه یا واقعیت؟

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـا وجـود آنکـه طی هفته های گذشـته قیمت لـوازم خانگی با شـش درصد افزایـش مواجـه شـد این روزهـا برخـی از نمایندگی هـای فروش لـوازم خانگی خارجـی از افزایـش چشـمگیر قیمت طـی روزهای آینده خبـر میدهند و علت را در گرانـی دالر جسـتجو میکنند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقل از تـی نیوز، بـا نزدیک شـدن به عیـد نـوروز اینبار صاحبـان برندهـای معتبـر لوازم خانگی قیمـت ها را به بهانه گرانـی دالر تا آنجا که توانسـته اند گـران کردند.

بـه عنـوان مثـال در حال حاضـر یکی از برندهـای وارداتی معـروف یخچال سـاید بای سـاید۴1 میلیـون تومانی خود در شـرایط فعلی را با نـرخ ۵2 میلیون تومـان برای اواسـط مـاه جاری قیمـت گذاری کرده اسـت.

فروشـنده یکـی از نمایندگـی هـای فعـال لـوازم خانگـی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه یخچـال سـاید بـای سـاید ۴1 میلیون تومانـی نزدیـک دو برابـر میشـود بـه قیمـت دالر و افزایـش آن اشـاره میکنـد.

درحالیکـه تـا پیـش از ایـن دالر بـا نـرخ 3500 تومـان تـا 3700 تومـان بفـروش میرسـید کـه ایـن اواخـر بـه بیـش از ۴ هـزار تومـان افزایش یافته اسـت. بنابرایـن افزایش قیمـت دالر نمیتوانـد افزایـش دو برابـری قیمـت لـوازم خانگـی را در بـر داشـته باشـد. حـال ایـن سـؤال ایجـاد میشـود کـه فعـاالن این صنعـت به دنبال سـودجویی از افزایش قیمت دالر هسـتند و یا واقعـا واردات دیگـر نمـی صرفـد؟

البتـه ایـن مسـأله از یک جهت نفع زیادی برای کشـور در بر خواهد داشـت چراکـه بسـیاری از مـردم ناخـوداگاه بـه اسـتفاده از برنـد داخلی سـوق خواهند یافـت و همیـن امر رونـق تولید را در برخواهد داشـت. اما از یـک جهت نیز این سـؤال ایجاد میشـود که چـرا نظارت جدی بـرروی واردکنندگان لـوازم خانگی بـه کشـور وجـود نـدارد که یک برنـد خارجی بـه راحتـی میتواند ظـرف کمتر از یکمـاه جنـس خود را بـا دو برابـر قیمت به فروش برسـاند؟

اعـام ایـن گـران فروشـیها در حالـی صـورت میگیـرد که مسـووالن بانک مرکـزی بارهـا و بارهـا تأکید کـرده اند که قیمـت دالر تحت تأثیـر افزایش تقاضا در آسـتانه کریسـمس صورت گرفته و به زودی قیمت ها به شـرایط گذشـته باز خواهد گشت!

برایـن اسـاس چنـدی پیـش نیـز رییس اتحادیـه لـوازم خانگـی از افزایش حـدود شـش درصـدی قیمـت لـوازم خانگـی بـه دنبـال افزایـش نـرخ دالر در هفتههـای اخیـر خبـر داد و تصریـح کـرد که ایـن افزایش قیمـت، رکـود در بازار را تشـدید خواهـد کرد.

براسـاس اظهـارات محمـد طحـان پـور قیمـت کاالهـای مـواد اولیـه تولید داخـل مثـل فوالد، مـس و محصـوالت کارخانههـای مـادر افزایش یافته اسـت و تولیدکنندگانـی کـه ایـن مـواد را خریـداری مـی کننـد میگوینـد بـه دلیل باال رفتـن قیمـت مـواد اولیـه مجبور هسـتند کـه کاالهایشـان را گـران کنند.

