لزوم رصد و شناسایی گلوگاه های اصلی قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مهنـدس ابراهیـم درسـتی، نایـب رییـس اول اتـاق اصنـاف تهـران تصریـح کـرد : بـه منظـور مهـار قاچـاق لـوازم خانگـی در فضـای مجـازی گلـوگاه هـای اصلـی آن مـی بایسـت رصـد و شناسـایی شـوند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، خاطـر نشـان کـرد: بنـده چندیـن بـار در مصاحبـه هایـم اعـلام کـرده ام کـه بایـد مبـادی ورودی قاچـاق شناسـایی شـوند و هـر روشـی غیـر از آن روشـی ریشـه ای نخواهـد بـود.

نایــب رییــس اول اتــاق اصنــاف تهــران تصریــح کـرد: بـه منظـور مهـار قاچـاق لـوازم خانگـی در فضـای مجــازی گلــوگاه هــای اصلــی آن مــی بایســت رصــد و شناسـایی شـوند چـرا کـه بـا شناسـایی چنـد زیـر پلـه و مغـازه ی 12 متـری یـا نظایـر آن کاری پیـش نخواهـد رفـت.

وی در ادامـه اظهـار داشـت: مصـرف کننـده هـای محترمـی کـه از فضـای مجـازی خریـد مـی کننـد بایـد بداننـد کـه پـس از خریـد و در صـورت بروز هر مشـکلی هیـچ نهـاد و شـخصی پاسـخگوی آنهـا نخواهـد بـود.

مهنـدس درسـتی در بخشـی دیگـر از سـخنان خـود خواهـان نظـارت بیشـتر بـر ایـن حـوزه شـد و بیـان داشـت: دولـت بایـد بـه تولیدکننـده هایـی کـه بصـورت قانونـی کالا وارد مـی کننـد امکانـات بیشـتری ارائـه دهـد و پلیـس فتـا نیـز فضـای مجـازی را بیشـتر تحـت کنتـرل خـود گیـرد تـا معـزل قاچـاق در فضـای مجـازی برطـرف گـردد.

همچنیـن مهنـدس حسـن جهانـی، مدیـر واحـد برنامـه ریـزی و اداره ی فـروش کسـب و کار نویـن ایرانیـان نیـز ضمـن تأییـد سـخنان مهنـدس درسـتی اذعـان کـرد: فضـای مجـازی زیـر نظـر نهادهـا و ارگان هـای خاصـی اسـت و در بیـن کانـال هـای مختلفـی کـه بـه ارائـه ی فـروش لـوازم خانگـی مـی پردازنـد تشـخیص سـره از ناسـره تـا حـدودی مشـکل اسـت.

وی افــزود: نــت ب ـرگ بعنــوان بزرگتری ـن ســایت تخصصــی در ای ـن مــورد عض ـو ش ـورای انفورماتی ـک اس ـت ک ـه مـردم مـی تواننـد از طریـق آن اجنـاس را نظیـر یـک ویتریـن شـفاف رصـد کننـد کـه در ایـن مسـیر از سیسـتم ردیابـی کالا نیـز برخـوردار خواهنـد بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.