پلمپ چاپخانههای غیر استاندارد

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایپینــا، علــی فرهمنــدی (عضــو انجمــن واردکننـدگان کاغـذ، مقـوا و فراوردههـای سـلولزی) در خصـوص وضعیـت ایمنـی چاپخانههـا در گفـت: بـر اسـاس بازدیدهایـی کـه از چاپخانههـای داخلـی و خارجـی داشـتم بایـد بگویـم متأسـفانه چاپخانههـای کشـور در رعایـت اصـول و نـکات ایمنـی در مقایسـه بـا چاپخانههـای خـارج از کشـور تفـاوت بسـیار فاحشـی دارنـد.

وی ادامـه داد: متأسـفانه ایـن تفـاوت نـه تنهـا در رعایـت نـکات فنـی بلکـه حتـی در رعایـت حداقلهـای ایمنـی اسـت. در واقـع وقتـی حـرف از اسـتاندارد میشـود حـرف از بایدهایـی کـه حداقلهـا را پوشـش میدهـد و ایــن در صورتــی اســت کــه در ایــران چاپخانههایــی کــه حداقلهــا را رعایــت میکننــد بــدون اغــراق بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نمی ر ســند .

فرهمنــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه یــک جرقــه در چاپخانــه کافــی اســت تـا اتقاقـات جبرانناپذیـری رقـم بخـورد گفـت: بـا توجـه بـه وجـود انـواع مــواد اشــتعال زا از جملــه شــویندههای ماشــینالات چــاپ و انبارهــای کاغــذ و مقــوا، انبارهــای کالا و محصــول، یــک جرقــه میتوانــد حادثــه ناگــواری را رقــم بزنــد کــه بــه هیــچ عنــوان قابــل جبــران نخواهــد بــود.

ایــن فعــال صنعــت چــاپ بــا اشــاره بــه عــدم رعایــت اصــول ایمنــی در چاپخانههــا گفــت: بــرای بررســی وضعیــت ایمنــی چاپخانههــا نیــاز بــه کارشــناس نیســت، از بــدو ورود بــه یــک چاپخانــه نحــوهی بارگیــری محصـولات کامـلا گویـای همـه چیـز خواهـد بـود و اگـر نهـاد یـا سـازمانی قصـد رسـیدگی بـه ایـن موضـوع را داشـته باشـد بایـد تمـام ایـن واحدهـا را تعطیـل کنـد و ایـن واقعیتـی اسـت کـه همـه دسـتاندرکاران ایـن صنـف بـه آن اذعـان دارنـد.

وی عنــوان کــرد: متأســفانه مــا شــاهد هســتیم چاپخانههایــی کــه در پاســاژها و جاهــای مختلــف در مقیاســی کوچــک فعالیــت میکننــد حتــی بـرای اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی هـم حداقلهـا را رعایـت نمیکننـد و متأسـفانه ایـن واقعیتـی اسـت کـه گریبانگیـر ایـن صنـف اسـت.

علــی فرهمنــدی در خصــوص علــت عــدم توجــه چاپخانــهداران بــه موضــوع رعایــت ایمنــی در محیــط کار گفــت: متأســفانه ایــن موضــوع فرهنگســازی نشــده اســت البتــه بحــث هزینــه هــم دخیــل اســت ولــی اص ـل قضی ـه بــه هم ـان فرهنگس ـازی برمیگ ـردد. ب ـرای مث ـال آی ـا ام ـکان دارد شــما ماشــینی بخریــد ولــی بــرای کاهــش هزینــه از خریــد دو چــرخ آن صــرف نظــر کنیــد؟! اگــر بــا ایــن دیــد بــه ایــن موضـوع نـگاه کنیـم میبنیـم بخـش علـت هزینـه بـه کلـی منتفــی اســت و در واقــع بــا توجــه بــه اینکــه رســیدگی بـه ایـن موضـوع از بایدهـای انجــام کار اســت بنابرایــن علـت بـه همـان بحـث عـدم آگاهــی و فرهنگســازی در ایــن حــوزه برمیگــردد.

عضــو انجمــن واردکننــدگان کاغــذ، مقــوا و فراوردههــای ســلولزی در خصــوص نقــش شــرکتهای بیمــه در رفــع ایــن موضــوع گفــت: در حــال حاضـر شـاهد هسـتیم بسـیاری از شـرکتها و نمایندههـای بیمـه بـا تصالـح و تسـامح از کنـار مسـائل ایـن چنینـی میگذرنـد البتـه بمانـد کـه بسـیاری از چاپخانههــا اعتقــادی بــه بیمــه هــم ندارنــد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.