محکومیت قاچاقچی لوازم خانگی در زاهدان به 992 میلیون ریال

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: قاچاقچـی لـوازم خانگـی و تلفـن همـراه توسـط شـعبه وی ـژه گلوگاه ـی ادارهکل تعزی ـرات حکومت ـی سیس ـتان و بلوچس ـتان ب ـه پرداخ ـت 992 میلی ـون ری ـال جریم ـه در ح ـق دولـت محکـوم شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، ســیدمرتضی مدنــی فدکــی در جلســه شــورای اداری تعزیــرات حکومتــی سیســتان و بلوچســتان در زاهــدان از صــدور رأی پرونــده قاچــاق لــوازم خانگــی خبــر داد و اظهــار داشــت: مأمــوران ایسـت و بازرسـی "جـون آبـاد" حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری در محـور زاهـدان ـ خـاش بـه یـک دسـتگاه خـودروی اتوبـوس مشـکوک شـدند.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: مأمـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو مقادیـری کالای خارجـی شـامل لاسـتیک خـودرو، اسـپیلت، ماسـک صـورت، صابـون و 161 دسـتگاه انـواع گوشـی تلفـن همـراه بـه ظـن قاچـاق کشـف کردنـد.

وی افـزود: رسـیدگی بـه پرونـده در شـعبه ویـژه گلوگاهـی ادارهکل آغـاز شـد و در اسـتعلام صـورت گرفته از دانشـگاه علـوم پزشـکی در مـورد کالاهـای بهداشـتی مصـرف انسـانی مـورد تأییـد قـرار نگرفت.

مدنـی فدکـی بیـان کـرد: بـا احضـار متهـم تفهیـم اتهـام صـورت گرفـت کـه متهـم عنـوان نمـود کالاهـای قاچـاق را از طریـق شهرسـتان چابهـار بـه قصـد انتقـال بـه مرکـز اسـتان خریـداری کرده اسـت.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان افـزود: بـا توجـه بـه اقـرار متهـم شـعبه رسـیدگی کننـده بـه صـدور رأی مبنـی بـر محکومیـت 992 میلیـون ریالـی متخلـف و ضبـط کالاهـای مکشـوفه بـه نفـع دولـت اقـدام کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.