ادامه فرآیند بومی سازی لوازم خانگیدرکشور

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مرکـز اطـلاع رسـانی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در پی انتشـار اخباری مبنـی بـر حمایـت وزیـر صنعـت از یـک برنـد مشـهور کـرهای و نامهنـگاری بـرای بخشـش جریمـه 3 هـزار میلیـارد تومانـی ایـن شـرکت توضیحـی را منتشـر کرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــلاع رســانی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، پیـرو درج مطلبـی بـا عنـوان «حمایـت وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت از یـک برنـد مشـهور کـرهای» مـواردی بـه شـرح ذیـل را جهـت تنویـر افـکار عمومـی اعـلام کـرد.

1ـ شــرکت گلدیــران بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی از چندیــن ســال قبـل بـا همـکاری مشـترک بـا شـرکت کـرهای GL، نسـبت بـه تولیـد محصـولات لـوازم خانگـی در کشـور اقـدام نمـوده اسـت. در سـال هـای اخیـر بـا پیگیریهای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ابــلاغ سیاســتهای مــورد نظــر، شــرکت مذکــور نســبت بــه افزایــش عمــق ســاخت داخــل محصــول خــود اقــدام و سـرمایهگذاریهای قابـل توجهـی را در ایـن زمینـه انجـام داده کـه باعـث افزایش اشـتغال، انتقـال فنـاوری، تعمیـق سـاخت داخـل و همچنیـن اسـتقرار خطـوط کامـل تولیـد در برخـی از محصولات این شـرکت شـده اسـت. همچنیـن در آینده نزدیـک و بـا پیگیریهـای وزارت متبـوع، فراینـد بومیسـازی سـایر محصـولات نیـز ادامـه خواهـد داشـت.

2ـ درخص ـوص قاع ـده 2ـال ـف، تش ـخیص دامن ـه عملی ـات کاری Working( )Operation کـه تعریـف آن بـه عنـوان یکـی از ارکان شـمولیت در ایـن قاعده ذکر گردیـده اسـت، بـه دلیل تنـوع و گسـتردگی محصولات صنعتـی جـزو وظایف این وزارت محســوب میگــردد. لــذا اعلامنظــر وزارت متبــوع بــه گمــرک جمهــوری اس ـلامی ای ـران نی ـز در ای ـن چارچ ـوب ص ـورت پذیرفت ـه و درخواس ـت هیچگون ـه بخششـی در اخـذ حقـوق قانونـی دولـت موضوعیـت نـدارد.

3ـ واردات اجـزاء و قطعـات توسـط ایـن شـرکت نیـز طبـق تعرفـه مصـوب در کتـاب مقـررات صـادرات و واردات و بـا پرداخـت حقـوق ورودی متعلقـه انجـام و ترخیــص قطعــی آنهــا صــورت گرفتــه اســت. ســؤال اینجاســت کــه در صــورت بـروز هرگونـه تخلـف احتمالـی، چگونـه در مبـادی ورودی ممانعـت لازم توسـط دسـتگاه ذیربـط بعمـل نیامـده اسـت.

۴ـ از رسـانههای گروهـی و مطبوعـات انتظـار مـیرود بـا تشـخیص صحیـح از فضــای کنونــی اقتصــاد کشــور کــه نیازمنــد آرامــش و ایجــاد اطمینــان در س ـرمایهگذاران و صاحب ـان صنع ـت اس ـت، نس ـبت ب ـه انتش ـار اخب ـار آگاهانهت ـر عمـل نمـوده و دولـت و بخـش خصوصـی را در اجـرای سیاسـتهای رونـق تولیـد و اقتصــاد مقاومتــی یــاری نماینــد و بطــور جــد از تخریــب و ایجــاد التهــاب در فض ـای کس ـب و کار کش ـور اجتن ـاب گ ـردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.