نشان ارج و آزمایش در خدمت مشترین خارجی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایـران، «جنـرال الکتریـک» و «ویرپـول» امریکا و «آریسـتون» ایتالیـا خواهـان سـرمایهگذاری در ایـن دو کارخانـه لـوازم خانگی ایرانی هسـتند.

«ارج تاریـخ تولـد 6131-آزمایـش تاریـخ تولـد »1337 قدیمیهـای تولیدکننـده لـوازم خانگـی کـه زمانـی در تولید محصـولات جدید پیشـتاز بودند ایـن روزهـا بـرای حفـظ و بقـای برند خود دسـت و پـا میزننـد. کارخانـه ارج که 79 سـال از عمـر آن میگـذرد از آن زمینـی بـه مسـاحت 130 هـزار مترمربـع در جـاده مخصـوص بـه جـای مانـده اسـت و البتـه چنـد دسـتگاه قدیمـی کـه به سـختی میتـوان از آن محصولی سـاخت.آزمایش هم که زودتـر از ارج زمینگیر شـد از آن زمینی به 73 هزار متر مربع به یادگار مانده اسـت(البته در مرودشـت شـیراز هـم کارخانـه کوچکـی از آزمایـش مانـده کـه تعطیل شـده اسـت).از برند فیلـور هم این روزها تنها یک اسـم باقی مانده اسـت.فعالان حـوزه لوازم خانگی پیشبینـی کردنـد کـه پـارس الکتریـک هـم بـزودی از فهرسـت تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی خـارج میشـود و ایـن مجموعـه دیگـر رمقـی بـرای ادامـه حیـات ندارد.

مدیـر کل صنایـع فلزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعت نام سـه برند خارجی را بـرد کـه بـرای خریـداری برندهـای ارج و آزمایـش پـا پیـش گذاشـتهاند. «جنـرال الکتریـک»، «ویرپول» امریکا و «آریسـتون» ایتالیا نامهایی هسـتند که اعـلام شـده اسـت همچنیـن بنا شـده یک شـرکت ترکیهای بـرای شـراکت با ارج مذاکـره کند.برندهـای لـوازم خانگـی که نام آنهـا را بردیم به دلیل بـه روز نکردن تجهیـزات، ماشـینآلات و مدیـران ناکارآمـد از گردونـه تولید خارج شـدند.

هـر چنـد گفته میشـود هـر گونـه فعالیت اقتصـادی عمـری دارد ولـی قطعا ایـن مجموعهها با نوسـازی ماشـینآلات خود میتوانسـتند در تولیـد ملی باقی بمانند.

محسـن صالحـی نیـا معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره اینکـه دولـت تـا چـه حـد بـر احیـای برندهـای قدیمـی اصـرار و تأکیـد دارد، بـه ایـران گفـت: عـزم دولـت بـر حفـظ برندهـای قدیمـی اسـت امـا بایـد ایـن را بدانیم که تولیـد و فعالیـت اقتصـادی بایـد بـا سـود همـراه باشـد.قطعا امـکان حمایـت از واحدهـای زیانـده نیسـت بـر ایـن اسـاس میتـوان از پتانسـیل شـرکتهای خارجـی در قالـب شـراکت(جوینت ونچـر) اسـتفاده کرد.ایـن مشـارکت امـکان انتقـال تکنولـوژی و دانـش فنـی را فراهـم میکنـد. اکنـون بخـش خصوصـی در حـال مذاکـره بـا برندهـای خارجـی اسـت و امیدواریـم بـا سـرعت ،ایـن مهم عملیاتـی شـود.

عبـاس هاشـمی مدیـر کل صنایـع فلـزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز بـه ایـران گفـت: تعـدادی از کارخانههـای قدیمـی لـوازم خانگی کشـور در دهههای گذشـته نوسـازی و بازسـازی نشـده و تکنولوژی آنها در همان سـطحی که در روز اول ایجاد شـده بود، مانده اسـت.طبیعی اسـت که چنیـن کارخانههایـی نهتنهـا بـه سـمت پویایی نمـیرود، بلکـه مسـیر میرایی را طـی خواهـد کرد.

وی گفـت: در ایـن ارتبـاط وزارت صنعـت ورود پیـدا کـرده و بـه دنبـال ایـن اسـت کـه کارخانـه ارج و کارخانههای مشـابه را به بخش خصوصی صالـح واگذار کنـد تـا آنها بتواننـد با مشـارکت برندهای معتبر خارجی، شـرکتهای مشـترک ایجـاد کنند.

مدیـر کل صنایـع فلـزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت گفـت: بـا شـرایط بانکـی موجـود در کشـور، چنین رقمهـای بزرگ سـرمایهگذاری را هیـچ کس در بخـش خصوصـی پرداخـت نمیکنـد. راهکار این اسـت که ایـن کارخانههـا را به افـرادی کـه ضمانتنامـه خارجـی دارنـد، واگـذار کنیم و ایـن افراد با شـرکتهای خارجـی بـه صـورت شـرکت مشـترک (جوینـت ونچـر) ایـن کارخانههـا را احیـا کنند .

هاشـمی بـا تأکیـد بـر اینکـه کارخانههـای لـوازم خانگـی بایـد هـر سـال حداقـل دو مـدل جدیـد از محصـولات خـود را بـه بـازار معرفـی کننـد، گفـت: بـا توجـه بـه اینکه بخـش عمده سـرمایهگذاری بـرای محصـولات جدیـد مربوط به قالبهـا میشـود، در همکاریهـای جدیـد تأکیـد داریـم شـرکتهای خارجـی سـختافزارهای لازم از جملـه قالبهـا را تأمیـن کننـد.

مدیـر کل صنایـع فلـزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تأکیـد بـر اینکـه در ایـن همکاریهـای مشـترک، برندهایـی ماننـد ارج کنـار گذاشـته نمیشـوند، گفـت: بـا حضـور شـرکتهای خارجـی، تولیـدات در قالب برندهـای مشـترک عرضـه خواهـد شـد. طبـق آخریـن آمارهـا در هشـت مـاه امسـال در مجمـوع ۵٫۵میلیـون دسـتگاه انـواع لـوازم خانگـی (بـدون احتسـاب تلویزیون) در کشـور تولید شـد که در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال 11 درصد رشـد داشـته است.

در هشـت مـاه نخسـت امسـال تولیـد لـوازم خانگـی کوچـک بـا 2 درصـد کاهـش بـه 8،1 میلیـون دسـتگاه، تولیدکولـر آبی با چهـار درصد کاهـش به 0۵6 هزار دسـتگاه، بخاری گازی با ۵٫6 درصد افزایش به 0۵8 هزار دسـتگاه رسـید. در ایـن مـدت تولیـد اجـاق گاز بـا ۵٫3 درصـد افزایـش بـه 900 هـزار دسـتگاه، تولیـد یخچـال فریزر بـا 2،3 درصد افزایش به 0۵6 هزار دسـتگاه، لباسشـویی با 2،7 درصـد افزایـش بـه 00۴ هـزار دسـتگاه و تولید چـرخ خیاطی بـا 2،2 درصد افزایـش بـه 110 هزار دسـتگاه افزایـش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.