سیمان کردستان، بزرگترین واحد صنعتی استان کردستان

Elm va Sanat Rooz - - مصاحبه -

لطفـ ا خودت ـان را معرفـ ی ک ـرده و تاریخچـ ه مختص ـری از س ـوابق علم ـی و صنعتـ ی خ ـود را بی ـان فرماییـ د.

اینجانــب ولــی الــه اخلاقــی فــرد مدیــر عامــل شــرکت ســیمان کردســتان (ســهامی عــام) دارای تحصیــلات لیس ـانس مهندس ـی مکانی ـک از دانش ـگاه دولت ـی سیس ـتان و بلوچس ـتان، دارای ف ـوق لیس ـانس مهندس ـی ش ـیمی معدنـی از دانشـگاه علـم و صنعـت و دانشـجوی دکتـری مدیریـت بازرگانـی دانشـگاه شـهید بهشـتی و دارای سـابقه امـور مالـی، مدیـر مکانیـک سـیمان آبیـک، مدیرعامـل شـرکت ماشـین سـازی البـرز آبیـک، قایـم مقـام مدیـر عامـل و معاون ـت فن ـی س ـیمان فیروزک ـوه، مدی ـر عام ـل ش ـرکت ته ـران بت ـن، مدی ـر عام ـل ش ـرکت آذری ـت، مدی ـر عام ـل شـرکت سـیمان صوفیـان، مدیـر مجتمـع سـیمان تهـران، مدیـر عامـل شـرکت سـیمان گیـلان سـبز و هـم اکنـون مدی ـر عام ـل ش ـرکت س ـیمان کردس ـتان هس ـتم.

جایگاه صنعت سیمان کشور ما در دنیا چگونه است؟

ایران هشتمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا می باشد با ظرفیت حدود 80 میلیون تن در سال.

تاریخچه شرکت سیمان کردستان را اختصارا بیان فرمایید

شـرکت سـیمان کردسـتان بـزرگ تریـن واحـد صنعتـی اسـتان کردسـتان در شـمال غربـی بـام ایـران شهرسـتان بیجـار واقـع شـده اسـت. در سـال 1368 کارخانـه سـیمان کردسـتان شـکل گرفـت و در سـال 1369 عمـلا مقدمـات اجرای ـی فراه ـم گردی ـد و کارخان ـه س ـیمان کردس ـتان در س ـال 137۵ ب ـه به ـره ب ـرداری رس ـید و در ح ـال حاض ـر ب ـا ظرفیـت تولیـد 3200 تـن کلینگـر در روز و احـداث خـط جدیـد واحـد مولتـی چمبـر و میکسـینگ پلنـت بـا تـوان 00۵۵ تـن سـیمان معمولـی و ویـژه در روز بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی دهـد.

آیا با اینکه جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم واردات سیمان هم داریم؟

از اینکـه صنایـع سـیمان ایـران در حـال حاضـر بـا 70 درصـد ظرفیـت تولیـد مـی کننـد و بازهـم مـازاد عرضـه بـر تقاضـا وجـود دارد و پاییـن تـر از قیمـت مصـوب سـال 1393 عرضـه مـی شـود بعیـد بـه نظـر مـی رسـد کـه واردات سـیمان صـورت گرفتـه باشـد.

جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوری و استفاده از دانش روز در این صنعت چگونه است؟

بـا توجـه بـه تولیـد انـواع سـیمان هـای ویـژه و کامپوزیتـی در دنیـا هـم از نظـر تولیـد سـیمان هایـی کـه منجـر بـه تولیـد بتـن بـا دوام بـالا مـی شـود و هـم از نظـر کاهـش مصـرف انـرژی مـی بایسـت در ایـن راسـتا تحقیـق و توسـعه و نـوآوری زیـادی صـورت پذیـرد و جایـگاه آن کامـلا محـوری مـی باشـد.

بــه نظــر جنــاب عالــی نقطــه قــوت ســیمان کردســتان در مقایســه بــا ســایر شــرکتهای ســیمانی چیســت؟

ســیمان کردســتان دارای مزیــت هــا و نقــاط قــوت زیــادی اســت ولــی اهــم آنهــا را کــه مــی تــوان در شــرایط رکــود و بحــران بــازار، ایــن شــرکت را ســرپا نگهــدارد عبارتنــد از: -1 دارا بــودن معــادن بســیار غنــی بطوریکــه بــا ای ـن مع ـادن بی ـش از ۵ تی ـپ کلینگ ـر تولی ـد م ـی کنی ـم ب ـدون آنک ـه تغیی ـرات چندان ـی در ترکی ـب م ـواد داده ش ـود. -2 داش ـتن تکنول ـوژی تولی ـد س ـیمان ه ـای وی ـژه، ک ـه ای ـن تکنول ـوژی ش ـامل مولت ـی چمب ـر ‪)multi chamber(‬ و میکســینگ پلنــت ‪)mixing plant(‬ مــی باشــد کــه تــوان تولیــد 27 نــوع ســیمان خــاص را دارد.