بـه گفتـه وی، در حـال حاضرمحصـوالت داخلی بـه دلیل بـاال رفتن قیمت مـواد اولیـه و کاالهـای وارداتـی هم بـه دلیل گران شـدن دالر بـا افزایش قیمت مواجـه شـدهاند، البتـه ما به عنـوان اتحادیـه این افزایـش قیمـت را قابل قبول نمیدانیـم، چراکـه وقتـی کاالیـی در انبار اسـت و قبل از گـران شـدن دالر وارد شـده اسـت نباید قیمـت آن افزایش پیـدا کند.

ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن وظیفـه سـازمان حمایـت مصرفکننـدگان و تولیدکننـدگان اسـت کـه بـازار و قیمتها را نظـارت و رصد کنـد و پیگیریهای الزم را انجـام دهـد. افزایـش قیمت زمانی اتفـاق می افتد که کاالیـی گران وارد شـود امـا وقتـی کاال در انبـار وجـود دارد گرانـی دالر نبایـد باعـث گـران شـدن کاالها بشـود. امـا متأسـفانه گـران شـدن کاالهـا پـس از بـاال رفتـن نـرخ ارز بـرای اقتصاد مـا تبدیـل بـه یـک عـادت شـده اسـت و تأثیـر آن هـم در بـازار منفـی اسـت، شـاید گـردش کاذبـی در بـازار ایجاد کنـد اما رکود را تشـدید خواهـد کـرد و باعـث میشـود مـردم بـه جـای خریـد کاالی جدیـد ترجیح میدهند وسـایل قدیمیشـان را تعمیـر کننـد.

ازسـویی دیگـر بـا وجـود اعـام رسـمی گرانـی لـوازم خانگـی از سـوی فروشـندگان امـا وزیرصنعت،معـدن و تجـارت همچنـان معتقـد اسـت گرانـی صـورت نگرفتـه اسـت. پـس از اعـام رسـمی رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی در خصـوص افزایـش شـش درصـدی قیمـت لـوازم خانگـی ناشـی از افزایـش قیمـت دالر نعمـت زاده متذکرشـد : لوازمخانگـی ایرانـی افزایش قیمت نداشـته و افزایش قیمـت کاالهای خارجی نیـز مقطعـی بـود کـه اکنـون بـه وضعیـت عـادی بازگشـته اسـت.

محمدرضـا نعمـتزاده تأکیـد کـرده کـه افزایـش قیمـت لـوازم خانگـی خارجـی مربـوط بـه افزایـش نـرخ دالر نیسـت و ایـن موضـوع بـه قاچـاق کاال بر میگـردد، چراکـه چنـدی پیـش افـرادی بـه سـمت خریـد و فـروش کاال و لوازم خانگـی خارجـی بـه صورت کاالی قاچاق رفتنـد که بعد از برخورد بـا این پدیده و کاهـش عرضـه ایـن کاال در بـازار این دسـته محصـوالت و کاالهـای خارجی با افزایـش قیمـت روبرو شـدند که این به صـورت مقطعی بـود و وضعیت به حالت عادی برگشـته اسـت.

براسـاس قیمـت هـای موجود بـازارو پیـش از اجـرای موج جدیـد گرانیها کـه خبـر از آن طـی روزهـای آینـده میرسـد، ماشـین لباسشـویی یکـی از برندهـای خارجـی بـا ظرفیت هفت کیلوگـرم از قیمـت یک میلیـون و 056هزار تومـان بـه قیمـت یـک میلیـون و 800 هـزار تومان رسـیده اسـت.

درعیـن حـال یخچـال فریـز سـاید بـای سـاید یکـی از برندهـای معـروف خارجـی کـه طـی هفته هـای گذشـته از هفـت میلیون تومـان به هفـت میلیون و 500 هـزار تومـان افزایـش یافتـه بـه زودی قرار اسـت به دو برابـر قیمت فعلی افزایـش یابد.

تمـام ایـن اتفـاق هـا در حالـی صـورت میگیـرد کـه سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان بایـد از ایـن گرانیهـا جلوگیـری کنـد در حالیکـه جـای خالی این سـازمان در بازار به شـدت محسـوس اسـت آن هم در شـرایطی کـه گرانـی لـوازم خانگی کاما مشـهود اسـت و قراراسـت روزهای اتی مشـهودتر هم شـود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.