ممنوعیت واردات 18 گروه لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، ســازمان توســعه تجــارت، ممنوعیــت واردات 18 گــروه لوازمخانگــی بــدون نمایندگــی مجــاز فــروش ازســوی شــرکت خارجــی را بــه گمــرکات و مناطــق آزاد ممنــوع اعــام و ثبــت سـفارشهای انجـام شـده از تاریـخ 26 مـرداد را تـا تعییـن تکلیـف نهایـی غیرفعـال کـرد. مدیـرکل دفتـر مقـررات واردات و صـادرات سـازمان توسـعه تجـارت بـا ارسـال نامـه بـه گمـرکات و مناطـق آزاد کشـور واردات 18 ردیـف تعرفههــای گــروه لوازمخانگــی و بــرق و الکترونیــک را کــه ثبتســفارش و ترخیــص آنهــا منــوط بــه ارائــه گواهــی نمایندگ ـی ش ـرکت خارج ـی از س ـوی مرک ـز ام ـور اصن ـاف و بازرگان ـان اس ـت، اع ـام ک ـرد. ب ـر ای ـن اس ـاس واردات گروههــای کاالهــای انــواع دســتگاه تهویــه مطبــوع، یخچــال و فریزهــای تــوام شــده مجهــز بــه درهــای خارجــی جداگانــه، ظرفشــویی، ماشــین لباسشــویی دوقلــو اتومــات ۵ کیلــو و باالتــر، چــرخ دوزندگــی از لــوازم خانگــی، جاروبرقـی و سـایر جاروهـای مکنـده، فـر و ماکروویـو، پکیـج دومنظـوره، مانیتـور بـا صفحـه )LED(14 و 24 اینـچ، انـواع گیرنـده دیجیتـال تلویزیـون و تلویزیـون منـوط بـه داشـتن نمایندگـی مجـاز فـروش از طـرف شـرکت خارجـی در ایـران شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.