پیش بیني درآمد 197 میلیارد دالري برايآیندهصنعتلوازمخانگيهوشمند

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاري آریـا، پیـش بینـي هـاي تـازه بـه قـدرت گرفتـن صنعـت لـوازم خانگـي هوشـمند اشـاره دارد و بـر اسـاس داده هــاي اخیــر منتشــر شــده توســط شــرکت ،»Juniper« انتظــار مــي رود کــه سـخت افزارهـا و سـرویس هـاي هوشـمند خانگـي در مجمـوع تـا پایـان سـال 83 میلیـارد دلار درآمـد کسـب کننـد.

جالـب آن اسـت کـه بـه بدانیـد انتظارهـا از فـروش ایـن محصـولات بـراي سـال هـاي آینـده نیـز بسـیار بالاسـت و Juniper درآمـد حاصـل از فـروش این محصـولات را تـا سـال ‪۵91 ،2021‬ میلیـارد دلار پیـش بینـي کـرده اسـت.

بــر اســاس گــزارش ایــن شــرکت تحقیقاتــي، آلفابــت (شــرکت مــادر گـوگل)، آمـازون، اپـل و سامسـونگ مهـره هـاي اصلـي و محـرک ایـن صنعـت هســتند. Juniper از ایــن چهــار شــرکت بــا لقــب «چهــار غــول» یــاد کــرده و اعـلام داشـته کـه آن هـا در طـي سـال هـاي گذشـته بـا عملکـرد خـوب خـود ب ـه جای ـگاه اس ـتواري دس ـت پی ـدا ک ـرده ان ـد.

س ـخت افزاره ـاي خانگ ـي هوش ـمند دس ـته ه ـاي گوناگون ـي را در طبق ـه بنــدي هــاي خــود جــاي داده انــد کــه هــر روز بــر گســتردگي آن افــزوده ميشـود. بـا ایـن حـال، Juniper آینـده پنـج سـال بعـدي ایـن صنعـت را در رشــد ســریع وســایل الکتریکــي هوشــمند خانگــي مــي بینــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.