نرم افزار دکوراسیون مجازی منازل هم عرضه شد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بسـیاری از مـردم نمـی تواننـد در مـورد تأثیـر خریـد مبــل، فــرش و دیگــر لــوازم خانگــی بــر دکوراســیون و رنـگ بنـدی منـزل خـود مطمئـن باشـند، امـا بـا عرضـه یــک برنامــه واقعیــت مجــازی ایــن مشــکل تــا حــدی برطــرف مــی شــود.

ارتقــاء صنعــت دکوراســیون درگــرو ایجــاد موقعیــت اقتصــادی مناســب بــرای تولیــد کننــدگان ایرانــی اســت

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـکانیوز، بـا اسـتفاده از برنامــه یــاد شــده قبــل از خریــد هــر وســیله ای مــی توانی ـد آن را ب ـه ط ـور مج ـازی در من ـزل خ ـود جانمای ـی کنیـد تـا مشـخص شـود خریـد آن چـه تأثیـری بـر خانـه ش ـما خواه ـد گذاش ـت.

ای ـن ن ـرم اف ـزار ب ـه ط ـور مش ـترک توس ـط دو ش ـرکت کلایمــب و مؤسســه فنــاوری نوپــای rooomy طراحــی شـده اسـت و البتـه آنـان در ایـن زمینـه بـا گـروه تانگـوی ش ـرکت گ ـوگل ه ـم هم ـکاری ک ـرده ان ـد.

برنامــه یــاد شــده کــه rooomy نــام دارد بــرای جانمایـی مجـازی انـواع لـوازم و وسـایل خانگـی در نقـاط مختلـف خانـه هـا قابـل اسـتفاده اسـت و بـرای اسـتفاده از آن بایــد دوربیــن گوشــی هایــی را بــه کار گرفــت کــه بـا فنـاوری تانگـوی گـوگل هماهنـگ و سـازگار باشـند.

ایــن فنــاوری بــا اســتفاده از حســگرهای بــه کار رفتـه در دسـتگاه هـای مختلـف همـراه نقشـه ای سـه بعــدی از فضــای داخلــی ســاختمان هــا تهیــه مــی کنــد و لــذا جانمایــی مجــازی اشــیا و اقــلام مختلــف در ایـن فضاهـای داخلـی از طریـق برنامـه rooomy ممکــن مــی شــود.

ایـن نـرم افـزار ابتـدا کل خانـه را بـه صـورت مجازی و سـه بعـدی بازسـازی مـی کنـد و سـپس انتقـال مجـاز لــوازم خانگــی مختلــف بــه آنهــا و جانمایــی آنهــا را ممکـن مـی کنـد. لـذا خریـداران دیگـر نگرانـی در مـورد ابع ـاد لوازم ـی ک ـه قص ـد خریدش ـان را دارن ـد و مناس ـب بـودن آنهـا و سـازگاری انهـا بـا رنـگ در و دیـوار و دیگـر ل ـوازم موج ـود نخواهن ـد داش ـت.

هـم اکنـون بیـش از صدهـزار محصـول کـه سـاخت ۵۳ شــرکت فروشــنده مبلمــان منــازل و ... اســت بــا rooomy سـازگار شـده و انتظـار مـی رود نسـخه نهایـی ایـن برنامـه آندرویـدی تـا اواخـر ایـن مـاه عرضـه شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.