سودجوییبرندهایخارجی لوازم خانگی از گرانی دالر

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

گم ـرک ای ـران خب ـر اس ـتفاده از کارت بازرگان ـي ی ـک ب ـار مص ـرف از س ـوي برن ـد مش ـهور ل ـوازم خانگ ـي ک ـره اي را تأیی ـد ک ـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تسـنیم، تخلـف 0003میلیـاردي برنـد معروف ک ـرهاي ب ـا واکن ـش ه ـاي گس ـتردهاي در محاف ـل مختل ـف رس ـانهاي و نظارت ـي مواجــه شــد. همچنیــن بعــد از انتشــار خبــر مربــوط بــه نامــه حمایتــي وزیــر محت ـرم صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت نس ـبت ب ـه ای ـن برن ـد ک ـرهاي وجه ـي ت ـازه دربـاره تخلـف ایـن برنـد لـوازم خانگـي ایجـاد شـد. بـر همیـن اسـاس در ادامـه انتشـار جزییـات ایـن تخلـف گسـترده خبـري دربـاره تخلـف دیگـر ایـن برنـد کـرهاي مبنـي بـر اسـتفاده از کارت بازرگانـي یـک بـار مصـرف منتشـر شـد.

در همیــن خصــوص گمــرک ایــران، اقــدام بــه انتشــار 10 نکتــه دربــاره تخلـف برنـد مشـهور کـرهاي کـرده اسـت. در بنـد ۵ ایـن مطلـب درباره اسـتفاده ای ـن برن ـد مش ـهور از کارت بازرگان ـي ی ـک ب ـار مص ـرف توضیحات ـي ارائ ـه ش ـده اس ـت."در ای ـن پرون ـده برخ ـي قطع ـات ب ـه ن ـام نمایندگ ـي داخل ـي ش ـرکت در گمـرکات اظهـار و متأسـفانه قطعـات دیگر به نـام صاحبـان کارتهـاي بازرگاني یکبـار مصـرف بـه گمـرکات اظهـار شـده اسـت کـه ایـن موضـوع در سـامانههاي الکترونیکــي گمــرک رصــد شــده و بــا تجمیــع اطلاعــات و بــا احــراز اینکــه قطعـهاي بـه نـام شـرکت و قطعـات دیگـر بـا کارت یکبـار مصـرف وارد شـدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.