تصمیمات تازه درباره واردات مانیتور

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

بـا تصمیـم وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت از ایـن پـس واردات مانیتـور ب ـرای واردکنندگان ـی ک ـه ب ـدون داش ـتن نمایندگ ـی رس ـمی ف ـروش در داخ ـل کشــور اقــدام بــه واردات میکننــد، ممنــوع اســت.

امــا بــا انتشــار ایــن خبــر و واکنــش برخــی از واردکننــدگان ایــن کالا بــه دلی ـل اینک ـه ب ـدون اطلاعرس ـانی قبل ـی اعم ـال ای ـن محدودی ـت انج ـام ش ـد، اتحادیـه رایانـه کشـور از مهلتـی محـدود بـرای ترخیـص برخـی از کالاهایـی که در گمـرک بـا مشـکل مواجهانـد، خبـر داد. بـر همیـن اسـاس آخریـن مهلـت بـرای واردکنندگانـی بـود کـه بـه گفتـه رییـس اتحادیـه رایانـه تهـران بـه تعـداد مح ـدود و ب ـدون داش ـتن نمایندگ ـی رس ـمی ف ـروش اق ـدام ب ـه ثب ـت س ـفارش و واردات مانیت ـور کردهان ـد ت ـا بتوانن ـد کالایش ـان را از گم ـرک ترخی ـص کنن ـد. بـر اسـاس تخمیـن اتحادیـه رایانـه نزدیـک بـه هـزار مانیتـور در گمـرک تهـران متوقـف و در انتظـار ترخیـص هسـتند.

مهـدی میرمهـدی دربـاره ایـن تصمیـم جدیـد وزارت صنعـت میگویـد: «براسـاس ایـن دسـتور ورود مانیتـور کـه تـا پیـش از ایـن زیرمجموعـه صنـف لـوازم خانگـی بـود و حـالا بـه اتحادیـه رایانـه واگـذار شـده اسـت از ایـن پـس بـدون داشـتن نمایندگـی رسـمی ممنـوع اسـت.»

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل دنیـای اقتصـاد، بـه گفتـه او امـا بـه دلیـل اینکـه ایـن تصمیـم بـدون اطـلاع قبلـی بـوده اسـت و درحـال حاضـر ثبـت سـفارش ایـن کالا در گمـرک بسـته شـده اسـت امـکان موقتـی بـرای ترخیـص کالای آن دســته از افــرادی کــه کالا بهصــورت محــدود وارد کــرده و ارز از کشــور خــارج کردهانـد بـا هماهنگـی مدیـرکل بـرق الکترونیـک سـازمان صنعـت بـه وجـود آمـده تـا کالاهـای فـوق امـکان ترخیـص داشـته باشـند.

او ادامـه میدهـد: «پـس از بررسـی مـدارک ایـن افـراد و در شـرایطی کـه به ایـن نتیجـه برسـیم کـه کالاهـای وارد شـده در جهـت سوءاسـتفاده از فضـای به وجـود آمـده، نبـوده و بـه تعـداد کـم و در حـدود 100 تـا 200 کالا از مدلهـای مختلـف بـوده اسـت، بـرای ترخیـص آنهـا کمکهایـی صـورت خواهـد گرفـت امــا در صورتیکــه تعــداد کالا زیــاد باشــد و ثبــت ســفارش بهصــورت کامــل انجــام شــده باشــد بــه هیــچ عنــوان کمکــی نمیشــود و کالا بایــد در گمــرک بمانــد یــا مرجــوع شــود.» او تأکیــد میکنــد کــه شناســایی ایــن دو دســته از افــراد ممکــن اســت و در حــال حاضــر نیــز اتحادیــه رایانــه در حــال بررســی مـدارک رسـیده و تفکیـک آنهـا از ایـن نظـر اسـت.

میرمه ـدی میگوی ـد ک ـه اتحادی ـه رایان ـه از ای ـن تصمی ـم وزارت صنع ـت، معــدن و تجــارت بــرای توقــف واردات مانیتــور بــدون نمایندگــی رســمی اســتقبال میکنــد: «در حــال حاضــر دو نمایندگــی رســمی در کشــور وجــود دارنــد کــه واردکننــده مانیتــور هســتند و در داخــل کشــور نیــز تولیــد وجــود دارد، امـا ایـن تصمیـم هـم در شـرایطی گرفتـه شـده اسـت کـه تولیـد داخـل جوابگـوی مصـرف داخلـی باشـد و دیگـر نیـازی بـه واردات ایـن کالا نباشـد. در حـال حاضـر بـا همـکاری دوسـتان در سـازمان صنعـت به ایـن نتیجه رسـیدیم کـه عملکـرد و فعالیـت کارخانههـای داخـل کشـور مـورد ارزیابـی قـرار بگیـرد و در صورتیکــه واردات ایــن دو شــرکت فعــال در داخــل کفــاف نیــاز داخــل را بدهــد، واردات ایــن کالا بهطــور کلــی محــدود شــود.» او همچنیــن از خــارج ش ـدن واردات مانیت ـور از زیرمجموع ـه صن ـف ل ـوازم برق ـی و کالاه ـای خانگ ـی و قــرار گرفتــن زیــر نظــر اتحادیــه رایانــه خبــر میدهــد کــه بــا توافــق وزارت صنع ـت ص ـورت گرفت ـه اس ـت.

بــه گفتــه رییــس اتحادیــه رایانــه پــس از اتخــاذ ایــن تصمیــم بــا وزارت صنعــت اطلاعیــهای صــادر و از افــرادی کــه خواســتار ترخیــص کالاهایشــان از گم ـرک هس ـتند خواس ـته ش ـد ب ـا ارس ـال مدارک ـی از جمل ـه فاکت ـور خری ـد، مــدارک ثبــت ســفارش، مــدارک ورود کالا بــه گمــرک، مــدارک قبــض انبــار و م ـدارک حم ـل کالا (کش ـتیرانی) ب ـه اتحادی ـه منتظ ـر بررس ـی س ـابقه فعالی ـت خـود بماننـد تـا در صـورت نبـود مشـکل مـدارک آنهـا بـرای هماهنگـی بیشـتر بــه اداره کل مقــررات صــادرات و واردات ارســال شــود. میرمهــدی تخمیــن میزنـد تعـداد کالای منتظـر ترخیـص در گمـرک حـدود هـزار دسـتگاه مانیتـور باشـد کـه بـرای 6 تـا 7 نفـر واردکننـده ثبـت سـفارش شـده اسـت و بـه گفتـه او واردکننـدگان هـم در گمـرک تهـران و هـم بندرعبـاس میتواننـد از ایـن کمـک مقطعــی وزارت صنعــت برخــوردار شــوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.