چه اقدامات مؤثری در حوزه محیط زیست و انرژی در این شرکت صورت گرفته است؟

در رابطــه بــا محیــط زیســت ترکیبــی از سیســتم هــای غبارگیــر بــک هــاوس و الکتروفیلتــر در مجموعــه خــط تولیـد نصـب شـده کـه بـا ورژن زیـر حـد اسـتاندارد غبـار خروجـی مـی باشـد و همچنیـن توسـعه فضـای سـبز شـرکت بیــش از 0۴ درصــد ســطح اشــغالی حفــظ و نگهــداری اســتانداردهای زیســت محیطی.ایــن شــرکت پــس از اخــذ اسـتاندارد ملـی ایـران از سـال 1380 فعالیـت هـا و برنامـه هـای وسـیع و مسـتمری در جهـت اجـرای اسـتانداردهای بیـن المللی،زیسـت محیطـی ایـزو 000۴1،مدیریــت کیفیــت ایــزو1009 وسیســتم یکپارچ ـه IMS ص ـورت گرفت ـه اس ـت.

مشـکلات عمـده صنعـت سـیمان را اختصـارا بیـان کنیـد.

عمـده تریـن مشـکلات صنعـت سـیمان، یکـی کاهــش تقاضــا در بــازار داخلــی در نتیجــه ایجــاد رقابــت منفــی و جنــگ قیمــت و بعضــا انجــام دامپینــگ توســط بعضــی از تولیدکننــده هــا و از طرفـی کاهـش تقاضـای صادراتـی علـی الخصـوص کشــور عــراق کــه مجموعــا باعــث زیــان ده شــدن اکثـر شـرکتهای سـیمانی شـده اسـت. مشـکل دیگـر اینکـه قیمـت فعلـی فـروش سـیمان فلـه درب کارخانـه جهـت ب ـازده مناس ـب س ـرمایه گ ـزاری ه ـای کلان انج ـام ش ـده م ـی بایس ـت حداق ـل 180000 توم ـان باش ـد در صورت ـی ک ـه قیمـت فـروش فعلـی حـدود 110000 تومـان مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه عـدم تعـادل عرضـه و تقاضـا شـرکتهای تولیــد بــا 20 درصــد ظرفیــت تولیــد نماینــده اقتصــادی باشــد. مشــکل بعــدی عــدم تأمیــن ســوخت گاز و مــازوت مناســب توســط دولــت مــی باشــد کــه شــرکتها را بــه چالــش کشــانده اســت.

برای مقابله با این مشکلات شما چه تدبیری اندیشیده اید؟

ایــن شــرکت بــا عنایــت بــه خریــد تکنولــوژی و ماشــین آلات تولیــد ســیمان هــای ویــژه کــه در پــروژه هــای سدسـازی، پـل سـازی و بـرج هـا و پژوهشـگاه هـا نیـاز بـه بتـن بـا دوام مـی باشـد اسـتفاده گـردد و قصـد بـر کمتـر تولیـد کـردن سـیمان هـای معمولـی را دارد و همچنیـن مدیریـت هزینـه و مصـرف بهینـه انـرژی یکـی دیگـر از راه هــای مقابلــه بــا ایــن مشــکلات بــوده و در اقــدام بــه توســعه بازارهــای صادراتــی.

به نظر شما عوامل مؤثر در تسریع روند بهبود شرایط صنعت سیمان کدام اند؟

یکـی تحریـک تقاضـا مـی باشـد کـه از ایـن رکـود سـه سـاله خـارج شـویم و یکـی کاهـش هزینـه هـای گمرکـی جه ـت ص ـادرات و دیگــری ع ـدم ص ـدور مج ـوز اح ـداث ش ـرکتهایی جدی ـد م ـی باش ـد.

به نظر شما صنعت سیمان کشور چه پتانسیل هایی دارد؟

بـا توجـه بـه واحدهـای در حـال کار و واحدهایـی کـه در آینـده نزدیـک بـه بهـره بـرداری مـی رسـند پتانسـیل تولی ـد صنای ـع س ـیمان ب ـه م ـرز ۵9 میلی ـون ت ـن خواه ـد رس ـید و ه ـم اکن ـون ظرفی ـت 90 میلی ـون ت ـن بالفع ـل م ـی باشـد و ایـن صنعـت مـی توانـد در ایجـاد زیرسـاخت هـای کشـور بسـیار موثـر باشـد ولـی متاسـفانه بـه دلایـل عدیـده ای کشـور نتوانسـته نسـبت بـه توسـعه زیـر سـاخت هـا اقدامـات موثـری انجـام دهـد.

آینده این صنعت را چگونه میبینید؟

بـا توجـه بـه خرابـی هـای ایجـاد شـده در کشـورهای یمـن، سـوریه و عـراق پـس از صلـح و آرامـش در ایـن کشـور بـازار صادراتـی بزرگـی پیـش روی صنایـع سـیمان کشـور مـی باشـد، همچنیـن افغانسـتان نیـز در حال توسـعه اسـت و مـی تواند بـازار خوبـی بـرای مـا باشـد. چنانچـه از ایـن پـس مجوزهـای جدیـد صـادر نشـود بـا عنایـت بـه وجـود انـرژی مناسـب و متخصـص مجـرب و تکنولـوژی روز صنعـت سـیمان بـا قیمـت گـذاری منصفانـه آینـده خـوب و مناسـبی را خواهـد داشـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.